21/05/19

דוחות הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בתחום הכשרת מורים לאנגלית במכללות האקדמיות לחינוך

בישיבתה ביום כ"ז באייר תשע"ט (21.5.2019) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:
1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' קלוד גולדנברג על עבודתה היסודית והרחבה ועל הדו"ח שהגישה.
2. המועצה להשכלה גבוהה מכירה בחשיבות ידיעת השפה האנגלית ברמה גבוהה, ומכאן בחשיבות הכשרת המורים לאנגלית. בהתאם לזאת, על התוכניות להוראת אנגלית להבטיח הכשרה מקיפה ואיכותית.
3. לאור ממצאי ועדת ההערכה, אשר מצביעים על מספר חולשות בסיסיות בכלל התוכניות להוראת אנגלית במכללות האקדמיות לחינוך, ולאחר התייעצות עם משרד החינוך והוועדה לבחינת מבנה ומתווה ההכשרה להוראה במוסדות להשכלה גבוהה, החליטה המל"ג כדלקמן:
תנאי קבלה במכללות האקדמיות לחינוך

א. ככלל, תנאי הקבלה הקיימים כיום: 5 יח"ל בבחינת הבגרות באנגלית בציון 80 (משוקלל) לפחות, יוחלו החל משנת תשפ"א בכל התוכניות להוראת האנגלית במכללות האקדמיות לחינוך. לקראת שנת הלימודים תשפ"ו (2025) תבחן האפשרות להעלות את ציון הסף ל 85 (משוקלל) ב 5 יח"ל.
ב. ככלל, יידרש ציון 120 לפחות ברכיב האנגלית במבחן הפסיכומטרי או ציון 220 לפחות במבחן אמי"ר/אמי"רם. לחלופין, בחינת IELTS או TOFEL בציון 6.5 ו85-90 בהתאמה. תבחן האפשרות להעלות את ציון הסף ל 7 ו95 בהתאמה, עד שנת הלימודים תשפ"ו (2025).
ג. תתקיים בחינת כניסה בקריאה וכתיבה, הכוללת גם ראיון אישי. הציון יינתן על בסיס סולם ה 1CEFR. עד שנת הלימודים תשפ"ו (2025) תידרש רמה מינימאלית של B1/B2. לקראת שנת הלימודים תשצ"א (2030) תידרש רמה מינימאלית של B2/C1.
ד. בהתאם לשיקול דעת המוסדות, יתאפשרו מסלולי קבלה חלופיים שווי ערך לאוכלוסיות מיוחדות.
ה. פתיחת מחזור לימודים יתאפשר במינימום 15 סטודנטים, למעט אוכלוסיות מיוחדות.
סגל
א. עד שנת הלימודים תשפ"ו (2025) על המכללות האקדמיות לחינוך לעמוד בדרישות הבאות:

  1. בכל תוכנית לימודים להוראת אנגלית יהיו לפחות 3 אנשי סגל בדרגת מרצה ומעלה, בעלי תואר שלישי באנגלית (בתחומי הספרות, הבלשנות או TESOL), המועסקים ב-50 אחוזי משרה לפחות בתוכנית.
  2. סגל הוראה חדש שייקלט בתוכנית ההכשרה להוראה (לימודי חינוך) נדרשים להיות בעלי תואר שלישי ולפחות שלושה מהם אנשי סגל בכירים המועסקים ב-50 אחוזי משרה.

מדריכים פדגוגיים חדשים שייקלטו יהיו בעלי תואר שני ב TESOL או בתחום משיק (ספרות אנגלית, בלשנות אנגלית וכד'), תעודת הוראה, וניסיון מוכח של חמש שנים לפחות בהוראת אנגלית.
ניתן יהיה לקבוע יישום הדרגתי שונה בהתייחס למוסדות במסגרת הליכי מעבר לאחריות ות"ת.

ב. עד תחילת שנה"ל תשפ"א:

  1. על המכללות לבנות תוכניות לפיתוח מקצועי עבור הסגל האקדמי במחלקות להוראת אנגלית.
  2. על המכללות לשים דגש על ניסיון והכשרה בתחום הTESOL בתהליכי גיוס וקידום סגל.

3. מדריכים פדגוגיים חדשים שייקלטו יהיו בעלי תואר שני ב TESOL או בתחום משיק (ספרות אנגלית, בלשנות אנגלית וכד'), תעודת                   הוראה, וניסיון מוכח של חמש שנים לפחות בהוראת אנגלית.
ניתן יהיה לקבוע יישום הדרגתי שונה בהתייחס למוסדות במסגרת הליכי מעבר לאחריות ות"ת.

ב. עד תחילת שנה"ל תשפ"א:

  1. על המכללות לבנות תוכניות לפיתוח מקצועי עבור הסגל האקדמי במחלקות להוראת אנגלית.
  2. על המכללות לשים דגש על ניסיון והכשרה בתחום הTESOL בתהליכי גיוס וקידום סגל.

מתכונת ההכשרה להוראת אנגלית
א. לימודי ההכשרה להוראת אנגלית יתקיימו במתכונת רב-גילאית (כיתות ג'-י') וחד-חוגית בלבד. (פירוט מלא מופיע בסעיף 3 בנספח ב' לתזכיר זה).
ב. התוכניות הדו-חוגיות יתקיימו לכל היותר עד שנת 2025.
ג. ככל שניתן, יש לקיים את לימודי החינוך והפדגוגיה בשפה האנגלית.
ד. לאור ייחודיות לימודי השפה, בהם השילוב בין התוכן לבין ההוראה הינו משמעותי ומהותי בתהליך, על המכללות להעביר את הסמכות לכלל תהליך הכשרת המורים לאנגלית למחלקות להוראת אנגלית.
הכשרה מעשית
ההכשרה המעשית תתקיים בשנים א-ג ללימודים (בהיקף של 18 ש"ש לפחות), תוך חשיפה למגוון סוגי הוראה ואוכלוסיות לומדים. (הפירוט המלא מופיע בסעיף 5 בנספח א' למסמך מס' 10193.

4. מעקב אחר יישום ההחלטה:
א. על כל מוסד שנבדק בתהליך הערכת האיכות לתוכניות בהוראת אנגלית, לדווח למל"ג עד תחילת שנה"ל תשפ"א (01.09.2020), על אופן עמידתו בכל אחת מההמלצות המפורטות בסעיף 4 שבהחלטה שלעיל.
ב. בתוך שנה ממועד יישום ההחלטה, יגיש האגף להערכת איכות והבטחתה למל"ג, דיווח בדבר המעקב ויישום ההמלצות במסגרת ההחלטה הנ"ל.
ג. מומלץ להקים בהתאם לצורך, "ועדת היגוי אנגלית" לתאום ומעקב אחר המלצות ועדה זו והמלצות ועדת ההערכה לאנגלית למטרות אקדמיות. הרכב הוועדה יכלול נציגים של הגופים הרלוונטיים, ובכללם: מל"ג, ות"ת, משרד החינוך, המכללות האקדמיות לחינוך, מורים ומרצים לאנגלית, נציגי סטודנטים, וחברי הוועדות המקצועיות הרלוונטיות. הוועדה תהיה בת 10-12 חברים, ותפעל לסנכרון בין ההמלצות השונות ומעקב אחר יישומן במסגרת תוכנית פעולה ותאריכי יעד מוגדרים.

5. לוח הזמנים המפורט ליישום המלא של כל ההמלצות ייקבע בתיאום עם משרד החינוך, ולאחר סיום עבודת ועדת המתווים, ובכל מקרה לא יאוחר מתחילת שנת הלימודים תשפ"א, ספטמבר 2020.

 

1  בכפוף להחלטת המל"ג בנושא אימוץ ה-CEFR