07/05/14

תמיכה בעלויות קליטת סגל חדש באוניברסיטאות במסגרת הקצבה לשדרוג תשתיות הוראה ומחקר

  1. בהמשך להחלטת ות"ת מיום 25.12.2013 (עדכון תקציב תשע"ד) על ייעוד 25 מיליון ₪ עבור תמיכה חד פעמית בעלויות קליטת סגל חדש באוניברסיטאות המחקר, ות"ת מאשרת תקציב הקצאה יחסית של הסכום בהתאם להיקף קליטת אנשי הסגל הדרושה לכל מוסד על מנת להשיג יעד של יחס סגל לסטודנט אשר נקבע לו על ידי ות"ת.
  2. שיעור השתתפות ות"ת יהיה בדומה למנגנון הנהוג בהקצבה לשדרוג תשתיות הוראה ומחקר בסכום של עד 75% מעלויות הקליטה המדווחות, או עד 500 אלף ₪ לאיש סגל (הנמוך מבניהם), ובכפוף למגבלת התקציב הכוללת לכל מוסד, עפ"י המודל המוצע.
  3. לגבי התקציב שהוקצה לנושא למכללות תובא הצעה בהמשך.