03/04/19

בקשת האוניברסיטה העברית לקיים תכניות לימודים ייעודיות עם המשטרה לתואר ראשון (B.A) בקרימינולוגיה ורב תחומי ותואר שני (M.A) בקרימינולוגיה

בישיבתה ביום 3.4.2019 דנה ות"ת בבקשת האוניברסיטה העברית לחתום על הסכם עם המשטרה ולקיים תכניות לימודים מוזמנות ייעודיות עם המשטרה לתואר ראשון (B.A.) בקרימינולוגיה ורב תחומי ותואר שני (M.A.) בקרימינולוגיה. ות"ת בחנה את הנושא על כלל היבטיו, לרבות עמידתו בהחלטות ות"ת-מל"ג, והיא ממליצה למל"ג כלהלן:
מן ההיבטים התקציביים, ותנאי העסקת הסגל אין מניעה לאשר את הבקשה וזאת בכפוף לאישור האוניברסיטה שהתואר האקדמי לתואר ראשון בקרימינולוגיה ולימודים רב תחומיים יוענק בהתאם לכללי המל"ג לאחר לפחות 3 שנות לימודים ( כולל הפטור על בסיס לימודים לא אקדמיים קודמים).