25/04/18

התוכנית ליצירת קהילות סטודנטים ביישובי הפריפריה הגיאוגרפית והחברתית בישראל – הוצאת קול קורא למוסדות

ב-25.4.18 קיבלה ות"ת סקירה בנוגע להפעלת התכנית לקהילות סטודנטים ומידת השפעתה ביצירת קהילות מעורבות ומשפיעות בכל תחומי החיים הרלוונטיים בישובי הפריפריה הגאוגרפית והחברתית, ועל מנת הן להוסיף קהילות סטודנטים חדשות והן להרחיב ולבסס את הקהילות שהוקמו במסגרת הקול הקורא הקודם, ככל שיש להן סיכויי היתכנות, מחליטה ות"ת לאשר את המשך תקצוב הפרויקט "יצירת קהילות סטודנטים" כמפורט בקול הקורא המצ"ב להחלטה זו כחלק בלתי נפרד ממנה. במסגרת הקול הקורא ייבחרו עד 5 הצעות למוסדות ממשיכים ועד 3 הצעות למוסדות חדשים .