23/05/17

תשלום לארגון הסטודנטים היציג

בישיבתה ביום כ"ז באייר תשע"ז (23.5.2017), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ות"ת מתאריך 21.5.17 והחליטה כלהלן:

 בהתאם לתיקון חוק זכויות הסטודנטים תשס"ז –2007, מיום 6.8.2016,  לקבוע כי הסכום שישלם סטודנט הלומד במוסד להשכלה גבוהה (למעט סטודנט לתואר שלישי) לארגון הסטודנטים היציג, יעמוד על סך של 10 ₪ לשנה וזאת לאור הנימוקים שלהלן:

  1. סכום זה מהווה כ- 0.1% מגובה שכר לימוד לתואר ראשון.
  2. לטובת  יישום המטרות המוטלות בחוק על הארגון היציג עליו להיות בעל תקציב מינימום קבוע. תקציב זה הומלץ על פי "צילום" תקציב התאחדות  הסטודנטים.

סכום זה יוצמד לשינויים במדד המחירים לצרכן (להלן: המדד) בין חודש יולי של השנה הקודמת ובין חודש יולי של השנה הנוכחית (שמתפרסם בתאריך 15.08 בכל שנה) הסכום יעוגל בשקלים שלמים בלבד.

מובהר בזאת כי החלטה זו מותנית וכפופה להליך היוועצות עם שר האוצר ועם ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת. ככל שיידרש, לאחר הליך ההיוועצות כאמור, יובא הנושא לדיון נוסף.