10/07/19

הסדר הרשאות חתימה במינהל התאגיד למר איתמר לוי סמנכ"ל משאבי אנוש

בישיבת ות"ת שהתקיימה ב- 10.7.19 דנה ות"ת בעדכון מורשי החתימה במינהל תאגיד המל"ג וזאת בהמשך להחלטות ות"ת בדבר הסדר הרשאות החתימה למינהל התאגיד אשר עודכנו מעת לעת, מתבקשת ות"ת לעדכון זכויות החתימה כדלקמן:

1. לאחרונה סיימה הגב' דנה אהרון את תפקידה כסמנכ"ל מנהל ומשאבי אנוש במל"ג ובמקומה מונה מר איתמר לוי. לפיכך, יש לעדכן את החלטת ות"ת כך שבמקום הגב' דנה אהרון ירשם שמו של מר איתמר לוי.

2. כמו כן, המנכ"ל סיים את תפקידו ועל כן יש להשמיט את שמו מרשימת מורשי החתימה.
יתר הסעיפים בהחלטה הם ללא שינוי.

3. ות"ת מחליטה לעדכן את החלטתה בעניין מורשי חתימה לתקציב מינהל תאגיד המל"ג/ות"ת כדלהלן:

ות"ת מחליטה להסמיך את מורשי החתימה במינהל מל"ג/ות"ת כדלהלן:

  1. על התחייבויות, חוזים, הוראות לבנק, אישור חשבונות, ותשלומי המינהל למוטבים שונים יחתמו:
    1) עד 400,000 ₪ – שני מורשי חתימה מרשימה ב'.
    2) מסך 400,000 ₪ ועד לסך 650,000 ₪ – מורשה אחד מרשימה א, ומורשה אחד מרשימה ב'.
    3) מעל 650,000 ₪ – שני מורשי חתימה מרשימה א'.
  2. תשלום משכורות ותשלומים נלווים לשכר לרשויות המס, תשלום למינהלת הגמלאות- שני מורשים מרשימה ב'.

 

איוש שמי ופרטי המורשים*:

___________
* בכל מקום בו קיימת זכות חתימה למורשה מרשימה ב', רשאי לחתום מורשה מרשימה א'
** מורשי חתימה לצורך גיבוי (לא בשגרה)

3. על כל חוזה עבודה של עובדי ות"ת/מל"ג – יחתמו בשם המועצה להשכלה גבוהה המנכ"ל וסמנכ"ל למינהל ומשאבי אנוש, ובהיעדר מנכ"ל מכהן או ממלא מקום מנכ"ל יחתום יו"ר ות"ת, כאשר על חוזה העסקה של המנכ"ל ושל סמנכ"ל למשאבי אנוש יחתום בעל התפקיד השני וכן יו"ר ות"ת.

4. ביצוע הזמנות רכש שוטפות למינהל התאגיד – מבלי לגרוע בזכויות דלעיל, לצורך ביצוע הזמנות רכש שוטפות למינהל התאגיד מנהל/ת חוזים והתקשרויות מורשה/ית לחתום על ביצוע הזמנות רכש בשם התאגיד, בגין פעולות שוטפות כגון הזמנת כיבוד קל לישיבות, חדרי ישיבות, לינה ומוניות, פרסום בעיתונות, ציוד משרדי וכד', כל זאת בסכום של עד 20,000 ₪ ובלבד שמצורפת חתימה של ממונה תחום מינהל וכספים או סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש.

5. כל מסמך/התחייבות/חוזה/יפוי כח וכו' שאינו נופל בהגדרות איזה מהסעיפים לעיל ואינו טומן בחובו משמעות כספית כלשהי – ייחתם ע"י מנכ"ל מל"ג/ות"ת או חבר הנהלה עליו יחליט לעניין זה המנכ"ל.

6. על הסכמים בינלאומיים ומסמכי יישום בינלאומיים – יחתמו, לאחר שקיבלו את אישור המל"ג, ובמידה ונדרש גם אישור ות"ת, והתקבל אישור משרד החוץ, שניים מתוך השלושה הבאים: יו"ר ות"ת, סיו"ר מל"ג ומנכ"ל מל"ג/ות"ת.

7. הסכמים/חוזים יאושרו ע"י הלשכה המשפטית טרם חתימה.