30/09/20

תכנית מלגות מצוינות לפוסט-דוקטורנטים בינלאומיים בשיתוף האקדמיה הלאומית למדעים

בישיבתה ביום 30.9.20 דנה ות"ת בשיפור תכנית מלגות מצוינות לפוסט-דוקטורנטים בינלאומיים בשיתוף האקדמיה הלאומית למדעים.

עקרונות המדיניות של מל"ג וות"ת בנושא סטודנטים בינלאומיים בישראל, אשר אושרו בישיבת ות"ת ב-22.06.2016 ובישיבת מל"ג ב-19.07.2016, נתנו דגש על עידוד המוסדות להשכלה גבוהה להבאת סטודנטים בינלאומיים מצטיינים לתארים מתקדמים, לרבות בתר-דוקטורנטים. בין היתר, הוחלט לתקצב תכניות מלגות מצטיינים מצומצמות יחסית תוך שימת דגש על מצויינות בלי צורך במיקוד גיאוגרפי או אחר, לדוקטורנטים ולבתר-דוקטורנטים, על מנת ליצור תמריץ לסטודנטים או החוקרים הצעירים מצטיינים, אשר יש עליהם תחרות גלובלית, להגיע לישראל.

בהמשך לכך קיימה ות"ת, עד השנה הנוכחית, תשפ"א, שלוש תכניות לעידוד פוסט-דוקטורנטים בינלאומיים מצטיינים: תכנית לפוסט-דוקטורנטים מסין ומהודו, תכנית פולברייט לפוסט-דוקטורנטים מארה"ב ותכנית צוקרמן לפוסט-דוקטורנטים מצטיינים מצפון אמריקה במקצועות ה-STEM.

על מנת להרחיב את פעילותה בנושא, ובמקום התכנית לפוסט-דוקטורנטים מסין-הודו אשר לא תוארך ומסתיימת בתשפ"א, מחליטה ות"ת לאשר תכנית מלגות מצוינות נוספת לפוסט-דוקטורנטים בינלאומיים , בשיתוף האקדמיה הלאומית למדעים כדלקמן:

  1. התכנית תהיה פתוחה לפוסט-דוקטורנטים מצטיינים מכל העולם ובכל התחומים אשר יגיעו לישראל להשתלמות מחקרית של שנתיים לפחות באחת האוניברסיטאות.
  2. יינתנו עד 20 מלגות דו-שנתיות במחזור, כאשר מתוכן עד 5 יינתנו לפוסט-דוקטורנטים בתחומי מדעי הרוח והחברה והיתר בתחומי ה-STEM. על מנת למנוע כפל תקצוב, מלגאי התכנית לא יוכלו לקבל במקביל מימון דרך שתי התכניות האחרות בהן ות"ת משתתפת בתקציבן.
  3. גובה המלגה יעמוד על 160 אלפי ₪ בשנה, כאשר עבור פוסט-דוקטורנטים בתחומי ה-STEM המוסד ישתתף ב-50% מעלות המלגה, ועבור פוסט-דוקטורנטים בתחומי מדעי הרוח והחברה המוסד ישתתף ב-25% מעלות המלגה.
  4. האקדמיה הלאומית למדעים תהיה אחראית על תהליך בחירת המלגאים באמצעות ועדת שיפוט ועל בסיס קריטריונים של מצוינות אקדמית ומחקרית בלבד. תהליך הבחירה יתבצע אחת לשנה באמצעות קול קורא.
  5. במסגרת שהותם בארץ, ישתתפו המלגאים בסמינרים, בסיורים מודרכים וסדנאות במטרה להכיר להם את ישראל, לפתח את כישוריהם ולגבש אותם כקבוצה. הקשר עם הבוגרים ימשך גם לאחר עזיבתם על מנת להמשיך ולחזק את שיתופי הפעולה המחקריים הבינלאומיים וליצור רשת בוגרים איכותיים שתתרום להבאת פוסט-דוקטורנטים בינלאומיים מצטיינים נוספים בעתיד. האחריות לארגון פעילויות אלו תהיה של מל"ג/ות"ת ושל האקדמיה הלאומית למדעים במשותף.
  6. התכנית תפעל למשך שלושה מחזורים של שנתיים כ"א בשנים תשפ"ב-תשפ”ד.
  7. עלות התכנית למחזור עומדת על סה"כ 10.8 מיליון ₪ . מתוכם השתתפות ות"ת תעמוד על 8.88 מיליון ₪, מתוך משאבי תכנית ות"ת לקידום הבינלאומיות במערכת ההשכלה הגבוהה עבור: 11 מלגות בתחומי ה-STEM ועוד 5 מלגות בתחומי מדעי הרוח והחברה בכל מחזור (במקרה ולא ימצאו 5 מועמדים מתאימים בתחומי מדעי הרוח והחברה ניתן יהיה להעביר עודפים לתחומי ה-STEM לפי הצורך). השתתפות האקדמיה הלאומית למדעים תעמוד על 1.92 מיליון ₪ עבור 4 מלגות בתחומי ה- STEM בכל מחזור. השתתפות ות"ת בתכנית תועבר לאקדמיה אשר תהיה אחראית על העברת המלגות לאוניברסיטאות.
  8. החלטה זו כפופה ותכנס לתוקפה לאחר חתימת סיכום תקציבי עם האקדמיה הלאומית למדעים התואם את החלטת ות"ת ולקבלת פטור ממכרז בגין ההתקשרות ע"י ועדת המכרזים של המועצה.
  9. לאור סיום המחויבות של ות"ת להחלטות הממשלה בנושא הודו וסין, ולאור הרצון להביא לישראל את החוקרים המצטיינים ביותר, התכנית לפוסט-דוקטורנטים מסין-הודו לא תוארך ומסתיימת בתשפ"א. המתווה לעיל יופעל במקומה.