24/06/20

דוח הצוות לתיקון ליקויים – דוח מבקר המדינה 70א' בנושא: "הבטחת היתרון והחדשנות הטכנולוגיים של המשק הישראלי

  1. בישיבתה ביום 6.2020 דנה ות"ת בהמלצות הצוות לתיקון ליקויים של המועצה להשכלה גבוהה בעקבות דו"ח מבקר המדינה 70א' בנושא: "הבטחת היתרון והחדשנות הטכנולוגיים של המשק הישראלי".
  1. ות"ת מחליטה לאמץ את המלצת ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה מיום 23.6.2020 בהתייחס למענה שהוצע על ידי הצוות לתיקון ליקויים לדו"ח מבקר המדינה 70א' בנושא: "הבטחת היתרון והחדשנות הטכנולוגיים של המשק הישראלי".