26/12/18

תקציב מינהל תאגיד המל"ג לשנת 2019 ועדכון התקציב לשנת 2018

פרטי הנושא נמצאים במסמך מספר 4430.

ביום 26.12.2018 דנה ות"ת בהצעת תקציב מינהל התאגיד לשנת 2019, ובאומדן ביצוע תקציב 2018. ות"ת מחליטה לאשר את הצעת תקציב מינהל תאגיד המל"ג לשנת 2019 ואת אומדן ביצוע התקציב בשנת 2018 כפי שהוצג בפניה, וכן מחליטה ות"ת לאשר את תוספות התקציב המותנות המוצגות בנספח א בכפוף לאישור אגף תקציבים במשרד האוצר.