28/06/17

תמיכת ות"ת במוסדות המתוקצבים על ידה באמצעות קול קורא תחרותי להתנעת וחיזוק הפעילות לקידום הבינלאומיות

בהמשך למדיניות מל"ג/ות"ת לקידום הבינלאומיות בהשכלה גבוהה בכלל, ובהוראה בפרט, שהציבו את הנושא כיעד מרכזי בתכנית הרב שנתית החדשה (תשע"ז-תשפ"ב) ובהמשך להחלטות מל"ג/ות"ת בישיבותיהן מיום 22.6.16 של ות"ת ומיום 19.7.16 של מל"ג, בהן קבעו מל"ג וות"ת מדיניות בנושא סטודנטים בינלאומיים בישראל, ובהמשך להחלטת ות"ת מיום 9.9.2016 לפיה הוקצה תקציב לשנת תשע"ז לטובת קידום נושא הבינלאומיות במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל ולצורך התנעת תהליך קידום הבינלאומיות במוסדות המתוקצבים מחליטה ות"ת כדלקמן:

  1. לתמוך תקציבית במוסדות אשר יזכו באופן תחרותי בקול קורא להתנעת וחיזוק הפעילות לקידום הבינלאומיות באמצעות גיבוש אסטרטגיות מוסדיות לבינלאומיות והקמת תשתיות אקדמיות וניהוליות הנדרשות לפעילות הבינלאומית.
  2. לשם כך, מאשרת ות"ת הוצאת קול קורא למוסדות המתוקצבים על ידה. הקול הקורא מצ"ב להחלטה זו ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה.

בהמשך תוקם ועדת שיפוט לבחינת ובחירת ההצעות המוגשות. הרכבה ותקנונה יובאו לאישור ות"ת.