30/01/18

13. עדכון והארכת מינוי ועדת ההיגוי לשיתופי פעולה אקדמיים עם סין והודו, לצורך יישום תוכנית המלגות לבתר-דוקטורנטים מצטיינים לתשע"ט

במסגרת תכנית ות"ת לקידום שיתופי פעולה אקדמיים עם סין והודו,  ובמסגרת עקרונות המדיניות של ות"ת בנושא סטודנטים בינלאומיים שאושרו בישיבת ות"ת ב-22.06.2016 ובישיבת מל"ג ב-19.07.2016, ובהמשך להחלטת ות"ת מיום 16.8.2017 להארכת תכנית המלגות לבתר-דוקטורנטים מצטיינים מסין והודו לשנה"ל תשע"ט (להלן" התכנית"), ובעקבות סיום תקופת כהונתם של חברי ועדת ההיגוי לשיתופי פעולה אקדמיים עם סין והודו לצורך יישום תכנית המלגות לבתר-דוקטורנטים מצטיינים לתשע"ח (להלן" ועדת ההיגוי"), מחליטה ות"ת ביום 30.1.8 על הארכת מינוי ועדת ההיגוי לתהליך שיפוט מועמדי התכנית לתשע"ט כך שמינוי הוועדה יהיה לשנה אחת בלבד החל מיום 31.1.2018 ועד ליום   .31.1.2019

 

  1. בהתאם להחלטת ות"ת מיום 13.11.16, ועדת ההיגוי תוסמך למשימות הבאות:
  • לאשר את חלוקת המכסות של מלגות בין תתי הועדות בהתאם אשר ייקבעו באופן יחסי בהתאם למספר הבקשות מכל תחום.
  • לאשרר את הזוכים בתכנית המלגות לבתר-דוקטורנטים שהומלצו ע"י תתי ועדות השיפוט על בסיס ממצוינות אקדמית ולהכריע במקרה שתתי הוועדות לא יגיעו להכרעה לעניין זוכי התכנית.
  • לדון בסוגיות ספציפיות למלגאי התכנית (דוחות מעבר שנה, בקשות להפסקת מחקר ,בקשות לעבור קבוצות מחקר וכדומה).
  • להמליץ למל"ג/ות"ת על סוגיות הקשורות ליישום התכנית לרבות תהליכי שיפוט ותנאי הקול קורא.

 

  1. ות"ת מחליטה לאשר את הרכב ועדת ההיגוי כדלקמן:
  • פרופ' אסתר פריאל, המחלקה למיקרוביולוגיה, אוניברסיטת בן גוריון – ראש ועדת מדעי החיים
  • פרופ' גבריאל למקוף, המחלקה לכימיה, אוניברסיטת בן גוריון – ראש ועדת כימיה
  • פרופ' עדו קנטר, המחלקה לפיסיקה, אוניברסיטת בר אילן – ראש ועדת מדעים מדויקים
  • פרופ' יוסף זעירא, החוג לכלכלה, האוניברסיטה העברית – ראש ועדת מדעי הרוח והחברה.