24/08/20

תכנית מענקי מחקר במדע וטכנולוגיה קוונטים בקרן הלאומית למדע במימון משותף של ות"ת-מפא"ת

בישיבתה ביום 24.8.2020  דנה ות"ת בהצעה לעדכן את מנגנון השיפוט בתכנית מענקי המחקר המשותפת ות"ת-מפא"ת בתחומי המדע והטכנולוגיה הקוונטיים המופעלת ע"י הקרן הלאומית למדע (להלן: התכנית המשותפת) והחליטה כדלקמן:

בהמשך להמלצת הקרן הלאומית למדע ומפא"ת ולהמלצת יו"ר ועדת ההיגוי של ות"ת למדע וטכנולוגיה קוונטיים וכדי למנוע מצב, שבו תקציבי אחד הגופים בתכנית מופנים, בצורה מוגזמת, למימון הצעות שכלל אינן מומלצות על-ידו. מצב זה משמעותו פגיעה באמון בין הצדדים ובשיתוף הפעולה ביניהם, ועל כן מחליטה ות"ת לאשר את שינוי מנגנון השיפוט הקיים בתכנית המשותפת כמפורט להלן:

1. בשלב הראשון בתהליך בחירת ההצעות הזוכות, יבוצעו, במקביל, הערכה ודירוג של הצעות המחקר המוגשות הן ע"י הקרן הלאומית למדע והן ע"י מפא"ת, כשכל גוף ידרג את ההצעות, לפי התאמתן לתכנית ולשיקולי הגוף המדרג.

2. לאחר מכן יובאו המלצות הגופים לדיון במסגרת "ועדת החמישה" וזאת על מנת לקבל תמונה כוללת של הצעות המחקר המומלצות, בין היתר, בהתאם לקטגוריות הבאות:

  • קטגוריה 1 – הצעות שהומלצו לתמיכה ע"י שתי הוועדות;
  • קטגוריה 2 – הצעות שהומלצו לתמיכה ע"י הקרן הלאומית למדע אך לא ע"י מפא"ת;
  • קטגוריה 3 – הצעות שהומלצו לתמיכה ע"י מפא"ת אך לא ע"י הקרן הלאומית למדע.

3. לאחר הדיון ב"ועדת החמישה" יוכלו הקרן הלאומית ומפא"ת להחליט באופן עצמאי על המחקרים שימומנו, בכפוף לכללים הבאים, המשקפים, בין היתר, בהיקף המתאים לחלקן של האקדמיה ושל מפא"ת במימון התכנית המשותפת המופעלת בקרן הלאומית למדע:

  • מתוך ההצעות המומלצות מקטגוריות 1 ו 2-הקרן הלאומית למדע תבחר הצעות שיתוקצבו עד להיקף של כ-2/3 מתקציב התכנית המופעלת בקרן הלאומית למדע.
  • בשלב הבא תבחר מפא"ת מתוך ההצעות המומלצות מקטגוריה 1, שלא נבחרו ע"י הקרן הלאומית למדע, ומתוך קטגוריה 3, הצעות שיתוקצבו עד להיקף של כ-1/3 מתקציב התכנית המופעלת בקרן הלאומית למדע.

4. נספח מתקן להסכם בין ות"ת- ומפא"ת בנושא תכנית מענקי המחקר המשותפת ייחתם בהתאם להחלטה זו. סעיפי ההסכם שהחלטה זו אינה נוגעת להם יישארו ללא שינוי.