24/06/20

תמיכה חד פעמית באוניברסיטאות המחקר לסיוע בהתמודדות עם פגיעה בתשתיות תחבורה וחשמליות כתוצאה מהקמת מערך הרכבת הקלה

בישיבתה ביום 24.06.2020 דנה ות"ת בפניית אוניברסיטת תל אביב, אוניברסיטת בר אילן והאוניברסיטה העברית בנוגע להשפעה של הקמת תשתית תחבורתית חשמלית (בפרט מערך הרכבת קלה) על-ידי חברות ממשלתיות – נת"ע (נתיבי תחבורה עירוניים) באזור גוש דן, ותכנית אב לתחבורה באזור ירושלים (בהתאמה), לפיה צפויה להיות פגיעה בתשתיות המחקריות באוניברסיטאות המחקר.

ות"ת מקבלת את הערכת האוניברסיטאות כי הקמת מערך הרכבת הקלה צפוי להשפיע על הפעילות המחקרית בשלושה מישורים מרכזיים: הפרעות ושינויים במתח הקרקע וזרמים תועים, סביבה אלקטרומגנטית, והשפעה של ויברציות, שינויים המהווים משתנים חיצוניים שישפיעו ישירות על תפוקת המחקר ואיכותו.

לאור זאת, ובשל חשיבות הנושא מחליטה ות"ת על מתן תמיכה חד-פעמית לאוניברסיטאות המחקר אשר בסמיכות אליהן יוקם מערך רכבת קלה. לטובת הנושא יועמד סך של 21 מלש"ח מתוך יתרת התקציב הקיימת בפיתוח פיסי.

כמו כן מחליטה ות"ת לאשר תמיכה זהה למקרים דומים בעתיד אשר יוכיחו פגיעה בתשתיות המחקר של המוסד שיצריכו העתקה ו/או חיזוק של תשתיות מחקריות במוסד, עקב בניית תשתית תחבורתית חשמלית  ואשר יוכרו לקבלת שיפוי על ידי החברות הממשלתיות.

לאור העובדה כי בשלב זה לא ניתן לאמוד במדויק את העלויות שיושתו על האוניברסיטאות ואת גובה השיפוי שיכול וינתן מהחברות הממשלתיות, ומאחר שהפער בין ההוצאה הצפויה למוסד לבין השיפוי שיתקבל הינו באותם סדרי גודל, ות"ת מחליטה על מתן תמיכה חד פעמית אחידה לכל אוניברסיטה בסך של עד 7 מיליוני ₪ שיועברו על פני שנתיים (קרי 3.5 מיליוני ₪ לשנה"ל תש"פ ו-3.5 מיליוני ₪ לשנה"ל תשפ"א), אשר יועברו באמצעות הגדלת הסעיף התקציבי הקיים של שדרוג תשתיות הוראה ומחקר זאת בכפוף לתנאים הבאים:

  1. הגשת תכנית מפורטת להשקעה בתשתיות המחקר עקב הקמת מערך תשתית תחבורה חשמלית (רכבת קלה).
  2. העברת הכספים בפועל תהיה בהתאם להנחיות סעיף שדרוג תשתיות הוראה ומחקר (כאמור התוספת בסך 7 מלש"ח תיפרס על פני שנתיים).
  3. מוסד לא יוכל לקבל במצטבר כתוצאה משיפוי מגורם מדינתי, ככל שיתקבל, ומתמיכת ות"ת יותר מסך עלות ההתמודדות שלו למניעת הפגיעה בתשתיות מחקר עקב הרכבת הקלה.

 

תועבר תמיכה זהה למקרים דומים בעתיד אשר יוכיחו נזק בתשתית מחקר בהיקפים משמעותיים, בשל הקמת תשתיות תחבורה חשמליות ושיצריכו העתקה ו/או חיזוק של תשתיות מחקריות במוסד, ואשר יוכרו ויקבלו שיפוי על ידי החברות הממשלתיות.