18/01/05

מדיניות המועצה להשכלה גבוהה ביחס לתנאי הקבלה בידיעת אנגלית בשלוחות החלטת המועצה להשכלה גבוהה מיום 13.7.2004 (כפי שתוקנה ביום 18.01.2005)

 

  1. לעניין תנאי הקבלה הנדרשים להוכחת ידיעת השפה האנגלית במוסדות האם ובשלוחות נקבע כדלקמן:

תיקון מיום 18.01.2005: א(1). המועצה להשכלה גבוהה חוזרת ומבהירה כי נדרש שתתקיים זהות בין תנאי הקבלה בידיעת אנגלית וכל שפה נדרשת בשלוחות לבין מוסדות האם.

א(2). סטודנט בשלוחה יוכל להתקבל למוסד בישראל על סמך עמידה בתנאי קבלה בידיעת השפה האנגלית וכל שפה נדרשת, רק אם תנאי קבלה זה אכן משמש בפועל כתנאי קבלה לגבי סטודנטים זרים במוסד האם ובשיעור סביר.

תיקון מיום 18.01.2005: ב. באם מעניק מוסד האם פטור מהוכחת בקיאות בשפה האנגלית על סמך תעודה או תואר ממוסד         לימודים דובר אנגלית, פטור כאמור יוכל להנתן לסטודנט בשלוחה רק במידה ומרבית לימודי         הסטודנט באותו מוסד התקיימו בפועל בשפה האנגלית.

2. החלטה זו תחול על מחזורי לימודים שיחלו מיום 01.01.05.

 

 

*ההחלטות המקוריות מצ"ב כנספחים 1 ו-2.