08/07/20

תמיכה במוסדות המתוקצבים על ידי ות"ת בגין סיוע לסטודנטים לאור משבר הקורונה – מסמך מס' 4740

בישיבת ות"ת שהתקיימה ב- 8.7.20 דנה ות"ת באופן חלוקת ה-10 מיליון ₪ לתמיכה במוסדות המתוקצבים על ידי ותת בגין סיוע לסטודנטים לאור משבר הקורונה, וזאת בהמשך להחלטת ות"ת מיום ה-24.6.20 בנושא סיוע לסטודנטים לאור משבר הקורונה, מחליטה ות"ת על הקצאת הסיוע המשלים לסטודנטים שיגיע דרך המוסדות המתוקצבים עפ"י 2 קריטריונים: גודל המוסד ולמוסדות הנמצאים בערך 5 ומטה עפ"י פרמטר מקדם אשכול הסוציואקונומי של ות"ת[1].

 

להלן היקף הסיוע עפ"י תבחינים אלו:

גודל מוסד

(סטודנטים)

מדרגת סיוע כללית

(אלפי ₪)

מדרגת סיוע – מקדם סוציו-אקנומי (אלפי ₪)
נמוך מ-1,500 50 65
1,500-3,000 125 95
3,000-4,500 200 110
4,500-6,000 275 150
6,000-10,000 350 200
10,000-15,000 450 250
15,000 ומעלה 650 300

 

 

להלן ההקצאה המוסדית בהתאם לקריטריונים הנ"ל:

 

סה"כ סיוע במדרגה

(אלפי ₪)

פירוט המוסדות מס' מוסדות במדרגה מדרגת סיוע (אלפי ₪) גדול מוסד (סטודנטים)
165 האקדמיה למוסיקה, עזריאלי* 2 50 נמוך מ-1,500
1,475 בצלאל, שנקר, גליל מערבי*, צפת*, כנרת*,  אחוה*,סמינר הקיבוצים, הרצוג* 8 125 1,500-3,000
3,260 מכון לב*, בראודה, אפקה, סמי שמעון*, חולון, הדסה*, ת"א-יפו, עמק יזרעאל*, תל חי, ספיר*,רופין, בית-ברל, אשקלון* 13 200 3,000-4,500
0 0 275 4,500-6,000
0 0 350 6,000-10,000
900 הטכניון, אריאל 2 450 10,000-15,000
4,200 העברית, אונ' ת"א, ב"ג, חיפה*, בר-אילן, הפתוחה 6 650 15,000 ומעלה
10,000       סה"כ

*  במוסדות המסומנים בכוכבית ניתן בנוסף מענק בגין מקדם סוציו-אקונומי.

ההקצאה בפועל לסטודנטים תתבצע עפ"י הקריטריונים שיקבעו בכל מוסד תוך היוועצות עם אגודת הסטודנטים המקומית. המוסדות יעבירו דוחות ביצוע לבחינת הצוות המקצועי בות"ת. במידה ומוסד לא עשה שימוש במלוא הסכום שהועמד לרשותו, היתרה תוסט למוסדות שיצביעו על צרכים נוספים על פי קריטריונים שיקבעו בהמשך.

תמיכה זו מגובה ממקורות תוספתיים ייעודיים ממשרד האוצר.

תוצאות הצבעה

6 בעד –פה אחד

 

 

[1] פרמטר זה נבחן עפ"י אשכול סוציו-אקונומי ממוצע של האזורים מהם מגיעים הסטודנטים למוסד (כפי שנמדד באמצעות הלמ"ס ע"י מיקום ישוב מגוריו של הסטודנט בזמן הלימודים בכיתה י"ב)