03/04/19

תכנית תמיכה לעידוד המוסדות המתוקצבים על ידי ות"ת להשכלה גבוהה לשילוב קורסים מעשיים במסגרת לימודי התואר הראשון – מודל תקצוב

בישיבתה ביום 3.4.19 דנה ות"ת במודל התקצוב לשילוב קורסים מעשיים במסגרת לימודי התואר הראשון בהמשך להחלטת ות"ת מיום ה-13.3.19 על הפעלת תכנית לעידוד המוסדות המתוקצבים להשכלה גבוהה לשילוב קורסים מעשיים במסגרת לימודי התואר הראשון במדעי הרוח והחברה והקריטריונים שנקבעו בהחלטה, במסגרת מיזם משותף אשר במסגרתו יהיה השותף במיזם הגוף המפעיל של התכנית, ובכפוף לאישור ועדת המכרזים של המועצה את המיזם המשותף – מחליטה ות"ת על מודל תקצוב התכנית כדלקמן:
א. תקציב לתשתית- עבור כל אחת מהשנים תש"פ-תשפ"ב יוקצו 3,475 אלפי ₪ עבור תפעול תשתית התכנית: כח אדם 2,290 א' ₪, מעטפת פעילות 550 אלפי ₪ והוצאות מינהליות 635 אלפי ₪:
ב. תקציב תפעול למוסדות- עבור כל אחת מהשנים תש"פ-תשפ"ב יוקצו 4,525 אלפי ₪ לצורך מימון מערך הקורסים במוסדות. התקציב יוקצה למוסדות ע"י המערך המפעיל באופן הבא: עבור כל קורס בשנת הפעלה ראשונה יתוקצב המוסד ב-40 אלפי ₪, עבור כל קורס ממשיך יתוקצב המוסד ב-25 אלפי ₪. היקף הקורסים המינימלי המאושר לתקצוב למוסד יעמוד על 4 קורסים למוסד עם עד 7,000 סטודנטים ו-6 קורסים למוסד מעל 7,000 סטודנטים. אם ייוותר תקציב המיועד לתקצוב התפעול במוסדות לאחר אישור היקף הקורסים המינימאליים לכל אחד מהמוסדות אשר הגישו בקשה, ייבחן תקצוב קורסים נוספים מעבר להיקף המינימאלי.
ג. ככל שהתקציב המיועד לתשתית לא ימומש במלואו ניתן יהיה להסיט אותו לטובת תקציב תפעול למוסדות בהתאם למודל. לא ניתן יהיה לבצע הסטה בכיוון ההפוך.
ד. ככל שיוותרו יתרות בשנים הראשונות למיזם התקציב יועבר לשנים המתקדמות.
אישור הפעלת המיזם המשותף ומודל התקצוב האמור הינו בכפוף לאישור סופי של וועדת המכרזים המכרזים להתקשרות ואישור מל"ג לנושא "עידוד קורסים משלבי התנסות".