27/11/16

תקנון ועדת השיפוט לבחינת פרויקטי רוחב לקידום וייצוג נשים במוסדות להשכלה גבוהה

בהמשך להחלטת ות"ת מיום 1.7.2015, בה נקבע, בין היתר, כי יוקצה תקציב תחרותי לתמיכה בפעילות רוחבית משותפת לקידום הוגנות מגדרית במוסדות להשכלה גבוהה, ובהמשך להחלטת ות"ת בנושא מיום 13.11.2016 להקים ועדת שיפוט לצורך בחינת הפרויקטים שיוגשו, מחליטה ות"ת כלהלן:

 1. לאשר את הרכב ועדת השיפוט כלהלן:

פרופ' יונינה אלדר – הנדסת חשמל, הטכניון, חברת האקדמיה הישראלית הצעירה (למדעים) – יו"ר הוועדה.

פרופ' רות ארנון – ביולוגיה, מכון ויצמן למדע, נשיאת האקדמיה הלאומית למדעים לשעבר.

פרופ' אהוד גזית – ננו-ביולוגיה, אוניברסיטת תל-אביב.

פרופ' אבנר דה-שליט – החוג למדעי המדינה, האוניברסיטה העברית בירושלים.

פרופ' יעל דולב השילוני – סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, המכללה האקדמית ת"א-יפו.

פרופ' יוסי שיין – חבר ות"ת, וראש החוג למדע המדינה, אוניברסיטת תל-אביב;

פרופ' נעמה שפי – החוג לתקשורת יצירה וביקורת, המכללה האקדמית ספיר.

גב' תמר קרביץ – מרכזת הוועדה.

 

 

 

 1. ות"ת מחליטה לאשר את תקנון הוועדה כלהלן:

 

תקנון ועדת שיפוט לבחינת פרוייקטי רוחב-

לקידום וייצוג נשים במוסדות להשכלה גבוהה

 1. רקע

על פי ממצאי צוות כרמי וועדת ארנון, ייצוגן של נשים בסגל האקדמי הבכיר בישראל נמוך, ומאופיין בהיבדלות מגדרית על-פי תחומים, על-פני דרגות רוחבית ואנכית ובאחוזי השתתפות נמוכים. בשנה"ל תשע"ג שיעורן עמד על 29% באוניברסיטאות ו- 39% במכללות (המתוקצבות), ובכל התחומים שיעורן הולך ויורד עם העלייה בדרגה. הירידה בשיעור הנשים לאורך שלבי הקריירה האקדמית מוכרת מזה שנים, ומכונה "תופעת המספריים". ייצוג הנשים בסגל האקדמי הבכיר ובגוף הסטודנטים מתאפיין בהבדלים תחומיים: כך למשל ישנו מיעוט נשי בולט בתחומי מתמטיקה ומדעי המחשב ומדעי הטבע הפיסיקליים, לעומת שיעור גבוה יחסית במקצועות החינוך ומקצועות העזר הרפואיים. פער נוסף עולה מתמונת הקליטה של הסגל האקדמי הבכיר במוסדות האקדמיים – נשים מהוות מיעוט בקרב הנקלטים באוניברסיטאות ובמכללות. פערים אלו בולטים במיוחד על רקע העובדה שנשים מהוות רוב בקרב מסיימי ומסיימות דוקטורט בישראל – המהווים פוטנציאל עיקרי למחקר. המקור לפערים אלו טמון במגוון חסמים והשפעות בשלבים השונים של התפתחות הקריירה האקדמית. לפיכך, עלה צורך לגבש תכנית לקידום שוויון מגדרי תוך ראיה מערכתית וקביעת סדרי עדיפויות למספר שנים קדימה. ות"ת החליטה ביום 1.7.2015 על כינון תהליך להשתתפות ות"ת בתכנית לקידום נשים במוסדות המתוקצבים. בתאריך 1.9.2016 הוציא ות"ת קול קורא בנושא, במטרה להשפיע באופן משמעותי על קידום נשים במוסדות להשכלה גבוהה. הקול הקורא מתחלק לשני חלקים: 1. תקצוב פעילות היועצות לנשיא להוגנות מגדרית; 2. פרויקטים רוחביים לקידום שוויון מגדרי במוסדות להשכלה גבוהה. מטרת תקצוב ות"ת עבור הפרויקטים לטובת הנושא הנ"ל היא לתת "דחיפה ראשונית" לפרויקט ולתמוך בבניית תשתית מתאימה אשר תאפשר קיומו בהמשך, גם ללא תמיכתה התקציבית של ות"ת.

 1. מטרות ותפקידי ועדת השיפוט
 1. תפקיד ועדת השיפוט הנו לבחון את הפרויקטים המוגשים ולהחליט אילו פרויקטים יתוקצו ע"י ות"ת. להלן תנאי הסף והקריטריונים לבחירת הפרוייקטים:
 • המוסד הוא הגוף אשר יוביל את הפרויקט ויהיה אחראי לו (לא ארגונים חיצוניים). הפעילות תהיה מרוכזת על ידי מוסד מתוקצב מוביל, אך תהיה בעלת פוטנציאל להשפיע על קידום נשים במערכת האקדמית כולה, הן מבחינת הנושא שייבחר, והן מבחינת הגורמים המשתתפים בפרויקט, לרבות גורמים חיצוניים לאקדמיה. במקרה שיוגשו פרויקטים בעלי דמיון רב במטרותיהם, באוכלוסיות היעד שלהם וכיו"ב, ייבחר הפרויקט שיוערך ע"י הוועדה כטוב יותר.
 • הפרויקט כולל מנגנוני בקרה והערכה מוסדיים.
 • עדיפות תינתן לפרויקטים אשר ישתלבו בפעילות השוטפת האקדמית של המוסד, ישתפו אנשי סגל ובעלי תפקידים בכירים ויהיו בעלות אופק פיתוח לטווח הארוך (הן מבחינה מהותית והן מבחינת גיוס תקציב עצמאי).
 • המוסד המגיש יתחייב לפעול בהתאם להמלצות והנחיות המל"ג הרלוונטיות בנושא הוגנות מגדרית ולהעביר את כל החומר המבוקש. הנחיות המל"ג בנושא ישלחו במהלך תשע"ז.
 1. נושאים נוספים שיבדקו ע"י הוועדה במסגרת הערכת הפרויקטים:

2.1.       בנוסף לשיפוט הפרויקטים המובאים בפניה, תוכל הוועדה להצביע על חסמים, תחומים שלא זכו למענה במסגרת הפרויקטים המוגשים ועוד, ולהמליץ לות"ת על קידומם של פרויקטים נוספים העוסקים בנושאים אלה.

 

 1. תקצוב ובחירת פרויקטים

3.1.            ות"ת תתקצב  עד 5  פרויקטים בכל שנה במשך שלוש השנים הקרובות.

3.2.            עלות מקסימאלית עד 120 אלף ₪ לפרויקט לשנה.

3.3.           קביעת הפרויקטים הזוכים לתקצוב ות"ת תיעשה ע"י ועדת שיפוט בהרכב שיאושר על-ידי ות"ת ומל"ג וימונה ע"י יו"ר ות"ת.

3.4.           בשלב א' הפרויקטים ייבחרו על סמך הרלוונטיות לנושא. בשלב  ב' ייבחנו הפרויקטים שנית בוועדת השיפוט על סמך המלצות דוח תמונת המצב של ועדת ארנון, ותובא לשיקול הוועדה הארכת תקצוב הפרויקטים לשנה נוספת.

 

 

 1. הרכב ועדת השיפוט

ועדת השיפוט תורכב מלפחות חמישה אנשי אקדמיה בכירים ממגוון המוסדות להשכלה גבוהה (המתוקצבים), במטרה לבחור בפרויקטים שיענו על הבעיות הקיימות בנושא קידום וייצוג נשים בהשכלה גבוהה.

בנוסף, בוועדה יכהן חבר ות"ת מכהן, מתוקף תפקידו.

ריכוז עבודת הועדה ייעשה על ידי אגף התקצוב והאגף האקדמי במל"ג/ות"ת. בדיוני הוועדה ישתתפו באופן קבוע מרכז מאגף התקצוב ומרכז מהאגף האקדמי, וכן יוכלו להצטרף נציגים נוספים של מנהל מל"ג/ות"ת לפי העניין והצורך. הרכב הוועדה יובא לאישור ות"ת ומל"ג.

חברי וועדת שיפוט יקבלו כתב מינוי מאת יו"ר ות"ת.

 

 

 1. תקופת כהונה

יו"ר ועדת השיפוט והחברים יתמנו לתקופה של 3 שנים עם אפשרות הארכה לשלוש שנים נוספות בלבד. כהונתו של נציג ות"ת בוועדה תלויה בתקופת חברותו בות"ת.

החלפת החברים תיעשה ככל הניתן בצורה מדורגת.

 

 1. ישיבות ועדת השיפוט

6.1        ועדת השיפוט תתכנס לפחות פעם אחת בשנה במועד שיקבע בתיאום עם יו"ר ועדת השיפוט.

6.2.       סדר יום הישיבה ייקבע בתיאום עם יו"ר ועדת השיפוט בהתייעצות עם הצוות המקצועי. סדר היום וכל החומר הנוגע לדיון יופצו לכל חברי הוועדה 6 ימים לפחות לפני מועד הישיבה.

6.3.       חבר ועדת השיפוט יוכל להעלות הצעה לנושא לסדר היום, בהודעה ליו"ר 7 ימים לפחות לפני  המועד שנקבע לישיבה.

6.4.       הקוורום לקיום ישיבת ועדת השיפוט יהיה נוכחות של לפחות שלושה חברים, וביניהם יושב הראש. במקרים חריגים, בהם נבצר מיושב ראש הוועדה להשתתף בישיבת הועדה, לרבות מקרים של חשש לניגוד עניינים, ימלא נציג ות"ת את מקומו, ובלבד שלא יהיה בכך כדי לגרוע מהקוורום המינימלי הנדרש לקיום ישיבה לפי סעיף זה.

6.5.       החלטות ועדת השיפוט תתקבלנה בהצבעה ברוב קולות של החברים הנוכחים בישיבה.

6.7.       החלטות ועדת השיפוט תהיינה מנומקות.

6.8.       בכל ישיבה של ועדת השיפוט יירשם פרוטוקול ובו עקרי הדברים והדעות שנאמרו בישיבה. העתק הפרוטוקול יישלח לכל חברי הוועדה לפני מועד הישיבה הבאה, לאחר שאושר על ידי יו"ר הוועדה; לא הגיש חבר הוועדה הערה לפרוטוקול בתוך שלושה ימים מיום שליחתו, יוגש הפרוטוקול לאישור; הגיש חבר הוועדה הערה כאמור והציע בה תיקון לפרוטוקול, יקרא אותו היושב ראש בראשית הישיבה ובאין הסכמה לתיקון המוצע, יוכרע בו בהצבעה ללא דיון.

6.9.       כל פרוטוקול וכל החלטה החלטה יחתמו על ידי יושב ראש ועדת השיפוט.

6.10.     מדי שנה ועדת השיפוט תגיש לות"ת דוח שנתי. על פעילותה, לרבות פירוט אודות התקציבים שהוקצו, מידע מפורט לגבי הפרויקטים הזוכים וכן מידע על סוגיות מיוחדות, לרבות שינויים הנדרשים בתקנון וכיו"ב.

 

 1. מניעת חשש לניגוד עניינים

חברי ועדת השיפוט ימנעו מכל פעולה שיש בה חשש לניגוד עניינים בין מילוי תפקידם בוועדה לבין מילוי תפקידיהם האחרים, או לבין ענייניהם האישיים וימנעו מטיפול במסגרת תפקידם בוועדה בנושאים שבהם מעורבים גורמים אשר נמצאים עימם בקשר אישי או עסקי;

בסעיף זה –

"עניין אישי" – לרבות עניין אישי של קרובו או עניין של גוף שהחבר או קרובו מנהלים או עובדים בתפקיד ניהולי בו, או עניין של גוף שיש לכל אחד מהם חלק בהון המניות שלו, בזכות לקבל רווחים, בזכות למנות מנהל או בזכות הצבעה;

"קרוב" – בן זוג, הורה, בן, בת ובני זוגם, אח או אחות וילדיהם, גיס, גיסה, דוד, דודה, חותן, חותנת, חם, חמות, חתן, כלה, נכד או נכדה, לרבות חורג או מאומץ, וכן אדם אחר הסמוך על שולחנו של חבר.

חברי וועדת השיפוט שהינם חברי סגל במוסד להשכלה גבוהה ימנעו מטיפול ולא ישתתפו בדיון ובהצבעה בנושאים הנוגעים למוסדות להשכלה גבוהה בהם הם מועסקים או פועלים, ולא יהיו אחד מבעלי התפקידים שלהלן, או תפקידים הדומים מהותית לתפקידים אלו, במוסד להשכלה גבוהה:

 • חבר הועד הפועל, חבר הוועד המנהל, חבר הדירקטוריון, חבר הוועדה המתמדת, חבר וועדת הקבע וכיו"ב;
 • נשיא, סגן נשיא, משנה לנשיא, מנכ"ל, רקטור;
 • דיקן פקולטה, דיקן מכללה וסגניהם, דיקן סטודנטים, מנהל בית ספר, ראש בית ספר, למעט בית ספר שהינו חלק מפקולטה ומעמדו כשל חוג במוסד;
 • בעלי תפקידים בגוף אשר לו סמכויות מקבילות של אסיפה כללית של עמותה או חברה לתועלת הציבור;
 • בעלי תפקידים ניהוליים הכפופים ישירות למנכ"ל, כמו ראש אגף כספים.

חברי ועדת השיפוט יחתמו על התחייבות להימנע מניגוד עניינים.

 

 

 

 1. שמירה על סודיות

חברי ועדת השיפוט ימנעו ממסירת מידע אודות דיוני הוועדה, לרבות מסירת מסמכים, פרוטוקולים, החלטות ועוד ויחתמו על הסדר מתאים; המידע יימסר באמצעות מנהל המועצה להשכלה גבוהה בלבד.