18/08/20

1366/13 החלטה: הסמכה למכללה האקדמית לחינוך גבעת וושינגטון להעניק תואר שני (M.Ed.) ללא תזה בהוראת תנ"ך, מחקרו, פרשנותו וערכיו

בישיבתה ביום כ"ח באב תש"פ (18.8.2020) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים, פרופ' גרשון גליל ופרופ' יוסף עופר, על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
  2. להסמיך את המכללה האקדמית לחינוך גבעת וושינגטון להעניק תואר שני (M.Ed.) ללא תזה בהוראת תנ"ך, מחקרו, פרשנותו וערכיו.
  3. מספר המתקבלים לתוכנית ללא רקע קודם בתנ"ך לא יעלה על שליש מהלומדים בתוכנית. יש לחייב תלמידים אלו לימודי השלמה בהיקף שלא יפחת מ-12 ש"ש. לימודי ההשלמה יתקיימו לפני קבלת הסטודנטים ללימודי התואר השני, וממוצע הציונים שלהם יהיה בהתאם לנדרש בתנאי הקבלה לתוכנית.