12/11/13

תנאי קבלה של בעלי תעודת מורה מוסמך בכיר לתוכנית השלמה לתואר ראשון בחינוך B.Ed.

בישיבתה ביום ט' בכסלו תשע"ד (12.11.2013), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה העליונה להסמכה, הכרה ורישוי, והחליטה כלהלן:

  1. על מועמדים לתואר ראשון לעמוד בתנאי הקבלה שקבעה המל"ג, לרבות לעניין זכאות לתעודת בגרות או שוות ערך.
  2. סוגיית תנאי הקבלה של בעלי תעודת מורה מוסמך בכיר לתוכנית השלמה לתואר ראשון בחינוך תבחן במסגרת הבחינה העקרונית של תוכנית ההשלמה הנערכת בימים אלה, ותובא לדיון עקרוני במל"ג.
  3. עם זאת, נוכח פנייתו של משרד החינוך מיום 27.10.13, ואי הבהירות בנושא, סטודנטים בעלי תעודת מורה מוסמך בכיר, שהחלו לימודיהם בתוכנית ההשלמה לתואר ראשון בחינוך בשנה"ל תשע"ג – תשע"ד, אשר עמדו בהצלחה בבחינות סאלד ובהשלמות שתפורטנה להלן, יוכלו לסיים את לימודיהם האקדמיים בתנאים הבאים:

א.         הסטודנטים יידרשו להשלים לימודי אנגלית ולהיבחן עד לרמת פטור, וזאת מעבר למכסת הלימודים הנדרשת לצורך ההשלמה לתואר האקדמי.

ב.         הסטודנטים יידרשו ללמוד ולעבור בחינה בקורס "אוריינות אקדמית", וזאת מעבר למכסת הלימודים הנדרשת לצורך ההשלמה לתואר האקדמי.

4. למען הסר ספק, אין בהחלטה זו כדי להשליך על עצם אפשרות המשך קיומם של הלימודים וכי אלה מותנים בהחלטות המל"ג, אשר תתקבלנה בנושא העקרוני של לימודי ההשלמה של מורה מוסמך בכיר, לתואר אקדמי B.Ed., במכללות לחינוך ובנושא אפשרות פתיחת מח"ר בסמינרים.