22/02/17

תמיכה בהקמת תשתית מרכזית לעכברים טרנס-גניים – יישום המלצה ממפת הדרכים של ות"ת

בהמשך למדיניות ות"ת לקידום הקמת תשתיות מחקר באקדמיה, ואשר באה לידי ביטוי כיעד מרכזי בתכנית הרב שנתית ובהמשך להמלצות ועדת הורן כי במסגרת קידום תשתיות מחקר באקדמיה יש לקדם ולהקים תשתית לעכברים מהונדסים גנטית, ובהמשך להמלצות ועדת צ'חנובר (אשר הגישה המלצותיה לפורום תל"מ בנובמבר 2015) לפיהן נמצא כי קיימת הצדקה ויתרון מובהק בהקמת מרכז ארצי אחד שיהווה מרכז תשתיתי אשר ישרת ציבור חוקרים גדול ממוסדות אקדמיים רבים, ולאור החלטת חברי פורום תל"מ כי לא ייקחו חלק במימון התשתית  להקים תשתית למניפולציה גנטית של עכברים מחליטה ות"ת כדלקמן:

 1. ות"ת מאמצת את מסקנות ועדת צ'חנובר עם שני שינויים עיקריים:
  1. בשלב זה, לא תוקם תשתית הידע (אחת משתי התשתיות שהומלצה ע"י ועדת צ'חנובר). נושא תשתית הידע יובא לדיון והערכה מחדש לאחר בחינת החסמים שהעלו גורמים מקצועיים שונים.
  2. ות"ת תשתתף במימון הקמת תשתית למניפולציה גנטית של עכברים באחת מאויברסיטאות המחקר (להלן "הפרויקט") כאשר המימון והתקציב יהיה ל-5 שנים בלבד (בניגוד להצעה המקורית אשר דיברה על מימון ל- 10 שנים). התשתית תשרת חוקרים מכל המוסדות האקדמיים בישראל.
 1. תמיכת ות"ת בפרויקט תעמוד על סך של 12 מיליון ₪. ותתמוך בפרויקט בהתאם לרכיבים המפורטים להלן.
 1. ות"ת תצא בפניה רשמית (ראה נספח ב') לאוניברסיטאות המחקר המפרטת את כוונת ות"ת לתמוך בפרויקט בסכום של 12 מיליון ₪  עבור הרכיבים הבאים והמבקש מהם להציע את מוסדם כמוסד מארח עבור הקמת התשתית:
 • רכישת ציוד תשתיתי
 • שדרוגים והתאמות למבנה קיים ו/או בינוי פיזי חדש ככל שיידרש
 • הצטיידות ראשונית למכשור מדעי נחוץ להקים תשתית למניפולציה גנטית

יצוין כי התשתית יכולה לקום כיחידה חדשה או להתווסף לתשתית קיימת במידה וישנה כזו במוסד. המוסד המציע יתחייב כי הוצאות שוטפות כגון: הוצאות שכר, תקורה, הוצאות אחזקה וכו' ימומנו מתקציבו השוטף של המוסד כמימון מקביל (matching) להשתתפות ות"ת.

על התשתית לכלול:

 • יכולות למניפולציה גנטית בעכברים וייצור זנים חדשים לפי דרישה.
 • יכולות שימור זנים קיימים.
 • 300 מ"ר עבור הציוד והכלובים המכילים מיזוג אויר מתאים (סינון לרמת SPF).
 • 1,000 כלובים ייעודיים לגידול עכברים בתנאי ניסוי.
 • כ"א מספק לתפעול התשתית.

על המוסד המעוניין להיות מוסד מארח יהיה להציג:

 • מודל שירות שיקבע סדר כניסה למתקן ומדיניות תעריפים למשתמשים.
 • הצעת תקציב מפורטת להקמת התשתית והתחייבות המוסד למימון ההוצאות השוטפות.
 • היכולות שהתשתית תציע למשתמשים.
 1. אם תתקבל יותר מהצעה אחת להקמת המרכז, תצא ות"ת בקול קורא תחרותי בנושא. אם יימצא כי בסכום התמיכה שמוצע קיימת הצעה אחת בלבד, תיבחן ההצעה ותידרש לעמוד בעקרונות לפי ועדת צ'חנובר.