18/06/14

3.2 בקשת המכללה האקדמית אשקלון לקבל אישור פרסום והרשמת סטודנטים לתוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.S.N.) בסיעוד

  1. ב-21.5.14 דנה תת הועדה של ות"ת בבקשת המכללה האקדמית אשקלון לאשר לה פרסום והרשמת סטודנטים לתוכנית הלימודים לתואר ראשון בסיעוד.
  2. ות"ת מחליטה להעביר למל"ג את המלצת הוועדה שבדקה את בקשת המכללה האקדמית אשקלון     לפתוח תכנית לימודים לתואר (B.S.N) בסיעוד.
  3.  ות"ת ממליצה למל"ג  לאשר את הבקשה בכפוף להמצאת הסכמים חתומים עם כל המקומות בהם תתבצע ההכשרה המעשית, עד לפתיחת שנת הלימודים תשע"ה.