10/10/2013
מספר משרה 10-2013
תאריך אחרון להגשת מועמדות 24/10/2013
סטאטוס משרה סגורה

מ"מ מרכזת באגף האקדמי