25/09/19

תכנית פורום תל"ם לפיתוח תחום מדע וטכנולוגיות הקוונטיים

בישיבתה ביום 25.9.19 הוצגה בפני ות"ת תוכנית פורום תל"ם לפיתוח תחום המדע וטכנולוגיות הקוונטיים המתבססת על המלצות דו"ח ועדת ברי (להלן: התכנית), לרבות בהמלצות פורום תל"ם בנוגע לתקציב התכנית ואופן מימונו, בהמשך להחלטתה מיום 5.3.18 מחליטה  ות"ת כדלקמן:

  1. ות"ת מאמצת את העקרונות שהוצגו בתכנית פורום תל"ם לפיתוח תחום המדע והטכנולוגיה הקוונטיים, כמפורט בסיכום הבינמשרדי בין חברי פורום תל"ם לקידום התכנית (להלן: הסיכום הבינמשרדי), שהובא בפניה.
  2. ות"ת מאשרת הקצאת סך כולל של עד 439.7 מיליון ₪ ממקורותיה לטובת מימוש התכנית, שמהם 200 מיליון ₪, שכבר יועדו לנושא בהחלטת ות"ת מיום 5.3.2018 וסכום נוסף של 239.7 מיליון ₪ בהתאם לפירוט שלהלן:
  • מקורות התכנית הרב-שנתית שהוקצו לתכנית בהחלטת ות"ת מיום 5.3.2018 – 200.0 מיליון ₪, מתוכם כבר הוקצו ע"י ות"ת 69 מיליון ₪ לקרן המחקרים המשותפת ות"ת-מפא"ת, לתכנית המלגות לפוסט-דוקטורנטים מצטיינים ולעדכון ופיתוח קורסים ולארגון כנסים בתחומי ה-QST.
  • תוספת יעודית חדשה שמקורה במסגרת התקציב המיועדת למימוש יעדים לאומיים בתכנית הרב-שנתית להשכלה הגבוהה – 144.8 מיליון ₪.
  • תוספת מבסיס תקציב ות"ת – 94.9 מיליון ₪ (כ-15.8 מיליון ₪ בשנה).
  1. בתש"פ תתוקצב התוספת של 15.8 מיליון ₪ מבסיס תקציב ות"ת מהסכומים שטרם הוקצו בסעיף היעודה למחקר (3.2.1.100). לצורך תקצוב הנושא בשנים תשפ"א-תשפ"ה תובא בהמשך הצעה לאישור ות"ת לשינוי סדרי העדיפויות בתקציב ות"ת למערכת ההשכלה הגבוהה.
  2. ות"ת מאשרת חתימה על הסיכום הבינמשרדי בין חברי פורום תל"ם לקידום התכנית הלאומית למדע וטכנולוגיות קוונטיים, בהתאם לפרטים ולהתניות שלעיל.