03/03/2013
מספר משרה 05-2013
תאריך אחרון להגשת מועמדות 17/03/2013
סטאטוס משרה סגורה

ממונה תחום מנהל וכספים