13/03/19

תכנית תמיכה לעידוד "למידה משלבת התנסות" במסגרת התואר הראשון במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים ע"י ות"ת – מסמך מס' 4486

1. במסגרת התכנית הרב-שנתית לשנים תשע"ז-תשפ"ב, הציבו מל"ג וות"ת את נושא עידוד החדשנות בהוראה ובלמידה כיעד לקידום. החדשנות בהוראה כוללת גם הבנה כי על הסטודנט לסיים את לימודיו עם ארגז כלים אשר יסייע לו להשתלב בשוק התעסוקה ולהתמודד עם האתגרים הרבים העומדים בפניו. לשם כך, מחליטה ות"ת לאשר יציאה לתכנית של "למידה משלבת התנסות" במסגרת מיזם משותף, אשר תעודד את המוסדות לפתח קורסים המשלבים את הפן התאורטי- אקדמי עם הפן היישומי-התנסותי.
2. במסגרת התכנית, ות"ת תתמרץ את המוסדות המתוקצבים על ידה לפתח מערך מוסדי האחראי על מכלול הלמידה המשלבת התנסות מעשית ותכנים אקדמיים, ובכלל זה קורסים משלבי התנסות שיוצעו לסטודנטים במהלך לימודי התואר הראשון, בעיקר בתחומי מדעי החברה והרוח. הקורסים יוצעו בתחומים שאינם כוללים התמחות/הכשרה מעשית כחלק מדרישות התואר או הפרופסיה.
3. התכנית תפעל במסגרת תקציבית כוללת של 24 מיליון ₪ על פני 3 שנים, כאשר ות"ת תעמיד לטובת הנושא 12 מיליון ₪ והגורם המפעיל השותף לתכנית יעמיד ממקורותיו 12 מיליון ₪ (בהתאם לכללי מיזם משותף). התקציב המפורט של התכנית יובא לאישור ות"ת.
4. התכנית תופעל בהתאם לקווים המנחים שהובאו בפני ות"ת ומפורטים בתכנית המצ"ב, המהווה חלק בלתי נפרד מהחלטה זאת.
5. ההתקשרות במסגרת "מיזם משותף" כפופה לאישור ועדת המכרזים של המועצה ולביצוע כל הנדרש לשם כך עפ"י דין.
6. עדכונים ושינויים בתכנית ככל שיהיו, יובאו לאישור ות"ת.
7. הפעלת התכנית כפופה לאישור מל"ג.