05/03/18

תקצוב מדעי הרוח – שלב א'

בישיבתה ביום 5.3.18 דנה ות"ת בהמלצות ועדת ההיגוי של מל"ג ות"ת לקידום מדעי הרוח לתוכנית "שאר רוח" ומחליטה כדלהלן:

 1. לאשר הקמת תכנית להעלאת מעמד מדעי הרוח, תכנית "שאר רוח", המיועדת לסטודנטים/יות מצטיינים/ות, העושים/ות את התואר הראשון שלהם/ן בתחומי המדעים האמפיריים (מדעים מדוייקים, מדעי החיים, והנדסה)[1], במטרה לעודד אותם/ן לשלב במערכת לימודיהם "חוג לאחר תואר" במדעי הרוח ברמה גבוהה ביותר של Humanities and Liberal Arts.
 2. התכנית תפעל במסגרת של "חוג לאחר תואר" ותכלול לימודי ליבה חדשים משמעותיים ותכניות העשרה מתחומי הרוח השונים.
 3. מסלול הלימודים יהיה בהיקף כולל הנע בין 45 ל – 49 נקודות זכות לקבלת תעודת "חוג לאחר תואר".

לשם כך,  תפנה ות"ת בקול קורא תחרותי למוסדות הקורא להם לפתח תכנית "שאר רוח" אשר תכלול קליטה של עד 25 סטודנטים בסה"כ בכל תכנית בכל מחזור. מתוך המוסדות המתמודדים יבחרו עד 4 מוסדות לכל היותר וזאת באופן תחרותי, על בסיס הקריטריונים שנקבעו בקול הקורא, ובהתאם לאיכות ההצעות והכל כפי שיפורט להלן.

 

תנאי הקול הקורא

תנאי סף

תנאי הסף להשתתפות בתכנית הינם:

 1. המוסד המציע חייב להיות מוסד להשכלה גבוהה המוכר ע"י מל"ג ומתוקצב ע"י ות"ת.
 2. קיומן של פקולטה/יחידה/מחלקה למדעי הרוח או שיתוף פעולה עם מוסד מוכר להשכלה גבוהה המתוקצב ע"י ות"ת שיש לו פקולטה/יחידה/מחלקה היכול להציע שירותיו למוסד להשכלה גבוהה מוכר אחר.
 3. התחייבות בכתב של המוסד המציע למנות רכז לתכנית במסגרת הפקולטה למדעי הרוח.

מבנה ההצעה

כל מוסד העומד בתנאי הסף והמעוניין להתמודד בקול הקורא יגיש הצעה אשר תכלול תכנית "שאר רוח", אשר תגובש כ"חוג לאחר תואר" כמפורט להלן:

 1. ההצעה תכלול תכנית המיועדת לסטודנטים/יות מצטיינים/ות, העושים/ות את התואר הראשון שלהם/ן בתחומי המדעים האמפיריים (מדעים מדוייקים, מדעי החיים, והנדסה)[2].
 2. ההצעה תכלול פירוט של פרופיל הסטודנטים אשר ילמדו בתכנית.
 3. ההצעה תכלול את רשימת הקורסים המוצעת ואת פרופיל הסגל המיועד ללמד בתכנית.
 4. משך הלימודים בתכנית יעמוד על 4 שנים (תוספת של שנה אחת על תואר ראשון רגיל במדעים).
 5. מסלול הלימודים יהיה בהיקף כולל הנע בין 45 ל – 49 נקודות זכות כמפורט להלן:

א. הצעת המוסד תכלול קורסי ליבה ייעודיים חדשים שפותחו במיוחד עבור תכנית שאר רוח בהיקף של 16 נ"ז. כל הסטודנטים/ות בתכנית, בכל המסלולים (שיפורטו בהמשך), ילמדו את קורסי הליבה. ככלל, קורסים אלה מיועדים רק לתלמידי "שאר רוח" (להלן "קורסי ליבה") למעט מקרים חריגים בלבד, ובאישור מראש של ות"ת.

ב. בנוסף, תכלול ההצעה פיתוח של קורסים חדשים בהיקף של 10 נ"ז. אשר יהיו פתוחים לכלל הסטודנטים/יות במוסד (בהתאם לתנאי קבלה רלוונטיים) ולא רק לסטודנטים/יות של "שאר רוח" (להלן "קורסים נוספים").

ג. יתר נקודות הזכות יהיו על בסיס קורסים קיימים במדעי הרוח. הלימודים ב"שאר רוח" יתקיימו באחד משני מסלולים: מסלול רב – תחומי או מסלול חד – תחומי, לבחירת הסטודנטים/יות (בשני המסלולים הסטודנטים/יות ישתתפו בקורסי הליבה של התכנית). כל אוניברסיטה תציע את שני המסלולים, כמפורט להלן:

 

 • מסלול רב-תחומי:

א. המסלול הרב-תחומי יתבסס על תכנית חדשה או תכנית קיימת בהשקעה משמעותית.

ב. קורסי ליבה ייעודים חדשים ב"שאר רוח" בהיקף של 16 נ"ז. קורסים אלו יהיו חדשים ופתוחים לסטודנטים/יות בתכנית "שאר רוח" בלבד.

ג. קורסים רב-תחומיים מתאימים בהיקף שבין 29 נ"ז ל- 33 נ"ז (חלק מתוכם יהיו מתוך 10 נ"ז של קורסים חדשים שייבנו בחוגים השונים)

ד. בוגרי התכנית יקבלו תעודה: חוג לאחר תואר ב"שאר רוח- רב תחומי".

 • מסלול חד-תחומי "שאר רוח בחוג ספציפי":

א.      קורסי ליבה ייעודים חדשים ב"שאר רוח" בהיקף של 16 נ"ז

ב.      קורסי חובה/ ליבה בחוג הנבחר בהיקף של 29 עד 33 נ"ז

ג.      בוגרי התכנית יקבלו תעודה: חוג לאחר תואר ב"שאר רוח- בהיסטוריה\ פילוסופיה…חוג נבחר".

כל שאר מרכיבי התכנית והמעטפת שלה (מלגות, מנהלה, ייעוץ/חונכות, פעילות חוץ-קוריקולרית) יהיו משותפים לכל הסטודנטים/ות ללא תלות במסלול.

להלן מספר עקרונות מנחים לגיבוש תכנית "שאר רוח" במוסדות, אשר נדונו ונקבעו על-ידי הוועדה, הכוללים:

 1. התכנית תכלול קורסי ליבה ייעודיים חדשים שפותחו במיוחד עבור תכנית שאר רוח בהיקף של 16 נ"ז. הקורסים יהיו בתחומים מגוונים, המשקפים חלק מן הדיסציפלינריות המוכרות של מדעי הרוח, לאמור: פילוסופיה ודת, ספרות ואמנות, היסטוריה, לימודי תרבויות[3]..
 2. כמו כן, על כלל הקורסים המוצעים (26 נקודות הזכות בסך הכל) לכלול התייחסות משמעותית לשני מרכיבים שאינם בדרך כלל חלק מההשכלה בלימודים הומאניים במובן הקלאסי:

2.1 התאמת חלק מהקורסים למאה ה-21 ולאתגרי העולם המדעי-טכנולוגי והגלובלי.

2.2 התאמת המסורת המוכרת שלLiberal Arts שנולדה באירופה, למציאות של ישראל והמזרח התיכון (המורשת התרבותית היהודית ובכלל זה היסטוריה יהודית ומחשבת ישראל, והמורשת התרבותית המקומית, ובכלל זה, ההיסטוריה והתרבות של המזרח התיכון והמרחב הערבי).

כמו כן, התכנית תציע פעילויות חוץ-קוריקולריות ייחודית עבור סטודנטים/ות של "שאר רוח", כגון: פעילויות העשרה בשיתופי פעולה עם מוסדות תרבות מחוץ למוסד, אמנים ואנשי תרבות בולטים, סיורים במוזיאונים, הצגות תיאטרון וכיו"ב. לרבות מפגשים ישירים עם יוצרים, אמנים ואנשי תרבות בולטים, אשר יקדמו את מדעי הרוח והתרבות בישראל.

לאור ניסיונות העבר בתוכניות BA כללי ולימודי העשרה, חשוב לוודא שתכנית "שאר רוח" תתבסס כתכנית יוקרתית במיוחד, אשר קהל היעד שלה הוא הדור הבא של צעירים מובילים בישראל, בתחומי הרוח, הכלכלה, הפוליטיקה, במדעים, במשפטים וכו'.

לכן, מצופה מהמוסד להציב סף קבלה גבוה לתכנית

כדי לשמור על תכנית "שאר רוח" כתכנית יוקרתית, מספר הסטודנטים המרבי שיתקבלו בכל מוסד יעמוד על 25 סטודנטים מצטיינים בכל מחזור, אשר ילמדו כנבחרת אחת את כל קורסי שאר רוח.

דרישות נוספות

בנוסף לתקצוב ות"ת לתכנית "שאר רוח", על המוסד למנות רכז לתכנית אשר יהיה חלק מהפקולטה למדעי הרוח, ותפקידו יהיה לתאם את מערכת השעות של תכנית הלימודים כך שתתאים לכלל הסטודנטים, ולסייע להם בכל שאלה אקדמית או ניהולית במהלך לימודיהם.

כמו כן, כל הוצאה נוספת בגין התכנית תהיה מתקציבו השוטף של המוסד ולא תושת על הסטודנטים המשתתפים בתכנית.

 

תקצוב תכנית "שאר רוח"

המשאבים העומדים לרשות ות"ת לקידום תחום מדעי הרוח עד לסוף החומש עומדים על כ- 143 מיליון ₪. מתוך כך, קיימת התחייבות למספר תכניות לקידום מדעי הרוח הפועלות משנים קודמות, כמו קרן מדעי הרוח, מלגות רוטנשטרייך ולימודי העשרה, בגובה 43 מיליון ₪.

לפיכך, התקציב לתכניות חדשות לקידום תחום מדעי הרוח עומד על כ- 100 מיליון ₪. כאמור, תכנית "שאר רוח" הינה ראשונה מבין מספר תכניות הנמצאות על שולחן הוועדה, הכוללות בנוסף תכנית לקידום מדעי הרוח בתיכונים, תכנית להגדלת מספרי הסטודנטים הדו חוגיים ועוד. תכניות אלו יובאו בפני ות"ת לאחר שיבשילו במסגרת דיוני הוועדה.

להלן מוצגת הצעת התקציב לתכנית "שאר רוח" מסגרת התקציב תעמוד על 25 מיליון ₪, וכוללת את הרכיבים להלן:

תקציב שוטף

עבור כל סטודנט שישתתף בתכנית בפועל יתוקצב כל מוסד זוכה בתקצוב שנתי, למשך ארבע שנים, בגובה של  17 אלף ₪, אשר יתחלק באופן הבא:

7  אלף ₪- תקצוב בגין כל סטודנט, אשר נקבע בהתאם לגובה תעריף מדעי הרוח, המסייע למוסד בעלויות השוטפות להפעלת התכנית. תקצוב זה יוצמד למדד ההשתתפות הישירה של ות"ת במוסדות.

א. 5 אלף ₪- תקצוב לפעילויות העשרה חוץ-אקדמיות שונות וייחודית עבור סטודנטים/ות של "שאר רוח", כגון: פעילויות העשרה בשיתופי פעולה עם מוסדות תרבות מחוץ למוסד, אמנים ואנשי תרבות בולטים, סיורים במוזיאונים, הצגות תיאטרון וכיו"ב. לרבות מפגשים ישירים עם יוצרים, אמנים ואנשי תרבות בולטים, אשר יקדמו את מדעי הרוח והתרבות בישראל. כמובן שהמוסד רשאי להשקיע סכום גבוה מכך לכל סטודנט ממקורותיו העצמיים, ללא תשלום נוסף מצד הסטודנט.

ב. 5 אלף ₪- מלגת שכר לימוד אשר תועבר ע"י ות"ת למוסד עבור כל סטודנט פעיל בתכנית למשך ארבע שנים.

 

תקציב חד-פעמי

התקצוב החד-הפעמי הינו בנוסף לתקצוב השוטף והוא ניתן באופן חד פעמי ומיועד לפיתוח הסל ושיווק התכנית.

א. תקצוב פיתוח הסל- 200 אלף ₪ יועבר למוסדות הזוכים עם הפעלת התכנית ובהתאם לדיווח הוצאות המוסד.

ב. תקציב שיווק- 10 אלף ש"ח יינתנו בכפוף לפתיחת מחזור חדש בין השנים תש"פ-תשפ"ב, עבור כל פתיחת מחזור. כלומר, למחזור שייפתח בשנת תש"פ ויימשך עד תשפ"ג יינתן תקצוב שיווק של 10 אלש"ח. במידה וייפתח מחזור נוסף בשנה העוקבת, יקבל המוסד תקציב שיווק עבורו, וכן הלאה עד לשנת תשפ"ב.

כנס שנתי לכלל הסטודנטים בתכנית "שאר רוח"

בנוסף לכל האמור לעיל, מדי שנה יופק ע"י מל"ג ות"ת כנס שנתי בעל תכנים משמעותיים ומיוחדים לסטודנטים המשתתפים בתכנית שאר רוח, בו תתמוך ות"ת בהיקף של 100 אלש"ח. הכנס יופק באמצעות שיתוף המוסדות המשתתפים, אשר יחליטו על המיקום והתכנים הרלוונטיים באותה שנה.

ועדת שיפוט

מוצע כי ועדת ההיגוי לקידום מדעי הרוח, אשר דנה וגיבשה את התכנית, תכהן כוועדת השיפוט. הוועדה תיבחן את ההצעות לפי הקריטריונים שהוגדרו בקול הקורא, ותיבחר עד ל- 4 תכניות, אשר יהיו הטובות ביותר.

עם תחילת החומש הבא תבדוק ות"ת את הצלחת התכנית ותבחן את המשך תקצובה בהתאם.

אמות המידה לשיפוט

 1. איכות התכנית המוצעת בדגש על: תוכן הקורסים, פרופיל הסגל וכיו"ב – 50%
 2. קיומה של מעטפת ניהולית ומידת התאמתה לדרישות התכנית – 10%
 3. פרופיל הסטודנטים המיועדים ללמוד בתכנית – 20%
 4. היקף ורמת פעילויות ההעשרה החוץ אקדמיות הניתנות במסגרת התכנית – 20%

דיווחי המוסדות

בסיומה של כל שנה אקדמית יעבירו המוסדות הזוכים דיווח על התנהלותה האקדמית השוטפת של התכנית ושביעות רצון הסטודנטים, כמו גם יישום שינויים ושיפורים שונים בתכנית, במידה ועולה בכך צורך מהסטודנטים.

העברת תקציב המוסד תהיה רק לאחר העברת דיווח ברמה גבוהה, ובהתאם לאישור על-ידי האגף האקדמי במל"ג ו/או ועדת ההיגוי המכהנת.

ות"ת שומרת את הזכות לבקש כל דיווח תקציבי נוסף ככל שיתעורר בכך צורך.

תהליך

על מנת שהמוסדות הזוכים ייערכו בהקדם לפתיחת תכניות מגובשות ומצוינות בשנת תש"פ, יש להציג את התכנית והחלטת ות"ת למל"ג במרץ 2018, ובהתאם, לפרסם למוסדות את הקול הקורא לתכנית כבר במרץ 2018, כך שהמוסדות יוכלו להגיש הצעותיהם ביולי 2018.

התכניות יתחילו לפעול במהלך שנת הלימודים תש"פ 2019-2020.

[1] במקרים מיוחדים, יוכל המוסד לקבל לתכנית שאר רוח סטודנטים/יות מצטיינים/ות בודדים/ות מתחומים אחרים (שאינם מדעי הרוח), לפי שיקול דעתו.

[2] במקרים מיוחדים וחריגים בלבד יוכל המוסד לקבל לתכנית שאר רוח סטודנטים/יות מצטיינים/ות בודדים/ות מתחומים אחרים (שאינם מדעי הרוח), לאחר קבלת אישור מראש.

[3] אפשרות מומלצת באשכול זה היא שילוב של לימודי שפה זרה שניה ברמה גבוהה