03/01/18

תמיכת ות"ת כמקדמה לאוניברסיטת בר-אילן בתשע"ח לקראת תוכנית הבראה

לאור מצבה הפיננסי של אוניברסיטת בר-אילן, ועד להצגת תכנית רב-שנתית להתייעלות והבראה על-ידי האוניברסיטה ודו"ח רואה החשבון שמונה על-ידי ות"ת, מוצע לתמוך באופן חד פעמי בצמצום הגרעון השוטף העומד על כ- 105 מיליון ₪ בשנת תשע"ח, באופן הבא:

א. ות"ת תתמוך כמקדמה תקציבית לתכנית הבראה בתקציבה השוטף של האוניברסיטה בגובה 10 מיליון ₪ בשנה"ל תשע"ח.

ב. האוניברסיטה תבצע התייעלות בתקציב תשע"ח בגובה של 15 מיליון ₪ לכל הפחות (נספח ג').

ג. האוניברסיטה לא תבצע את תכנית הפיתוח והצמיחה בגובה 30 מיליון ₪ כמתוכנן בתשע"ח. ככל שבעתיד תגובש תכנית הבראה והתייעלות רב שנתית, תכנית זו תותאם אליה.

ד. ות"ת תתמוך בתקציב הפקולטה לרפואה בצפת בהיקף של 20 מיליון ₪ כדלהלן:

  1. 10 מיליון ₪ לטובת רכישת ציוד מחקר תשתיתי ותמיכה בקליטת סגל נוסף, בכפוף לדיווחי הוצאות בפועל של האוניברסיטה.
  2. 10 מיליון ₪ תמיכה בתקציב השוטף של הפקולטה לרפואה.

ה. לאוניברסיטה יאושר לפתוח את שנה"ל תשע"ח בגירעון תקציבי של עד 30 מיליון ₪.

ו. האוניברסיטה תשתף פעולה באופן מלא עם הרו"ח המבקר על מנת שדו"ח הביקורת יוגש לות"ת בהקדם.

ז. עד לחודש מאי 2018 תגיש האוניברסיטה טיוטה מפורטת לתכנית הבראה רב שנתית .

העברת תמיכתה של ות"ת מותנית בקיום צעדי ההתייעלות ותוכנית הבראה, ושיתוף פעולה עם רואה החשבון המבקר.