20/05/15

תקצוב תוכניות לתמיכה וליווי סטודנטים חרדים הלומדים בתוכניות הרגילות

ות"ת מאמצת את המלצת ועדת ההיגוי להנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית, ומחליטה לאשר כי ה"תוכנית לתמיכה וליווי סטודנטים חרדים הלומדים בתוכניות הרגילות באוניברסיטה העברית" עומדת בקריטריונים לתקצוב כאמור, בהחלטת ות"ת מה-23 בנובמבר 2011, וכן בקול הקורא להקמת המח"רים שפורסם ב-25/3/2012. בהתאם לכך, התקצוב לתוכנית יהיה זהה לתמיכה "עבור סטודנט" של תוכנית המח"רים, המבוססת על תחום הלימודים של הסטודנט. תמיכה זו תינתן למוסד בכפוף לדיווח על מספר הסטודנטים בתוכנית, כנהוג בות"ת ולעמידת האוניברסיטה בהתחייבויותיה כאמור בתכנית שהוגשה.

בנוסף לכך, ועדת ההיגוי מבקשת לשוב ולידע את כל המוסדות האקדמיים המתוקצבים אודות האפשרות לקבל תמיכה תקציבית מות"ת עבור תוכניות לתמיכה וליווי  סטודנטים חרדים הלומדים בתכניות הרגילות בקמפוסים.

לאור היקפי התקציב הנמוכים לתוכניות אלה ובכפוף לעמידה בקריטריונים שקבעה ות"ת, ות"ת קובעת כי החלטה לאשר תוכניות נוספות, תתבצע ע"י הדרג המקצועי, בכפוף לקיום מקור תקציבי.

ות"ת מנחה את הצוות המנהלי שלה לגבש מנגנון בקרה יעיל ומתאים לניצול תקציב זה ועמידה ביעדים, בכל המוסדות האקדמיים, בין אם הלימודים מתקיימים בתוך הקמפוס, או  במח"ר.