12/02/19

בישיבתה ביום ז' באדר א' תשע"ט (12.2.2019) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:

 1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' פיטר מכיניס על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"חות שהגישה בתחום המקרא והתלמוד.
 2. המל"ג מביעה דאגה עמוקה מהממצאים הקשים בעלי ההשלכות ברמה הלאומית שעלו בדוחות הוועדה במוסדות להשכלה גבוהה בישראל, ומחליטה כדלקמן:
  I. להעביר לוועדת ההיגוי של ות"ת ומל"ג לקידום מדעי הרוח, את דו"ח הוועדה הבינלאומית והמלצותיה, ולבקש ממנה לדון בנושא ולהמליץ למל"ג וות"ת על דרכי פעולה לשיפור מצבו של התחום, תוך התייחסות בין השאר להיבטים הבאים:
  א. מיקומו של תחום מדעי היהדות על התמחויותיו השונות באקדמיה הישראלית.
  ב. מעמדם של חברי הסגל בתחום מדעי היהדות ואופק קידומם ומתן מענה לירידה בהיקף מצבת הסגל עקב יציאה לגמלאות.
  ג. שיתופי פעולה ואיגום משאבים בין המחלקות השונות (בתוך המוסדות ומחוצה להם) הפועלות בתחום.
  ד. חשיפת תחום מדעי היהדות לכלל הסטודנטים באקדמיה (לימודי העשרה, בחירה וכד').
  ה. המלצות ועדת ההיגוי בנושא, יובאו לדיון במל"ג ובות"ת עד תחילת שנת הלימודים תש"פ.
  II. לפנות למוסדות ולמחלקות המקרא והתלמוד כדלקמן:
  א. על מנת לשקם ולקדם את התחום, על המחלקות למקרא ותלמוד ליזום שיתופי פעולה עם מחלקות אחרות באוניברסיטה לקידום המחקר, ההוראה ומעורבות בכנסים בינלאומיים בתחום.
  ב. יש לחזק את הקשר ולהגיע להבנות עם המכללות לחינוך המכשירות מורים בתחומי המקרא והתלמוד, בנוגע לקבלת בוגרי מוסדות אלה לתארים מתקדמים באוניברסיטאות.
  ג. על המחלקות לחשוף את התחום גם לסטודנטים וסגל במוסד מחוץ למחלקה, באמצעות קורסי העשרה או בחירה.
  ד. על מנת לגייס סטודנטים נוספים ולהגביר את ההתעניינות בתחום, על כל מחלקה לגבש תוכנית להנגשת התחום לסטודנטים פוטנציאלים, גם מחוץ לאקדמיה, כולל מוסדות דתיים ותורניים.
 3. המל"ג מבקשת מכל המוסדות שנבדקו, לדווח לה עד תחילת שנה"ל תש"פ (01.09.2019), על אופן עמידתו בהמלצות המפורטות בסעיף II.2 לעיל.