25/03/20

תקציב תפעול פורום תל"מ

בישיבתה ביום 25.3.2020 דנה ות"ת בחתימת סיכום להסדרת התקצוב השוטף של פורום תל"ם ובגיבוש דו"חות מקצועיים עבור פורום תל"ם לתחום המדע והטכנולוגיה הקוונטיים (QST) ולתחומי הבינה המלאכותית (AI) ומדעי הנתונים והחליטה כדלקמן:

  1. לאשר את עקרונות טיוטת הסיכום בין ות"ת, הרשות לחדשנות והאקדמיה הלאומית למדעים לשנים 2020-2018, כפי שהובאו בפניה ומאשרת עריכת תיקוני נוסח שיאושרו ע"י יו"ר ות"ת, הלשכה המשפטית והסמנכ"ל לתקצוב, ובלבד שלא יהוו שינוי מהות.
  2. במהלך שנת 2020 יבחן מחדש הסדר התקצוב של פורום תל"ם לרבות סוגיית העברת תקציב הרשות לחדשנות באמצעות הות"ת.
  3. לאשר את התוספות התקציביות החד-פעמיות למימון פעילות הוועדות הבינלאומיות של פורום תל"ם לצורך גיבוש הדו"חות המקצועיים לתחום המדע והטכנולוגיה הקוונטיים (QST) – 179 אלף ₪, ולתחומי הבינה המלאכותית (AI) ומדעי הנתונים – 350 אלף ש"ח. ההתחשבנות הסופית בגין הפעילות מותנית בהגשת הדו"חות המקצועיים המבוקשים ותעשה בהתאם לביצוע בפועל ובכפוף למסגרות התקציב שלעיל.
  4. העברת התקציב תעשה ממקורות תוספתיים שיועדו למטרות אלה וזאת בהתאם לסיכומים עם משרד האוצר בנושא זה.
  5. הסכומים שלעיל יתווספו, בכפוף לאישור ות"ת, לתקציב האקדמיה הלאומית למדעים (סעיף תקציבי של ות"ת שמספרו 7.6), האחראית לתפעול פורום תל"ם.

תוצאות הצבעה

5 בעד – פה אחד