30/09/20

תמיכה חד פעמית בתשתיות מחקר (הרכבת הקלה) – המשך דיון

בישיבותיה בימים 13.09.2020 ו- 30.09.2020 דנה ות"ת בהגדלת התמיכה החד פעמית בגין פגיעה בתשתיות מחקר רגישות באוניברסיטאות המחקר כתוצאה מהקמת תשתית תחבורתית חשמלית.

מאחר שבשלב זה טרם התגבשו כלל העלויות בגין הנזקים הצפויים כאמור לתשתיות המחקר באוניברסיטאות, כגון עלויות מיגון וכיוצ"ב, ומתקיימים בנושא מגעים ומו"מ לפיצוי בין האוניברסיטאות לבין הגופים האחראים על הקמת מערך הרכבת הקלה (להלן: "הגופים המקימים"), רואה לנכון ות"ת לאשר בשלב זה תכנית לתמיכה רק במקרים בהם כתוצאה מהקמת תשתית תחבורתית חשמלית נדרש להקים מבנה חדש לצורך העתקת תשתיות מחקר רגישות.

בהמשך, לכשיתבררו העלויות הסופיות של אוניברסיטאות המחקר בגין הנזקים לתשתיות המחקר הרגישות, לאחר ביצוע מיגונים ע"י הגופים המקימים והפיצויים שיתקבלו מהם, תגבש ות"ת תכנית המשך לתמיכה נוספת בעלויות אלה, זאת בהמשך להחלטתה מיום 24.6.2020 בנושא. בבחינת גובה השיפוי לעניין זה, תילקח בחשבון התמיכה הראשונית שניתנה ע"י ות"ת בנושא.

לאור האמור, מחליטה ות"ת לאשר מודל הקצאה כלהלן:

תנאים לקבלת הסיוע

1. התכנית מיועדת לאוניברסיטאות מחקר אשר ביססו צורך להקים מבנה חדש אליו יועתקו תשתיות מחקר רגישות, לטובת המשך ושמירה על הפעילות המחקרית. זאת כמובן מעבר להגנות שמבוצעות על-ידי הגופים המקימים בשל הקמת תשתית תחבורתית חשמלית. באחריות האוניברסיטה להגיש חוות דעת מקצועית המבססת פגיעה בתשתית המחקרית אותה נדרש להעתיק, ואת הצורך בהעתקת תשתית המחקר למבנה חדש אותו נדרש לבנות בעלות של 10 מיליון ₪ לפחות, כל זאת כתוצאה ישירה מהקמת תשתית תחבורתית חשמלית. חוות הדעת תתייחס, בין היתר, למרחק תשתיות המחקר הקיימות מתוואי הרכבת הקלה, וכן לגיל ומצב המבנים בהם הן נמצאות. יובהר כי ות"ת אינה מחויבת לקבל את חוות הדעת מטעם המוסד, במלואה או בחלקה, ומבלי לגרוע מהאמור היא רשאית לדרוש ביסוס נוסף, לרבות השלמות או הבהרות לחוות הדעת, הגשת חוות דעת נוספת, הזמנת חוות דעת אחרת מטעמה, או כל צעד אחר שייראה לה מתאים.

2. מתווה התשתית התחבורתית אשר עתיד לפעול בקמפוס האוניברסיטה או בסמוך לו, אושר במוסדות התכנון והודעה על כך פורסמה ברשומות, ושלב ההקמה של התוואי צפוי להתחיל במהלך ששת החודשים הקרובים, או לחילופין התוואי נמצא כבר בשלבי בנייה. באחריות האוניברסיטה להגיש הצהרה לגבי המידע המצוי אצלה בעניין שלבי ההתקדמות של הפרויקט.

3. המוסד יתחייב להעמיד מימון מקביל של לפחות 33% ביחס לעלות הפרויקט, ויציג תכנית כוללת ומגובשת, כולל ביסוס ליכולתו להתחיל בביצועה עד לא יאוחר משנה לאחר מועד הגשת הבקשה לתמיכה.

חישוב גובה התמיכה ואופן העברת התקציב

לצורך התמיכה בשלב זה, גובה ההשתתפות ייקבע בהתאם לעלות הפרויקט שהציג וביסס המוסד, בניכוי 10 מיליון ₪, ובכל מקרה לא יעלה על סך של 60 מיליון ₪ לכל מוסד. יודגש כי טרם יציאה לפרויקט בינוי, כל אחת מהאוניברסיטאות הזוכות תידרש להציג את הפרויקט לאישור ות"ת כמקובל לאחר הצגת מלוא מקורות המימון המשלימים.

תוקף ההחלטה יוגבל למשך חמש שנים, וזאת כדי ליצור ודאות תקציבית ותכנונית ועל מנת לאפשר למוסדות להיערך כנדרש להעתקת התשתיות המחקריות שלהם, ומנגד לא להגביל יתר על הנדרש את שיקול דעת הות"ת בעתיד באשר לחלוקת תקציבים מסוג זה.

עוד יודגש כי גובה התמיכה מות"ת שיקבל מוסד להשכלה גבוהה מכוח החלטה זו, בצירוף השיפוי או הפיצוי שיקבל המוסד מגוף ציבורי אחר כלשהו, לא יעלה בשום מקרה על סך העלויות שנגרמו לאותו מוסד כתוצאה מפגיעה בתשתיות המחקר הרגישות שלו עקב סלילת תוואי הרכבת הקלה.

התקציב יועבר למוסד על בסיס אבני דרך שייקבעו בהמשך.

יצוין כי לאור הסיוע הנקודתי בנושא, תמיכה זו תילקח בחשבון בהקצאות העתידיות של תקציבי הפיתוח הפיזי למוסדות.