11/09/13

תמונת מצב בנושא "נשים באקדמיה", בהמשך לדו"ח הוועדה בראשותה של פרופ' רבקה כרמי משנת 2012, והקמת ועדת היגוי בנושא ייצוג וקידום נשים במוסדות להשכלה גבוהה

בהמשך להחלטת ות"ת  מה- 25.1.12 ולהחלטת המל"ג מה- 3.4.12 בעניין אימוץ המלצות ועדת כרמי,  לאחר קבלת סקירה בות"ת בעניין קידום ייצוג הנשים במוסדות להשכלה גבוהה, ועל מנת לקדם את הנושא, מחליטה ות"ת  על הקמת ועדת היגוי קבועה משותפת לות"ת ולמל"ג בנושא ייצוג וקידום נשים במוסדות להשכלה גבוהה.

ועדת ההיגוי תמליץ למל"ג ולות"ת בנושאים המצוינים להלן, ובהמשך יחליטו מל"ג וות"ת כיצד לפעול ובאילו מנגנונים.

יו"ר ועדת ההיגוי  תהיה פרופ' רות ארנון, נשיאת האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים.

הרכב וועדת ההיגוי  והצעה לתקנון עבודת ועדת ההיגוי יובאו לאישור מל"ג וות"ת בהקדם.

מרכזת הועדה תהיה גב' נועה בינשטיין, מהיחידה לפרויקטים בתקצוב ותכנון במל"ג/ות"ת.

תפקידי וועדת ההיגוי :

  • א. מיפוי כלל הגורמים הפעילים בנושא ייצוג וקידום נשים במערכת ההשכלה הגבוהה- מוסדות להשכלה גבוהה, קרנות מחקר, משרדי ממשלה, גורמים בינלאומיים וכד'.
  • ב. מעקב וליווי הטמעת המלצות הצוות בראשות פרופ' כרמי .
  • ג. גיבוש המלצות נוספות בנושא והבאתן לדיון במל"ג ובות"ת.
  • ד. איסוף וריכוז נתונים עדכניים ומעקב אחר המצב הקיים והתקדמות הנושא בקרב המוסדות להשכלה גבוהה.
  • ה. דיווח שנתי למל"ג ולות"ת- לגבי ייצוג וקידום נשים בקרב ציבור הסטודנטים בתחומים השונים, ובקרב הסגל האקדמי בתחומי המחקר השונים, בהגשות וזכיות בקרנות מחקר, ומידע נוסף מהותי שימצאו לנכון מל"ג ו/או ות"ת לבקש מועדת ההיגוי.

 

נוסח ההחלטה תועבר לאישור המל"ג.