26/02/20

תכנית פסגה – אוניברסיטת חיפה – חריגה מהנחיות ות"ת לעניין גובה שכ"ל

בישיבתה ביום 26.2.2020 דנה ות"ת בהמלצת ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה מיום 17.12.19 בנושא פתיחת תכנית לתואר ראשון בסיעוד לעתודאים ("פסגה") באוניברסיטת חיפה בחריגה מההנחיות לעניין גובה שכר הלימוד.

לאחר שקבלה את המידע בנושא מחליטה ות"ת כלהלן:

  1. בשל חומרת החריגה, לאור פתיחת התכנית בניגוד להנחיות בנושא שכר הלימוד, זאת על אף שהובהר לאוניברסיטה באופן חד משמעי כי לא ניתן לפתוח את התכנית בשכר לימוד הנמוך מ- 100%[1], תוך התחשבות בנסיבות שהציג נשיא האוניברסיטה לוועדת המשנה לפיקוח ואכיפה לפיהן שינוי שכר הלימוד באמצע תקופת ההתקשרות הינו בעייתי, מחליטה הות"ת על הפחתה במודל ההוראה של האוניברסיטה בגובה ההפרש בין שכר הלימוד שמשולם עבור סטודנט בתכנית בפועל (ע"פ מסמכי הזכיה) לבין שכר הלימוד המלא שהיה על האוניברסיטה לגבות (100% שכ"ל), עבור כל סטודנט הלומד בתכנית שבנדון, בכל שנת לימודים, בכל אחד מהמחזורים ועד לסיום תקופת ההתקשרות (ללא אפשרות למימוש אופציות הארכה במכרז).
  2. על האוניברסיטה להעביר לות"ת את הנתונים ובהם מספר הסטודנטים בכל מחזור, מספר המחזורים, גובה שכ"ל שמשלם כל סטודנט וכל נתון נוסף שיידרש.
  3. למען הסר ספק, האוניברסיטה אינה רשאית לפתוח מחזורי לימוד חדשים מעבר למכרז הקיים, בתנאים אלה, מעבר לאלה שנכללו בהחלטה זו.
  4. על המוסדות להקפיד על עמידה מלאה בהנחיות ות"ת/מל"ג לרבות בנושא גובה שכר הלימוד, גם בתכניות לימודים מוזמנות.

[1] לעניין זה אושר למוסדות באופן חריג גביית 100% שכ"ל במקום 125% כקבוע בדו"ח מלץ