21/02/18

9. דחיית יישום המתווה למיזוג המכללה האקדמית לחברה ואמנויות עם הקריה האקדמית אונו בשנה

בישיבתה ביום 21.2.18 דנה ות"ת בבקשה לדחיית יישום המתווה למיזוג המכללה האקדמית לחברה ואמנויות עם הקריה האקדמית אונו בשנה, ובהמלצת ועדת המשנה להסמכה, הכרה ומדיניות אקדמית בנושא.

לאחר שנבחנו הבקשה ונימוקיה תוך לקיחה בחשבון של מכלול השיקולים והאיזונים, ות"ת ממליצה למל"ג לקבל את הבקשה לדחיית המיזוג בשנה אחת, לאשר למכללה האקדמית לחברה ואמנויות לרשום סטודנטים למחזור לימודים אחד נוסף ואחרון שיחל לימודיו באוקטובר 2018 בכל תכניות הלימוד בהן יש למוסד הסמכה. בהתאם לכך יוארכו ההכרה של המכללה האקדמית לחברה ואמנויות וההסמכות בשנה אחת, דהיינו עד ספטמבר 2021.

 

בנוסף, נוכח נסיבות המיזוג, ממליצה ועדת המשנה לערוך מעקב אחר יישום המתווה ולהבהיר למוסדות כי אם יחול עיכוב נוסף ביישום המתווה תשקול המל"ג לבטלו.