06/02/18

תקנות לצורך השלמת מעבר המכללות האקדמית לחינוך לתקצוב ות"ת

בישיבתה ביום כ"א בשבט תשע"ח (6.2.2018) דנה המועצה להשכלה גבוהה  בהצעה להתקנת תקנות המועצה להשכלה גבוהה (חופש פעולה של מוסד להכשרת עובדי חינוך), התשע"ח – 2018 (להלן: "התקנות").

המועצה החליטה לאשר את נוסח התקנות כמוצע. אישור זה כפוף לביצוע התיקון בתקנות חינוך ממלכתי (בתי מדרש למורים ולגננות), התשי"ח-1958 כפי שהוצג בפניה.

להלן נוסח התקנות שאושרו  (בכפוף לתיקוני נוסח משרד המשפטים):

 

תקנות המועצה להשכלה גבוהה (חופש פעולה של מוסד להכשרת עובדי חינוך), התשע"ח – 2018

בתוקף סמכותי לפי סעיף 27(ב) לחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958[1] (להלן – החוק), על פי הצעת המועצה ובאישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 

חופש פעולה 1. למוסד מוכר להכשרת עובדי חינוך יהיה חופש פעולה בכל העניינים המנויים בסעיף 15 לחוק.
תוכניות לימודים 2. על אף האמור בתקנה 1, מוסד מוכר להכשרת עובדי חינוך, יבטיח כי תוכניות הלימודים הנלמדות בו יתאימו לדרישות הרישוי של עובדי החינוך ולצרכי מערכת החינוך, בהתאם להוראות חוק חינוך ממלכתי, התשי"ג- 1953 (להלן – חוק חינוך ממלכתי), ותקנות בתי מדרש לתקנות חינוך ממלכתי (בתי מדרש למורים ולגננות), התשי"ח –  1958 (להלן – תקנות בתי מדרש).
שמירה על אורח חיים דתי 3. על אף האמור בתקנה 1, ולשם שמירה על אורח חיים דתי, לרבות נוהג והווי דתי בין כתלי המוסד, למוסד מוכר להכשרת עובדי חינוך שמטרתו הכשרה להוראה במוסדות חינוך ממלכתיים דתיים, כמשמעותם בחוק חינוך ממלכתי[2][3], יהיה חופש פעולה בעניינים המנויים בסעיף 15 לחוק, בכפוף להוראות תקנות בתי מדרש.

 

[1] ס"ח התשי"ח, עמ' 191.

[2]  ס"ח התשי"ג, עמ' 137.

[3] ק"ת התשי"ח, עמ' 586.