13/11/16

תקצוב ות"ת לתוכנית "תקווה ישראלית באקדמיה" בשיתוף בית הנשיא

(1) הואיל ואחד מיעדי החומש הקרוב הוא קידום הנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיות ייחודיות וגיוון המערכת, מחליטה ות"ת לקדם ולהפעיל במוסדות להשכלה גבוהה שבתקצובה את תכנית "תקווה ישראלית באקדמיה", בשיתוף בית הנשיא (להלן "התכנית"), אשר מטרותיה הינן:

 • מיצוי הכישרון והמצוינות בחברה הישראלית לגווניה.
 • ביסוס הקמפוס כמרחב ליצירת ישראליות משותפת המאפשר במקביל

שמירה על הזהות.

 • קידום חזון של גיוון ושותפות כסטנדרט
 • פיתוח מנהיגות ישראלית, חברתית ואינטלקטואלית, מגוונת, קשובה ומודעת.
 • הקניית ליבת ידע משותף וחיוני לסדר הישראלי החדש.

הפעילות אותה מעוניינת התכנית לקדם נוגעת לכל קשת העשייה המוסדית – מדיניות מוסדית, הליבה האקדמית, המרחב המוסדי, חווית הסטודנט בקמפוס וההזדמנויות הנפתחות בפניו בעקבות הלימודים, היבטי העסקה אקדמיים ומנהליים, קשרי אקדמיה-קהילה, הערכה ומדידה ועוד הכל כמפורט בנספח "מפת הדרכים לתקווה ישראלית באקדמיה – מימדי העשיה" המצורף להחלטה זו כחלק בלתי נפרד ממנה.

לפיכך, ולצורך הפעלת התכנית במוסד, ישנו צורך כי המוסדות שבתקצוב ות"ת יפתחו תשתית מוסדית   אשר תכלול ועדת היגוי ל"תקווה ישראלית", כך שיו"ר הועדה יכהן גם כיועץ לנשיא המוסד ויישא באחריות הניהולית לתכנית העבודה של "תקוה ישראלית" במוסד האקדמי.  כמו כן, מוצע כי המוסדות ימנו ממונה "תקווה ישראלית" מוסדי, אשר ות"ת תשתתף במימון עלות משרתו.

(2) ות"ת מחליטה להשתתף במימון משרתו של ממונה "תקווה ישראלית באקדמיה"

     אשר יהיה אחראי על

(א) ריכוז ועדת ההיגוי, כתיבה ויישום של תכנית העבודה והיעדים המוסדיים בתחומי הגיוון והשותפות:

 1. מיפוי מעמיק של העשייה המוסדית בכל אחד משמונה המימדים.
 2. אחריות להגדרת יעדי גיוון, כשירות תרבותית ושותפות בין-שבטית ברמת המוסד תוך התכתבות עם מפת הדרכים של תקווה ישראלית באקדמיה.
 3. ניסוח תכנית עבודה רב-שנתית ליישום היעדים. התכנית תכלול צעדי יישום שנתיים של יעדים קצרי טווח וצעדי יישום רב-שנתיים של יעדים ארוכי טווח.
 4. אחריות לניסוח חזון מוסדי בדבר גיוון, כשירות תרבותית ושותפות.
 5. קידום פעולות מוסדיות לעדכון והתאמה של תקנונים, נהלים ומסמכי יסוד לחזון וליעדים.

 

(ב) מתן יעוץ והנגשת המשאבים הארגוניים הקיימים לכלל אוכלוסיות המוסד, יצירת חיבורים, שיתופי פעולה ויוזמות מוסדיות – אקדמיות, חברתיות ותעסוקתיות – בתחום הגיוון והשותפות:

1.הפעלת "שבוע תקווה ישראלית" בקמפוסים: שבוע שיא בו יתקיימו פעילויות מוסדיות רוחביות – לסטודנטים, לסגל האקדמי ולסגל המנהלי – ברוח החזון המוסדי ותוך התכתבות עם מפת הדרכים של תקווה ישראלית.

 1. קיום הכשרות בתחום הגיוון והשותפות לבעלי התפקידים במוסד.
 2. זיהוי ומינוף הזדמנויות מוסדיות להכרות עם החברה הישראלית על שבטיה וגווניה.
 3. כינוס וריכוז פורום מוסדי של בעלי התפקידים המוסדיים העוסקים באוכלוסיות ספציפיות (ערבים, בדואים, דרוזים, חרדים, יוצאי אתיופיה וכדומה) לחשיבה על ממשקים ותכנית עבודה משותפת בנקודות החיבור שבין האוכלוסיות השונות.

 

 

 

(ג) שימוש כ"נציב פניות" מוסדי בסוגיות הקשורות בגיוון ובשותפות:

 1. מענה לפניות, יוזמות, אתגרים ותלונות בסוגיות הקשורות בגיוון, בכשירות תרבותית ובשותפות במוסד.
 2. הפנייה לגורמים הרלוונטיים במוסד ואחריות למעקב אחר מענה ו/או טיפול בסוגיה שעלתה.
 3. תיעוד הפניות כבסיס מתמשך למיפוי המצב המוסדי.

 

(ד) שימוש כנציג המוסד בפורומים מוסדיים וחוץ-מוסדיים העוסקים בגיוון ובשותפות:

 1. ועדות מוסדיות.
 2. מפגשים על-מוסדיים בחסות הות"ת ובית הנשיא כחלק ממטריית הפעילות של "תקווה ישראלית".
 3. פורומים לאומיים ובינלאומיים אחרים רלוונטיים.
 4. אחריות על הדיווח השנתי לות"ת אודות הפעילות המוסדית.

(3)   ות"ת תתמוך במוסדות במימון עלות העסקת הממונים המוסדיים לתוכנית כדלהלן:

א.    בשנה"ל תשע"ז תשתתף ות"ת בעלות ממונה מוסדי "תקווה ישראלית באקדמיה" , בהיקף של משרה מלאה לפי מפתח של 250,000 ₪ לשנה.

ב.    החל משנה"ל תשע"ח, נוסחת התקצוב תקבע באופן דיפרנציאלי בהתאם לנפח הפעילות במוסד.

 • סך התקציב לנושא זה יעמוד על 6,000 אש"ח בתשע"ז, בהתאם למקורות התקציביים הבאים

א.   3.5 מיליון ₪ ייעודים לנושא (המשוריינים ברזרבה התקציבית לתשע"ז ויועברו לסעיף התקציבי החדש).

ב.   1.25 מיליון ₪ מעודפי תשע"ו לתכנית להרחבת הנגישות להשכלה גבוהה לחברה הערבית.

ג.   1.25 מיליון ₪ מעודפי תשע"ו לתוכנית להרחבת הנגישות להשכלה גבוהה לחברה החרדית.