12/06/19

שינוי הרכב ועדת השיפוט של תוכנית המלגות לדוקטורט במדעי הנתונים

בישיבת ות"ת שהתקיימה ב- 12.6.19 דנה ות"ת בשינוי הרכב ועדת השיפוט בתכנית המלגות לדוקטורט במדעי הנתונים כפי שנתקבלה ואושרה בישיבת ות"ת ביום 13.3.2019. לאור הודעתו של פרופ' לנדאו מאוניברסיטת חיפה כי הוא הוא מכהן בוועד המנהל כנציג הסנאט של האוניברסיטה, דבר המעמיד אותו בחשש לניגוד עניינים ומנע ממנו לשמש כחבר בוועדת השיפוט הנ"ל, מחליטה ות"ת לצמצם אם מס' חברי הועדה לשישה (ללא פרופ' לנדאו).

להלן הרכב הועדה:
פרופ' בועז נדלר, המחלקה למדעי המחשב ולמתמטיקה יישומית, מכון ויצמן למדע – יו"ר הועדה
פרופ' מלכה גורפיין אורגד, בית הספר למדעי המתמטיקה אוניברסיטת תל אביב
פרופ' יעקב גולדברגר, הפקולטה להנדסה, אוניברסיטת בר-אילן
פרופ' שרה כהן, בית הספר להנדסה ולמדעי המחשב, האוניברסיטה העברית
פרופ' אמיר גלוברזון, בית הספר למדעי המחשב, אוניברסיטת תל אביב
פרופ' חיים טייטלבאום, חבר מל"ג(*)1


 1 חבר בועדה בתוקף תפקידו כחבר מל"ג