09/07/14

תמיכה בסטודנטים עם ליקויי למידה – מודל חדש

  1. ות"ת מאמצת את מודל התקצוב החדש לליקויי למידה שגיבשה ועדת ההיגוי של ות"ת לסיוע לסטודנטים לקויי למידה.
  2. וות"ת מאשרת את הקול קורא לשנה"ל תשע"ד- תשע"ה (נספח א' להחלטה).
  3. ות"ת מאשרת תוספת של כ- 500 אש"ח לטובת סעיף ליקויי למידה לשנה"ל תשע"ה כחלק מהעלאה הדרגתית של סעיף זה בכ- 1,500 אש"ח על פני שלוש שנים.