13/03/19

4478 תוכנית לעידוד פוסט-דוקטורנטים ישראלים מצטיינים מחו”ל להשתתף בכנסים בישראל – מסמך מס’

על רקע המאמצים לסייע בהחזרתם ארצה ובקליטתם באקדמיה הישראלית של פוסט-דוקטורנטים ישראלים מצטיינים המשתלמים בחו”ל , ות”ת מודה לאקדמיה הלאומית למדעים
ולמרכז הקשר באקדמיה על פעילותם בעניין.
כמו כן, מחליטה ות”ת בישיבתה מיום 13.3.2019 לאשר את התכנית לעידוד השתתפותם של פוסט-דוקטורנטים ישראליים –
מצטיינים המשתלמים בחו”ל בכנסים מדעיים משמעותיים המתקיימים בישראל כמפורט להלן:
1. בחירת הכנסים

 •  האקדמיה הלאומית למדעים תפרסם קול קורא לאיתור כנסים מדעיים רלוונטיים אליהם יובאו המשתלמים מחו”ל.
 •  ועדת בחירה, שתוקם ע”י האקדמיה הלאומית ושתורכב מחברי האקדמיה מתחומים שונים, תבחר את הכנסים אליהם כדאי להביא  בתר-דוקטורנטים ישראלים מחו”ל. הקריטריונים לבחירת הכנסים יהיו חשיבות התחום, מיקום ישראל בחזית העולמית בתחום, רמת  שתתפים בכינוס והצורך בחברי סגל בתחום.
 • בבחירת הכנסים המדעיים תינתן תשומת לב מיוחדת לכנסים הקשורים בתחומי הדגל המדעיים של ות”ת בתכנית הרב-שנתית, כדוגמת תחומי המדע והטכנולוגיה הקוונטיים, הרפואה המותאמת אישית, מדעי הנתונים ומדעי הרוח.

2. בחירת המלגאים

 • האקדמיה הלאומית למדעים תפרסם קול קורא המזמין פוסט דוקטורנטים מחו”ל להגיש בקשות למלגת השתתפות בכנסים שנבחרו.
 • ועדת שיפוט, שתוקם ע”י האקדמיה ושבראשה יעמוד חבר אקדמיה, תשפוט את המועמדים על פי הצטיינותם המדעית ועל פי סיכוייהם להיקלט בהצלחה במוסדות להשכלה גבוהה בארץ

3. הפעלת התכנית

 • התכנית תופעל ע”י האקדמיה הלאומית למדעים, הן בהיבטים של פרסום הקולות הקוראים, הפעלת ועדות הבחירה והשיפוט, ניהול התשלומים למלגאים וכיו”ב.
 • האקדמיה הלאומית למדעים תהיה אחראית לעקוב אחר המלגאים לאחר השתתפותם בכנסים, וזאת כדי לאפשר ניתוח של יתרונות התכנית ומגבלותיה בעתיד.
 • מדי שנה תדווח האקדמיה לות”ת על הפעילות בתכנית, השגת יעדיה וכיו”ב.

4. היקף פעילות ותקציב

 • התכנית תפעל בשנים –תש”פ-תשפ”ב.
 • בכל שנה תתמקד התכנית בכשלושה כנסים מדעיים שיבחרו בהתאם לאמור לעיל.
 • עבור כל כינוס תחלק התכנית עד 20 מלגות טיסה ושהייה לפוסט-דוקטורנטים ישראליים מצטיינים המשתלמים בחו”ל. בסך הכל מתוכננת התכנית לחלק עד 60 מלגות בשנה ועד 180 מלגות במשך כל שלוש שנות פעילותה.
 • מסגרת התקציב השנתית של התכנית עומדת על 400 אלף ₪ בשנה, ועל 1,200 אלפי ₪ במשך שלוש שנות פעילותה. מסגרת זו כוללת הן את עלות המלגות והן תקורה בשיעור של עד 10% מסך הפעילות לטובת תפעול התכנית באקדמיה הלאומית למדעים.
 • מימון התכנית יעשה בחלקים שווים ע”י ות”ת וע”י האקדמיה הלאומית למדעים, בכפוף למסגרות התקציב שלעיל.
 • המקורות לתקצוב התכנית יגיעו מסעיף תשתיות וקרנות מחקר בתכנית הרב שנתית –
 • ומעודפים לא מחוייבים.