09/09/16

תקציב ות"ת למערכת ההשכלה הגבוהה לשנת תשע"ז

 1. ות"ת מחליטה לאשר את התקציב הרגיל כפי שהוצג בפניה במסמך 3956.
 2. בנוסף לאמור לעיל מחליטה ות"ת לאשר את ההחלטות הבאות:

(א) בישיבת ות"ת מיום 13.7.2016 התקיים דיון בנושא מרכיב ההוראה של האוניברסיטאות. במסגרת הדיון בחנה ות"ת שינויים במכסות הסטודנטים ושינויים בחלק מהתעריפים של מודל ההוראה.

להלן טבלה המרכזת את מכסות האוניברסיטאות המעודכנות שאושרו בהתאם להחלטת ות"ת שבהמשך:

 

 

 

 • בהמשך לדיון מיום 13.7.2016 מחליטה ות"ת לבצע בתעריפי האוניברסיטאות את העדכונים הבאים: תעריף הנדסת חשמל ואלקטרוניקה בתואר ראשון יעלה ב-2.0 אלפי ₪ בשתי פעימות של 0 אלפי ₪ כל אחת: פעימה ראשונה בתשע"ז ופעימה שניה בתשע"ח); תעריף מתמטיקה ומדעי המחשב בתואר ראשון יעלה ב-6.070 אלפי ₪ בתשע"ז; תעריפי משפטים ועסקים ומדעי הניהול בתואר ראשון ושני יופחתו, כל אחד, ב-1.5 אלפי ₪ בתשע"ז.

 

 

1.1.2 – מרכיב המחקר לאוניברסיטאות

 • א. במעבר מתקציב תשע"ו מקורי לתקציב תשע"ז מקורי מחליטה ות"ת להגדיל ריאלית את סך משאבי רכיב המחקר באוניברסיטאות בסך של 40,000 אלפי ₪ (במחירי תקציב תשע"ז מקורי).

 

 • ב. בישיבת ות"ת מיום 13.7.2016, במסגרת הדיונים לקראת תקציב תשע"ז, הוצג בפני חברי הות"ת מודל המחקר לאוניברסיטאות (מסמך 3946). בהמשך לדיון להלן השינויים שיושמו במודל:

 

 

 • ב.1. רכיב הזכייה במענקי מחקר תחרותיים ורכיב הפרסומים המדעיים – שני רכיבים אלה כוללים תוספת בשיעור של עד 20% לתפוקות שני המוסדות המובילים בכל תחום מבין 9 תחומי הידע הגדולים (תוספת בגין יתרון יחסי). תוספת זו נחלקת ל-2: 5% בגין יתרון יחסי לסך התפוקה (סך הזכיות בקרנות תחרותיות או סך הפרסומים המשוקללים באימפקט פקטור ברכיב הפרסומים), ו-15% בגין יתרון יחסי לתפוקה הממוצעת לחבר סגל אקדמי בכיר. במסגרת השינוי במודל, בוטלה התוספת בגין היתרון היחסי לסך התפוקה (5%) מחד, ומנגד, הוגדלה התוספת בגין יתרון יחסי לתפוקה הממוצעת לחבר סגל מ-15% ל-20%.

 

 • ב.2. רכיב הזכייה במענקי מחקר ממקורות אחרים (העברת ידע למגזר הציבורי ולתעשייה) – רכיב זה כולל, החל משנה"ל תשע"ב, מדרגת תקצוב תוספתית בשיעור של 20% המתעדפת תשתיות ידע ומשאבים כספיים הממומנים ע"י התעשייה הביטחונית והמגזר הציבורי בישראל, על-פני מקורות מהמגזר הפרטי והעסקי בישראל ומחו"ל. החל משנה"ל תשע"ז בוטלה מדרגת התקצוב התוספתית וההבחנה בין שני סוגי המקורות.

 

 • ב.3. רכיב הדוקטורנטים (שווה ערך מקבלי תואר שלישי) – בוצעו מספר שינויים בחלק ממקדמי התיקון התחומיים, שמהם נגזרת השתתפות ות"ת בתקצוב הדוקטורנטים באוניברסיטאות המחקר בכל תחום ותחום:
 1. מדעי הטבע הביולוגיים – הופחת מקדם התיקון מ-1.67 ל-1.33.
 2. מתמטיקה ומדעי המחשב – מקדם התיקון הוגדל מ-1.33 ל-1.67.

 

 • ב.4. דולר תחרותי לעומת דולר "אחר" – במסגרת עדכון מודל התקצוב של ות"ת בתשע"א בוצע שינוי במשקלות הרכיבים השונים במודל התקצוב, כאשר משקל רכיב הזכייה בקרנות מחקר תחרותיות שונה מ-34.6% ל-34%, ומשקל רכיב הזכייה בקרנות אחרות (העברת ידע) שונה מ-19.7% ל-15%. כתוצאה מכך, עמד ה-"תעריף התוצאתי" של ות"ת לכל דולר תחרותי על כ-4.5 ₪ לדולר לעומת 3.5 ₪ בקירוב לכל דולר "אחר". בהמשך, לאחר החלת מדרגת התקצוב התוספתית ברכיב הקרנות האחרות (העברת ידע), נוצרו שני תעריפים תוצאתיים שונים לכל דולר אחר: תעריף של כ-3.8 ₪ לדולר אחר "במדרגה הגבוהה" ו-3.2 ₪ לדולר "במדרגה הנמוכה.

 

במרוצת השנים חלה שחיקה בתעריף התוצאתי לדולר תחרותי ביחס לדולר "אחר", וזאת לאור העובדה כי בעוד שסך הזכיות בקרנות מחקר תחרותיות הלך וגדל בצורה משמעותית, סך הזכיות בקרנות מחקר אחרות כמעט ולא השתנה. כתוצאה מכך בתשע"ו עמד התעריף התוצאתי לדולר תחרותי על כ-3.6 ₪ לדולר, בעוד התעריף התוצאתי לדולר "אחר" במדרגה הגבוהה ובמדרגה הנמוכה עמד על כ-4.7 ₪ לדולר ו-3.9 ₪ לדולר (בהתאמה).

מתוך רצון להמשיך ולתעדף את הזכייה בקרנות תחרותיות, מחליטה ות"ת כי סך הזכיות – הן בקרנות תחרותיות והן בקרנות אחרות – יאוחדו לכדי רכיב תקציבי אחד, ותקבע מדרגת תקצוב תוספתית בשיעור של 10% לכל דולר תחרותי, על-פני דולר "אחר". כך, בהתאם לסך הזכיות בכל שנה בקרנות תחרותיות ואחרות, ישתנו משקלות שני הרכיבים באופן אוטומטי, כך שישמר היחס בין תעריף ות"ת לדולר תחרותי ולדולר "אחר". לפיכך, בשנת תשע"ז יעמוד משקל רכיב הקרנות התחרותיות על 36.8% לעומת 12.2% ברכיב הקרנות האחרות (העברת ידע) וסה"כ 49% יחד כך שהתעריף התוצאתי לדולר תחרותי יעמוד על 3.90 ₪ לדולר ו-3.55 ₪ לדולר "אחר".

 

בעקבות השינוי לעיל, משקלות הפרמטרים השונים במרכיב המחקר בשנה"ל תשע"ז יהיו כדלקמן:

 

 

 

פרמטר משקל

ישן

משקל בתשע"ז
זכיה במענקים מקרנות מחקר תחרותיות 34% 36.8%
פרסומים מדעיים 34% 34%
שווה ערך מקבלי תואר שלישי 15% 15%
זכיה במענקים מקרנות מחקר אחרות 15% 12.2%
מקבלי תואר שני עם תזה 2% 2%

 

הערה: משקל רכיבי הזכיה במענקי מחקר תחרותיים ואחרים הוא תוצאתי, ויתעדכן מדי שנה בהתאם לסך הזכיות בכל רכיב. משקל שני הרכיבים יחד יהיה 49% ממרכיב המחקר.

 

1.1.4.33 – הקמת בית ספר לרפואה בצפון

ביום 13.6.16 נתקבלה החלטת ממשלה (מס' 1531) להתניע את הקמת מתחם הקבע של הפקולטה וכן להקצות תקציב נוסף לצורך תפעול בית הספר לרפואה, לרבות הצטיידות וגיוס חוקרים, בסך 31,875 אלפי ₪ על פני השנים 2016-2017, בחלוקה בין משרד האוצר, ות"ת והמשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל. בהתאם לכך, מתבקשת ות"ת לאשר תקצוב סעיף זה בתשע"ז בסכום חד פעמי בסך 5,000 אלפי ₪, לטובת יישום החלטת הממשלה, כאמור.

 

 

1.2.1- מרכיב ההוראה במכללות

 

 1. עדכון מכסות סטודנטים לתקצוב

במסגרת המשאבים שסוכמו מול משרד האוצר לתכנית הרב-שנתית לשנים תשע"ז-תשפ"ב,  סך היקף המכסות שהתקבלו מהאוצר עומד על 6,600 מכסות (כלומר 1,100 מכסות לשנה). תוספת ההקצאה שתיקבע למוסד תתווסף למכסת המוסד מתקציב תשע"ו.

ות"ת מחליטה כי הקצאת מכסות הסטודנטים תתבצע על-בסיס העקרונות הבאים[1]:

 

 1. הקצאה המכסות בשתי פעימות:

ות"ת מחליטה להקצות את תוספת המכסות לשנים תשע"ז-תשפ"ב בשתי פעימות כדלקמן:

 • פעימה ראשונה להקצאת המכסות עבור תקציבי השנים תשע"ז-תשע"ח.
 • פעימה שניה להקצאת המכסות עבור תקציבי השנים תשע"ט-תשפ"ב.

למוסד אשר קיימות מכסות פנויות בשיעור של למעלה מ-5% מגודל המוסד, לא יוקצו כלל מכסות בפעימה הראשונה והדבר יבחן שוב לקראת הקצאת הפעימה השנייה.

 

 1. הקצאה עפ"י ניקוד:

 

המכסות יוקצו למוסדות בהתאם לניקוד אותו יצבור המוסד עפ"י הקריטריונים הבאים:

 

 • עודפי ביקוש (נתוני תקציב תשע"ז) – 50% ייקבע עפ"י:

 

 • חריגה מהמכסה כשיעור מגודל המוסד – 25%.

 

שיעור חריגה ניקוד
5% ומעלה 25
-5% עד 5% 15
-5% ומטה 0

 

 

 

3.1.2 חריגה מהמכסה במספרים מוחלטים – 25%.

 

חריגה במספרים מוחלטים ניקוד
מעל 500 25
300 עד 500 20
100 עד 300 15
0 עד 100 10

 

 

3.2 שיעור מקצועות נדרשים הנלמדים במוסד [2] – 40%

שיעור מקצועות נדרשים ניקוד
60% עד 100% 40
30% עד 60% 25
10% עד 30% 10
0% עד 10% 0

 

 

 

 

 

 

 

 1. אזורי עדיפות לאומית (צפון דרום וירושלים) – 10%

נקבע עפ"י מיקום המוסד.

מחוז ניקוד
צפון, דרום, ירושלים 10
אחר 0

 

 1. שונות:
 • שמירת רזרבה – בשלב זה לא יוקצו כל המכסות ישירות למוסדות, ותישמר רזרבה המיועדת עבור המוסד בישוב ערבי בצפון (במסגרת הקול הקורא), לגידול פוטנציאלי באוניברסיטאות בתחומים נדרשים וכן להתאמות נוספות ככל שיקבע בהמשך.

 

 • האקדמיה למוסיקה – המוסד צופה גידולים קטנים, ועל כן מוצע לא להקצות מכסות מראש עפ"י המודל אלא לבצע התאמות עפ"י גידולים בפועל (בדומה למה שהיה נהוג בתכנית הרב-שנתית שהסתיימה).

 

 • סמינר הקיבוצים – כיוון שהמוסד עבר לאחריות ות"ת במהלך שנה"ל תשע"ו, מכסות המוסד לא יוגדלו עפ"י המודל אלא כ-1.5% בשנה (בהתאם לגידול הממוצע במערכת) וזאת עד לבירור תוספת הנדרשים הנדרשת במעבר לות"ת ולאחר בחינה והצורך בגידול זה.

 

 • במסגרת הפעימה השנייה ינתן ניקוד עבור סטודנטים בני מיעוטים ויוצאי העדה האתיופית.

 

 

 1. ההקצאה:

להלן הניקוד והקצאת המכסות שנקבעו עפ"י הניקוד המפורט לעיל:

 

 • עדכון התעריף לארכיטקטורה לתואר ראשון

כחלק משינוי במודל התקצוב החדש, מחליטה ותת  על שינוי ועדכון מבנה התעריפים וחידוד רזולוציית התקצוב כך שטבלת התעריפים במכללות תחולק  ל-21 תחומי ידע בהשוואה ל-12 תחומי ידע שהיו נהוגים עד אז במודל התקצוב.

מתוך בחינת התעריף בחודשים האחרונים על פי היקף הלומדים ועלויות הסגל ואופי הלימודים, עולה הצורך לעדכן את התעריף ולהשוות אותו לתעריף ללימודי הנדסה כך שיעמוד על 33.95 אלפי ₪ לסטודנט (תוספת של כ-3 אלפי ₪ לתעריף הקיים).

המשמעות התקציבית של עדכון התעריף לאחר השפעת מקדם היס"ס ומקדם הניצולת (על-פי נתוני תשע"ו) היא תוספת בסך 1,142 אלפי ₪ לבצלאל ו-116 אלפי ₪ לאריאל (זאת מכיוון שאריאל עדיין מתוקצבת במודל תקצוב הדרגתי הכולל גם את תעריפי המכללות).

 

 

 • הפחתת סטודנטים בגין חריגה מהמתווה ליציאה לעצמאות אקדמית

לאור החסרונות הבולטים של לימודים במסגרת אחריות אקדמית ובעיקר בכל הקשור לירידה משמעותית במידת הפיקוח של האוניברסיטאות לגבי רמת הלימודים במכללות וחוסר פיתוח של סגל מקומי קבוע עם מחויבות למכללה המעיב על התפתחות בריאה של המוסד החליטה מל"ג להביא לסיום הדרגתי של מסגרת לימודים זו.

עפ"י הלומדים לתכניות אלו בתשע"ו (נתוני למ"ס) עולה כי בשלוש מכללות ישנה חריגה המצריכה הפחתת סטודנטים ממודל התקצוב להלן: אשקלון –247 סטודנטים, כנרת – 132 סטודנטים וצפת–27 סטודנטים. כמו כן בתשע"ו נסגרו התכניות בחסות להרשמה במכללות: גליל-מערבי, כנרת, צפת, אשקלון (למעט התכנית לכוחות הביטחון). בהקשר זה יצוין, כי חלק מהחריגה נובע מסטודנטים אשר החלו את לימודיהם לפני מספר שנים ושבו לאחרונה להשלמת הלימודים לאור העובדה כי התכנית עתידה להיסגר.

כמו כן, לאור עיכוב בפתיחת התכניות העצמאיות המקבילות, סגירה של חלק מהתכניות בחסות ללא פתיחה של תכנית מקבילה עלולה הייתה להביא להשפעה תקציבית משמעותית על המוסד.

לאור האמור לעיל ובפרט שנסגרה ההרשמה לשנה א' במכללות החורגות (כך שלמעשה למכללות אין שליטה מלאה על היקף המלומדים בתכניות בחסות) ועם התקדמות התהליך, מחליטה ות"ת כי בתקציב תשע"ז ההפחתה בפועל תהיה בשיעור 25% מההפחתה הנדרשת כמפורט להלן:

אשקלון – 62 סטודנטים, כנרת – 33 סטודנטים, צפת – 20.

 

 

 • קרנות למחקר

3.1.1 – הקרן הלאומית למדע      

בעקבות סיום התכנית הרב שנתית של הקרן הלאומית למדע בתשע"ו, התקיימו במהלך השנה האחרונה מספר דיונים עם הקרן הלאומית למדע לצורך גיבוש תכנית רב-שנתית חדשה תשע"ז-תשפ"ב. מכיוון שהדיונים לגבי התכנית הרב שנתית טרם מוצו, מחליטה ות"ת להגדיל את תקציב הליבה של הקרן הלאומית למדע בתשע"ז בסך של 36,000 אלפי ש"ח. מרבית התוספת התקציבית מיועדת לצורך מתן מענה לגידול המתמשך בהגשת הצעות מחקר במסגרת תכנית המענקים האישיים. במהלך תשע"ז ימשכו הדיונים לגיבוש תכנית רב שנתית חדשה ובהמשך היא תובא  לדיון ולאישור ות"ת.

 

3.1.18 – עידוד תחום מדעי הרוח

במסגרת התכנית הרב-שנתית החדשה ובהמשך לדיון ות"ת מיום 13.7.2016, הוקצתה לנושא מדעי הרוח בתקציב תשע"ז תוספת בסך 3,000 אלפי ₪. במהלך תשע"ז, יציג הצוות המקצועי לאישור ות"ת את אופן הקצאת הסכום המיועד, בין היתר, פיתוח תשתיות, שיפור התמיכה במחקר, הגדלת מספרי הסטודנטים ואיכותם ועוד. ות"ת מחליטה לאשר את תוספת התקציב לסעיף זה, כאמור.

 

 

3.1.19 – קרן למחקרים ברפואה

תחת סעיף זה מפעילה הקרן הלאומית למדע שתי תכניות מענקי מחקר בתחום הביו-רפואי, הראשון בשיתוף קרן מורשה, והשני תכנית רופא-חוקר. היות והתוכנית המשותפת עם קרן מורשה אושרה במסגרת התכנית הרב שנתית האחרונה של הקרן שהסתיימה בתשע"ו, מחליטה ות"ת לאשר את תקצוב המחזורים הבאים: מחזור תשע"ז לגביו נשלחו מכתבים לזוכים ואת מחזור תשע"ח הנמצא בהליך שיפוט. בהתאם לכך, המשך התכנית, מתכונתה ומימונה יידונו במסגרת דיוני התכנית הרב שנתית עם הקרן לשנים תשע"ח-תשפ"ב.

 

3.1.34 – BSF

בתשע"ז מחליטה ות"ת להגדיל את  השתתפותה בתקציב הקרן לסך 17,000 אלפי ₪. תקציב זה מהווה את השתתפות מדינת ישראל בפעילות התכנית NSF-BSF, וזאת  אל מול מימון מקביל של ה- NSF לחוקרים האמריקאים המשתתפים בתכנית. תקצוב הקרן מתשע"ח ואילך מותנה במציאת הסדר לגבי ייצוגה של ות"ת בוועד המנהל (Board of Governors) של הקרן בכל הנוגע לדיונים בתכנית BSF-NSF וכן בקביעת מסגרת עבודה משותפת ונהלי עבודה מוסכמים בין ות"ת וה-BSF.

 

3.1.38.2 – מלגות לבתר-דוקטורנטים מצטיינים מסין ומהודו

בהמשך לקול הקורא במסגרת תכנית המלגות לקליטת בתר-דוקטורנטים מצטיינים מהודו ומסין, אשר אושר בות"ת ביום 6.9.2015 והופץ להפעלה בתשע"ז,  מחליטה ות"ת לאשר את הארכת התכנית במחזור אחד נוסף שיחל בתשע"ח, באותם תנאי מלגות ובהיקף זהה לתשע"ז (עד 45 מלגות תלת-שנתיות לבתר-דוקטורנטים מצטיינים מסין ומהודו. העלות למלגאי, הכוללת את סך המלגה ותקציב נסיעות המיועד לטיסות בינ"ל, תעמוד על 120 אלפי ₪ לשנה למשך עד שלוש שנים, כאשר כ-40% מן התשלום הנ"ל ימומנו על ידי האוניברסיטה הרלוונטית וכ-60% הנותרים ימומנו ע"י ות"ת. כך, התקציב הכולל של מחזור המלגות יעמוד על כ-9,300 אלפי ₪ בפריסה על פני שלוש שנים בין השנים תשע"ח-תש"פ).

 

3.1.39 – המרכז לחקר הים תיכון

הנהלת המרכז לחקר הים התיכון ואוניברסיטת חיפה פנו לות"ת במהלך השנה האחרונה מספר פעמים בבקשה לקבל תקציב שוטף לצורך מימון עלות התחזוקה השוטפת של תשתיות המחקר שנרכשו במסגרת ההקמה. כזכור, ות"ת הקצתה להקמת המרכז 20,000 אלפי ₪ באופן חד פעמי. בעקבות כך, מחליטה ות"ת כי במהלך תשע"ז תקים ות"ת ועדת בדיקה של מומחים מחוץ לארץ על מנת לבחון את נושא פיתוח המרכז על היבטיו השונים. לצד בדיקת הנושאים המדעיים תתבקש הועדה לבחון גם הנושא התקציבי והתפעולי השוטף של המרכז. המלצות הוועדה יובאו בהמשך לדיון ולהחלטת ות"ת.

 

 

4.הקצבות מיועדות

 

4.6.2- תכנית "רואד" – "הישגים" למגזר הערבי-

בשנה"ל תשע"ז תקלוט תכנית "רואד" את תכנית "אימתיאז"- תכנית להכוון השכלה גבוהה ב 14 ישובים בחברה הערבית, אשר עד השנה תוקצבה ע"י משרד הכלכלה. בהמשך לכך מאשרת ות"ת  תוספת של 4,125 אש"ח בסעיף זה.

 

4.7.2 – הרחבת נגישות ההשכלה הגבוהה לחברה הערבית כללי

ות"ת מחליטה כי לטובת הפעילות בשנת הלימודים תשע"ז ישוריינו 12,000 אלפי ₪ לתקציב התכנית מתוך יתרות התכנית הרב שנתית הקודמת. סך התקציב לסעיף זה יעמוד על כ-64,087 אלף ₪ מתוכו 42,657 אלפי ₪ מתקציב תשע"ז והיתרה תשוריין כאמור מתוך העודפים המחויבים של התכנית הרב שנתית הקודמת.

 

 

4.10- הרחבת הנגישות לאוכלוסייה החרדית

 

4.10.1- אוכלוסייה חרדית- העברה למוסדות

 • דחיית הפחתת המרכיב המוסדי במודל תקצוב המח"ר

המרכיב המוסדי מבוסס על מדרגות מספרי הסטודנטים במח"ר, כולל הסטודנטים במכינה הקדם אקדמית. מרכיב זה מיועד לשכירות/שיפוץ של מבנה פיזי להוראה, ושכירת סגל מנהלי נדרש. על פי מודל התקצוב המקורי, החל מהשנה הרביעית המרכיב המוסדי יקטן ב- 25%. לאחר קשיים תקציביים שעלו מהמוסדות ואי הגעה להפעלה מלאה של המח"רים החליטה ות"ת ביום 25.11.15 (החלטה ע"ו/22) לדחות בשנה את ההפחתה במרכיב המוסדי במודל המח"רים, ולדון בנושא שנית לאחר לסיום תהליך ההערכה המתקיים לכלל התכניות לאוכלוסייה החרדית במסגרת ההיערכות לתכנית הרב שנתית הבאה.

 

כיוון שהמח"רים טרם הגיעו ליציבות במספרי הסטודנטים, ותהליך ההערכה לתכניות לאוכלוסייה החרדית טרם הסתיים, מחליטה ות"ת לדחות הפחתת רכיב זה בשנה נוספת.  עם סיום תהליך ההערכה,  יבצע הצוות המקצועי במסגרת בחינת מודל התקצוב, בחינה מקיפה של המרכיב המוסדי לטווח הארוך ויביא את המלצותיו לות"ת.

המשמעות התקציבית של דחיית הפחתת המרכיב המוסדי הינה תוספת של כ-3,700 אלפי ₪ לכלל המח"רים בתשע"ז.

 • הסרת מגבלת מכסות מתקצוב מח"ר טל- "דעת" של המרכז האקדמי לב

תכנית "דעת" של המרכז האקדמי לב החלה לפעול כתכנית לחרדים טרם הקמת תכנית המח"רים וללא אישורי מל"ג/ות"ת. הסטודנטיות בתכנית תוקצבו במסגרת מרכיב ההוראה הרגיל של המוסד. בשנה"ל תשע"ב הכירה ות"ת בתכנית דעת כמח"ר טל. כיוון והמח"ר התבסס על פעילות קיימת במוסד הוחלט על הגבלת התקצוב הייחודי למח"רים (פר סטודנט והמרכיב המוסדי) במח"ר טל באמצעות מכסות הגדלות באופן הדרגתי ב-60 מכסות לשנה עד תום התכנית הרב שנתית, על בסיס אומדן שיעור הגדילה של מח"ר טל מרגע הכרתו כמח"ר. התקציב הרגיל (הוראה) המשיך להיכלל במרכיב ההוראה הרגיל כאשר הסטודנטיות החורגות ממכסת מרכיב ההוראה הרגיל של המרכז תוקצבו באמצעות המכסות המוגבלות בתקציב החרדים.

כיוון שמח"ר טל הגיע להפעלה מלאה ביחס לזמן ההכרה של ות"ת במח"ר, מחליטה ות"ת  להסיר את מגבלת המכסות אשר הוטלה על המח"ר, ולתקצב באופן מלא את המח"ר כיתר המח"רים. יחד עם זאת, לאור מגבלת התקציב, התקציב הרגיל (הוראה) למח"ר ימשיך להתבסס על המכסות הפנויות במרכיב ההוראה הרגיל של המוסד תוך השלמת התקצוב הנדרש מתקציב החרדים, כפי שהיה עד כה. המשמעות התקציבית של הסרת מגבלת המכסות הינה תוספת של כ-1,000 אלפי ₪ לתקציב מח"ר טל.

 

 • סיוע חד פעמי לאוניברסיטת בר אילן בגין פעילות בפלטפורמה בירושלים

במסגרת ניסיונות העברת הפלטפורמה- המכללה החרדית ירושלים, לאחריות אקדמית ומינהלית של מוסד אקדמי אחד על ידי אוניברסיטת בר אילן, הוענק בשנים תשע"ה ותשע"ו סיוע תקציבי חד פעמי לאוניברסיטת בר אילן. הסיוע ניתן על מנת לאפשר לאוניברסיטה להמשיך ולקיים את תכניות הלימוד שלה בפלטפורמה, ובמרכזן את התכנית לתואר ראשון בעבודה סוציאלית, עד לקיחת אחריות מלאה, למרות הקשיים בהם נמצאת הפלטפורמה והירידה במספר הסטודנטים. כיוון והמעבר לאחריות מלאה של בר אילן לא הבשיל, ות"ת פועלת כיום על מנת למצוא פתרון חלופי אשר ייתן מענה ללימודי תואר ראשון בעבודה סוציאלית לאוכלוסייה החרדית בירושלים על ידי מוסד אקדמי ירושלמי החל משנה"ל תשע"ח. על מנת לשמור על רצף בקיום תכנית הלימודים בעבודה סוציאלית גם בשנה"ל תשע"ז עבור האוכלוסייה החרדית בירושלים, מחליטה ות"ת  להעניק לאוניברסיטת בר אילן סיוע תקציבי חד פעמי עבור פתיחת מחזור לימודים נוסף בתכנית לתואר ראשון בעבודה סוציאלית בפלטפורמה בשנה"ל תשע"ז. גובה הסיוע התקציבי יעמוד על 800 אלפי ₪ ויוענק בשנה"ל תשע"ז בלבד.

בימים אלו נבחנת סוגיה דומה ביחס לתכנית לתואר ראשון בפסיכולוגיה של אוניברסיטת בן גוריון בפלטפורמה בירושלים. במידה ויתגבשו הבנות אל מול אוניברסיטת בן גוריון יובא הנושא לאישור ות"ת.

 

 

4.10.3- מכינות קדם אקדמיות לחרדים

הקמת מכינות למבחני בגרות לגברים בגילאי 18-22 – במסגרת התוכנית הרב-שנתית לחומש הבא :

מחליטה ות"ת להקים מכינות להשלמת בגרויות לחרדים בדחיית שירות. מטרות המכינות הינן צמצום הפערים הלימודיים של הגברים החרדיים בגילאים מוקדמים יותר ביחס לתלמידים במכינות כיום, וכן לאפשר לבוגריהם להשתלב בתכניות הלימוד האקדמיות בכל המוסדות האקדמיים ובמגוון התחומים הקיימים. בחודשים הקרובים ייבחנו הליכי הקמת המכינות ואופן תקצובן. לצורך הקמת מכינות אלו, מחליטה ות"ת  לשריין 2,000 אלפי ₪ בסעיף זה תחת המוטב טרם הוקצה.

 

 

4.10.4- מלגות והלוואות  הרחבת תכנית המלגות וההלוואות של ות"ת

תכנית המלגות וההלוואות של ות"ת לסטודנטים חרדים החלה לפעול במהלך תשע"ג באמצעות קרן קמ"ח ובנק מרכנתיל, אשר זכו במכרז להפעלת התכנית. במסגרת התכנית כל סטודנט חרדי העומד בקריטריונים שנקבעו ע"י ות"ת, זכאי להלוואה בגובה שכ"ל של מוסד מתוקצב לתואר אקדמי. לאחר קבלת הזכאות לתואר, תהפוך חלק מההלוואה למלגה. גובה המלגה יהיה בהתאם לתחום הלימודים: 70% משכ"ל לתחומים יישומיים ונדרשים, ו-40% ליתר התחומים. בכל שנה ות"ת מתחייבת תקציבית בגין סך ההלוואות הניתנות לסטודנטים חרדים באותה השנה, התשלום מתבצע עם הפיכת ההלוואה למלגה לאחר קבלת הזכאות לתואר.

בתשע"ו, עמד תקציב התכנית על 15,000 אלפי ₪, והתכנית כללה כ-2,500 סטודנטים בתכנית, מתוכם למעלה מ-900 סטודנטים וסטודנטיות חדשים שהצטרפו לתוכנית בתשע"ו.

במסגרת התכנית הרב שנתית שגובשה מול האוצר מתוכנן תקציב המלגות וההלוואות לגדול בהדרגה, באופן שייתן מענה לכ-25% מהסטודנטים החרדים הצפויים במערכת ההשכלה הגבוהה בכל שנה בהתאם לפירוט הבא (אלפי ₪):

תשע"ז תשע"ח תשע"ט תש"פ תשפ"א תשפ"ב
סך תקציב התכנית 19,000 21,000 23,000 25,000 27,000 29,000

 

4.12 – לימודי העשרה

ביום 20.2.2013 אישרה ות"ת הפעלת מתווה חדש לשלב ב' של התכנית והקצתה לטובת ביצועו סך של 20,000 אלפי ₪ בפריסה על פני ארבע שנים, בין השנים תשע"ד-תשע"ז. עד כה, תוקצבו 15,000 אלפי ₪ בין השנים תשע"ד-תשע"ו. לאור קצב ביצוע איטי של הסעיף, ות"ת מחליטה לאשר את דחיית החלק האחרון של תקציב המתווה החדש בסך 5,000 אלפי ₪ לתשע"ח.

 

4.14 – שדרוג תשתיות הוראה ומחקר באוניברסיטאות

מוצע כי 29,000 אש"ח שהוקצו לתכנית בתשע"ז במסגרת התכנית הרב שנתית לשנים תשע"ז-תשפ"ב יחולקו בין המוסדות על בסיס התכנית הרב שנתית הקודמת כפי שאושר בות"ת ביום 28.10.2010. במהלך תשע"ז יובא לות"ת מודל הקצאה חדש לחלוקת הכספים.

 

4.25 – קידום בינלאומיות בהוראה וניידות בינלאומית

במסגרת התכנית הרב-שנתית החדשה ובהתאם לעקרונות המדיניות בנושא סטודנטים בינלאומיים שאומצו ע"י ות"ת ביום 22.6.2016 וע"י מל"ג ביום 19.7.2016, הוקצה לנושא קידום הבינלאומיות במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל בתשע"ז סך של 9,000 אלפי ₪ לטובת קידום הקמתן של תשתיות מתאימות במוסדות, לצורך הבאתם של סטודנטים ובתר-דוקטורנטים בינלאומיים מצטיינים לישראל ולקידום פעילויות משלימות ברמה הלאומית. במהלך תשע"ז, יציג הצוות המקצועי לאישור ות"ת את אופן הקצאת הסכום המיועד. בשלב זה, ות"ת מאשרת את פתיחת הסעיף ותקצובו, כאמור.

 

4.26 – מענקי קליטת סגל מצטיין

במסגרת התכנית הרב שנתית החדשה הוקצה תקציב עבור מענקי קליטת חברי סגל מצטיינים באוניברסיטאות. לשנה"ל תשע"ז הוקצה סכום של 17,000 אש"ח. מוצע להקצות בתשע"ז את הסכום לאוניברסיטאות על בסיס העקרונות להלן:

 • כשליש מהתקציב, סך של 5,000 אלפי ₪ יוקצו בהתאם למרחק האוניברסיטה מיעד היס"ס לשנה"ל תשע"ו על בסיס הניקוד להלן:
יעד מרחק מהיס"ס ניקוד
100% 0
95% עד 100% 1
90% עד 95% 3
85% עד 90% 5

 

 • כשני שליש מהתקציב, סך של 12,000 אלפי ₪ יוקצו בהתאם לתמהיל הסגל של המוסדות וממוצע עלות הקליטה לאיש סגל על פי תחום.

במהלך שנה"ל תשע"ז הצוות המקצועי יביא לות"ת תכנית מפורטת לשנים תשע"ח-תשפ"ב.

 

6.6 – מעורבות אקדמיה בקהילה-

תוספת של 400 אש"ח למימון קורסים משלבי עשייה ייעודיים לסטודנטים מהמגזר הערבי, כך שסך התקציב לנושא זה יעמוד על 800 אש"ח. התקציב יועבר מסעיף הרחבת הנגישות לחברה הערבית.

 

 

7.13 – הסדרת ההכשרה הקלינית בבתי הספר לרפואה

ביום 10.7.2013 החליטה ות"ת בעניין המלצות הדו"ח בעניין ההסדרים הכספיים בין האוניברסיטאות לבתי החולים בישראל, במסגרתו גובש מודל תשלום לביה"ח בגין הוראה ומחקר. כמו כן, אישרה ות"ת ביום 16.7.2015 את הפחתת פרסומי הסגל הקליני ממרכיב הפרסומים במודל המחקר. בהמשך לכך, פנו יו"ר ור"ה ויו"ר פורום הדיקנים לרפואה לות"ת, במכתבם מיום 30.6.2016, בבקשה לבחון מחדש את מודל התשלום בגין המחקר הקליני ומטרותיו לטובת המשך עידוד שיתוף הפעולה החיוני בתחומי המחקר הקליני.

לאור האמור, מחליטה ות"ת להקצות מתוך סך הסכום המוקצה בסעיף זה 25% לטובת החלת מודל חדש להקצאת הכספים בגין המחקר הקליני, המתבסס על התפלגות תפוקות הפרסומים המדעיים של חברי הסגל הקליני ברפואה. כמו כן, יתר הסכום (75%) יוקצה לטובת הגדלת תעריף ות"ת לתחום ההוראה הקלינית (תואר שני) עבור הסטודנטים הלומדים לתואר .M.D, כפי שכבר שבוצע בשנים תשע"ד-תשע"ה. יצוין כי מודל זה מחליף למעשה את מודל התשלום בגין המחקר הקליני כפי שאושר ע"י ות"ת ביום 10.7.2013 והוקפא לאחר מכן.

בהתאם לאמור לעיל, ות"ת מחליטה לאשר את תקצוב הסעיף לתשע"ז והקצאתו למוסדות. להלן פירוט פריסת התקציב בסעיף לפי פרמטר ומוסד (באלפי ₪):

העברית הטכניון תל-אביב בר-אילן בן-גוריון סה"כ
הוראה 1,388 747 1,753 1,115 720 5,723
מחקר 424 289 994 31 171 1,908
סה"כ 1,812 1,036 2,747 1,146 891 7,631

 

 

הכשרת ההון האנושי והתאמתו לשוק התעסוקה

אחד מיעדי התכנית הרב שנתית הינו הגדלת מספרי הסטודנטים במקצועות הנדרשים למשק, בין היתר, סטודנטים מתחומי ההנדסה ומדעי המחשב.  לצורך השגת מטרה זו מוצע להקים ועדת היגוי  אשר במסגרתה יקבעו יעדים, יבחנו מספר דרכי פעולה ותגובש תכנית מקיפה שתכלול בין היתר: רכיבים לצמצום נשירה, עדכון נוסף של תעריפי ההוראה, עידוד קליטת אוכלוסיות ייעודיות ובפרט נשים לתחומים אלה, עידוד שילוב לימודי דו חוגי עם מקצועות נדרשים בשוק התעסוקה, הוספת חטיבת לימודים בתחומי לימוד אלה, ביצוע קול קורא להגדלת מספר הסטודנטים במספר מצומצם של מוסדות באמצעות תכנית מקיפה לנושא וכיו"ב.

ות"ת מחליטה להקים ועדת היגוי בהרכב כדלקמן:

 1. יו"ר ות"ת- פרופ' יפה זילברשץ
 2. חבר ות"ת – מר ישי פרנקל
 3. חבר מל"ג – פרופ' חיים טייטלבאום
 4. מנכ"ל מל"ג/ות"ת- מר גדי פרנק
 5. נציג משרד האוצר – גב' שירה גרינברג –סגנית הממונה על התקציבים ו/או מר שלמה פשקוס- רכז מו"פ והשכלה גבוהה
 6. 2 נציגי ציבור מתחום היי-טק מהמגזר השלישי או מהתעשייה

 

הקמת צוות מלווה מטעם ות"ת לטיפול בנושא התקציבי של האוניברסיטה העברית

בחודשים האחרונים מתנהל תהליך של נציגי ות"ת ונציגי משרד האוצר מול האוניברסיטה העברית לגבי תקציבה בשנים הקרובות. עקב לוחות הזמנים ולקראת הקשיים הצפויים  של האוניברסיטה בפתיחת שנת הלימודים תשע"ז, מוצע להקים צוות מלווה אשר יתנהל יחד עם משרד האוצר מול האוניברסיטה לרבות בנושאים שדרושים קבלת החלטות דחופות ובאופן מידי. ככל שתידרש החלטת ות"ת לגבי מתווה כולל היא תובא בהתאם לסדרי הנוהל הקיימים.

ות"ת מחליטה להקים צוות בהרכב כדלקמן:

 1. יו"ר ות"ת- פרופ' יפה זילברשץ
 2. מר שמואל סלבין – חבר ות"ת (גם אם יימשכו הדיונים לאחר סיום כהונתו כחבר ות"ת)
 3. מר גדי פרנק- מנכ"ל מל"ג/ות"ת
 4. גב' שירה נבון –סמנכ"ל תקצוב

 

 

8.1 – הבראה והתייעלות

ות"ת מחליטה  להגדיל את תקציב הבראה והתייעלות בכ-64,000 אש"ח, מתוכם 14,000 אלף ש"ח יוקצו לאוניברסיטאות בר אילן ובן-גוריון בהתאם למודל הקיים, בגין רכיבים תקציביים בפנסיה. ביצוע סכום זה הינו בכפוף לאישור הממונה על השכר במשרד האוצר וכפוף להצגת תקציב מאוזן. כמו כן, יתרת התקציב בסך 50,000 אלף ש"ח, תתווסף לסכומים הקיימים בסעיף ב"טרם הוקצה" ותשוריין לצורך השלמת השתתפות ות"ת במסגרת תכנית הבראה לאוניברסיטה העברית.

 

 

רזרבה תקציבית

ות"ת מחליטה להקצות בתשע"ז סכום של 14,500 אלפי ₪ לרזרבה הכללית לטובת אפשרות של שינוי מחירים והתייקרויות בלתי צפויות שאינן מגובות במשאבים. כמו כן, 13,500 אלפי ₪ יוקצו לרזרבה המיועדת מתוכם 3,500 אלפי ₪ עבור פרויקט "תקווה ישראלית" , 2,000 אלפי ₪ רזרבה עבור תכנית לקידום נשים באקדמיה ו-10,000 אלפי ₪ עבור רזרבה לתשתיות מחקר ועבור הקמת היי לאבס.

[1] הקצאת מכסות אלה הינן עבור המודל הרגיל ואינן כוללות תוספת עבור סטודנטים חרדים ועבור לומדי סיעוד אשר יוקצו בנוסף ע"פ ביצוע בפועל

[2] עפ"י הלומדים בשנה"ל תשע"ו. שיעור המקצועות הנדרשים נקבע בהתבסס על דוחות ועדות שונות ובהתאם למקצועות הנדרשים במשק: הנדסת חשמל ואלקטרוניקה, הנדסת תוכנה, מדעי המחשב ומערכות מידע. כמו כן, עבור המכללות לחינוך ובתיאום עם משרד החינוך נקבע כי יכללו גם מקצועות הוראת האנגלית, המתמטיקה והפיסיקה.