15/08/18

תמיכת הקרן הקיימת לישראל לפי תוכנית הצפון

א. ביום 15.8.18 דנה ות"ת בתמיכת הקרן הקיימת למכללות בצפון וזאת בהמשך להחלטת ממשלה מס' 2262 שעיקרה הוא פיתוח כלכלי של מחוז הצפון וצעדים משלימים לעיר חיפה ואשר בה נקבע, בין היתר, כי על הקרן הקיימת לישראל (להלן: קק"ל) להקצות 124 מיליון ₪ עבור מעונות סטודנטים ועוד 26 מיליון ₪ עבור פרויקטים בפיתוח פיסי, למכללות הנמצאות ברשויות  המקומיות המדורגות במדד פריפריאליות 1-4 במחוז צפון ובהתאם להחלטת "ועדת הארבעה" מחליטה ות"ת לאשר את הקצאת התקציב כפי שהוצעה על-ידי קק"ל כלהלן:

 

  1. מגורי סטודנטים במכללות הנמצאות ברשויות מקומיות המדורגות במדד פריפריאליות 1-4

בהיקף של 124 מיליון ₪.

מוסד אקדמי מס' מיטות תקציב במלש"ח
המכללה האקדמית  גליל מערבי 219 26
המכללה האקדמית צפת 235 28
המכללה האקדמית  תל-חי 140 17
מכללת אוהלו 300 34
המכללה האקדמית  אורט בראודה בכרמיאל 158 19

 

  1. פיתוח פיזי במכללות הנמצאות ברשויות פריפריאליות 1-4 בהיקף של 26 מיליון ₪.
מוסד אקדמי תקציב במלש"ח
מכללת כנרת 10
מכללת צפת 16

 

ב. אין בהקצאה לעיל בכדי להוות אישור של ות"ת עבור הפרויקטים, ועל כל מוסד לפנות לקבלת אישור ות"ת באופן פרטני לגבי כל פרוייקט, פיתוח פיסי ו/או מעונות סטודנטים, טרם יציאה לבינוי פרויקט ועל כל מוסד לפעול בהתאם להנחיות ות"ת מיום 15.8.2018 תוך דגש איזון תקציבי מלא של הפרויקט.