הודעה בדבר התקשרות עם ספק חוץ בהתאם לתקנה 3(31) ותקנה 3א(א) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993 לשם התקשרות עם מומחים מחו"ל לשם חברותם בוועדות ההערכה הבינלאומיות וועדות אקרדיטציה הבינלאומיות הממונות ע"י מל"ג/ות"ת
תאריך אחרון להגשה 26/11/2019
סטאטוס
לא פעיל

1. המל”ג/ות”ת מודיעה בזאת על כוונתה להתקשר בפטור עם ספק חוץ, בהתאם לסעיף 3(31) לתקנות חובת המכרזים תשנ”ג, 1993 (להלן “התקנות”), לצורך התקשרות עם מומחים מחו"ל לשם חברותם בוועדות הערכה בינלאומיות ו- ועדות אקרדיטציה בינלאומיות הממונות ע"י מל"ג/ות"ת.

2. המועצה להשכלה גבוהה הוקמה מכוח חוק המל”ג התשי”ח – 1958 (להלן "החוק") כתאגיד סטטוטורי עצמאי ובלתי תלוי. הקמתה נועדה ליצור הפרדה בין המערכת הפוליטית לבין מערכת ההשכלה הגבוהה, על מנת להבטיח שלא תהיה פגיעה בחופש האקדמי. החוק מגדיר את סמכויותיה, הרכבה, ואופן פעולתה של המועצה.

המל"ג הינה הגוף הרגולטורי היחיד האמון על מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל ככלל ועל המוסדות להשכלה גבוהה בפרט.

תהליך הערכת איכות

המערכת להערכת איכות במל"ג הוקמה בהחלטת מל"ג בשנת 2003, ופועלת כאגף עצמאי במל"ג משנת 2010 ותפקידה בין היתר לרכז בדיקות עצמיות ובינלאומיות להערכת איכות בתחומי הידע השונים, להתוות דרכים להערכת איכות בתכניות ומגזרים מגוונים, וכן לפעול להעלאת איכות ההוראה במוסדות להשכלה גבוהה.

תהליך הערכת איכות של המל"ג/ות"ת מתבצע באמצעות ועדות בינלאומיות הכוללות חברים ממוסדות מובילים בחו"ל. להרכבים הנבחרים ישנה חשיבות רבה, והחברים נבחרים בקפידה, תוך התייעצות עם גורמים מקצועיים ורלוונטים, ומתבססים על מומחיותם ומקצועיותם בתחום הנבדק ובתפקידים אותם הם ממלאים בהווה ובעבר.

לכל תחום לימודים העובר הערכת איכות, מוקמת ועדה אחת הטרוגנית, המורכבת מאנשי אקדמיה בכירים ומובילים בתחום (להלן "המומחים"). בחירת הרכב הוועדה נעשה תוך נסיון לכסות את כל ההתמחויות ותתי התחומים הנכללים במקצוע הנבדק.

המומחים מגיעים לביקור של מספר מוסדות בתחום רלוונטי ומקדישים בד"כ יום אחד בכל מוסד (במקרים חריגים ימשך הביקור יומיים). במסגרת הביקור, בין היתר, נפגשים המומחים עם הנהלת המוסד, הפקולטה והחוג, סגל, סטודנטים ובוגרים.

כהכנה לביקורים במוסדות מקבלים המומחים את דו"חות ההערכה העצמיים ודנים בכל דו"ח טרם הביקור.

בתום עבודת הוועדות , הן מגישות דוח רוחבי ודוחות פרטניים למל"ג הכוללים המלצות לשיפור הרמה האקדמית של התחום הנבדק ושל תכניות הלימודים אשר עברו הערכה.

 

תהליך אקרדיטציה לבדיקת תוכניות לתואר שלישי (דוקטורט)

בין סמכויותיה של המועצה לפי החוק: מתן היתר לפתיחתו של מוסד להשכלה גבוהה ולקיומו, מתן הכרה במוסד כמוסד להשכלה גבוהה, הסמכת מוסד מוכר להשכלה גבוהה להעניק תארים אקדמיים מוכרים ופיקוח על הענקת תארים כנ"ל, מתן אישור לקיום לימודים באחריות אקדמית של מוסד מוכר  ועוד.

במסגרת תהליך אישור תוכניות הלימודים, ממנה המועצה סוקרים ו/או חברי ועדות לצורך בדיקת התכניות ומתן חוות דעת לחברי המועצה בתהליכי האקרדיטציה השונים של התכנית: אישור פרסום והרשמה/הסמכה זמנית/הסמכה שאינה מוגבלת בזמן. בכל אחד מהשלבים הנ"ל מוענק למומחים גמול בגין שיפוט התכניות.

בשנת 2014 קיבלה המל"ג החלטה בדבר האפשרות להגשת בקשות לפתיחת תכניות לתואר שלישי אם באמצעות מאגד של מוסדות ואם באופן עצמאי. לטובת בדיקת בקשות כאלה, קבעה המל"ג כי יוקמו ועדות בינלאומיות אשר מרבית חבריהן יהיו מומחים בינלאומיים ממוסדות להשכלה גבוהה בחו"ל.

מומחים אלה הינם מומחים אקדמיים בכירים בעלי שם עולמי בתחומם אשר נדרשים להגיע לארץ לתקופה של כשבוע ימים ובזמן זה הם נדרשים להקדיש את מלוא זמנם לבדיקת התכנית.

בעת שהייתה בארץ, הוועדה הבינלאומית תבקר במוסד ותכתוב טיוטת דוח (ולאחר מכן תמשיך בכתיבתה לאחר עזיבתה את הארץ).  בתום עבודתה תגיש הועדה דו"ח למל"ג ובו המלצה על פתיחת התכנית לתואר שלישי או לא.

 

3. עקרונות בהקמת ועדות איכות בינלאומיות:

 • התהליך מתבסס על התייעצות עם המוסדות ומשרדי ממשלה שונים, ארגוני הערכת איכות בינלאומיים, איגודים מקצועיים וגורמים רלוונטיים אחרים. התייעצויות עם חברי מל"ג, ות"ת וועדת המשנה להבטחת איכות.
 • החברים הינם אקדמאים בכירים בעלי שם בינלאומי בדרגת פרופסור חבר/מן המניין.
 • החברים מגיעים ממוסדות מובילים בחו"ל (Top 10-20)
 • ככל הניתן, בוועדה איזון מגדרי, גיאוגרפי ומקצועי.
 • הקפדה על הימנעות מניגוד עניינים ונראות.
 • גודל הוועדה כפונקציה של מספר התכניות הנבדקות ותתי התחומים הנכללים במקצוע הנבדק.
 • התאמת הרכב הוועדה לתחום (חרדים, מכללות לחינוך, מרכזי מחקר וכו')
 • הרכב הוועדה מאושר בוועדת המשנה להערכת איכות ובמל"ג

עקרונות בהקמת ועדות אקרדיטציה בינלאומיות:

 • התהליך מתבסס על התייעצות עם המוסדות ומומחים נוספים.
 • התייעצויות עם חברי מל"ג, ות"ת וועדת המשנה התחומית הרלבנטית.
 • החברים הינם אקדמאים בכירים בעלי שם בינלאומי בד"כ בדרגת פרופסור חבר/מן המניין.
 • החברים מגיעים ממוסדות מובילים בחו"ל
 • ככל הניתן, בוועדה איזון מגדרי ונציגות בינלאומית (ישראלים לשעבר)
 • הקפדה על הימנעות מניגוד עניינים ונראות
 • גודל הוועדה הינו בין 3 – 4 חברים כאשר יו"ר הוועדה מחו"ל בעל שם בינלאומי
 • התאמת הרכב הוועדה לתחום
 • הרכב הוועדה מאושר בוועדת המשנה הרלוונטית ובמל"ג (ככל שחברי הוועדה לא אושרו בעבר במליאת המל"ג).

 

4. מינוי מומחים מחו"ל בוועדות הערכת איכות ובוועדות אקרדיטציה בינלאומיות

תהליך הערכת האיכות משמש בין השאר כהזדמנות למוסדות ולמחלקות המוערכות להיחשף לאנשי מקצוע בכירים ומובילים בתחום, לקבל ביקורת בונה והמלצות לשיפור התכנית והתחום במוסד. לאור זאת יש חשיבות גדולה לבחירת המומחים החיצוניים שמגיעים ממוסדות בחו"ל. כמו כן, גיוס חברי ועדה מחו"ל, מונע את בעיית ניגוד העניינים אל מול המוסדות הנבדקים  בארץ ולפיכך מתחייבת התקשרות עם מומחה/ים מחו"ל.

באשר לוועדות האקרדיטציה הבודקות תכניות לתואר שלישי, קבעה המל"ג בהחלטתה מיום 30.12.2014 כי ועדות לבדיקת בקשת מוסדות לפתיחת תכניות לימודים לתואר שלישי  יהיו בינלאומיות וזאת כדי להימנע ככל הניתן מחשש לניגוד עניינים וכן שיפוט תכניות אלה על פי סטנדרטים אקדמיים בינלאומיים.

מינוי המומחים בוועדות כנ"ל נעשה לאחר פנייה למיטב המומחים האקדמיים בתחום ממגוון רחב של מוסדות מובילים בעולם תוך נסיון לכסות את כל ההתמחויות ותתי התחומים הנכללים בתחום הנבדק. כמו כן, מתקיימות התייעצויות עם גורמים בעלי ידע בתחום הנבדק כגון משרדי ממשלה שונים, ארגונים בינלאומיים, איגודים מקצועיים וגורמים רלוונטיים אחרים.

לחברי הועדות ישולם שכר כדלקמן:

ועדות להערכת איכות  – ישולם הונורריום בגובה של 7,000 $ וכן החזר הוצאות טיסה ולינה.

ועדות אקרדיטציה – ישולם הונורריום בגובה של  3,000 $ וכן החזר הוצאות טיסה ולינה.

לפיכך, בכוונת המל"ג להתקשר, מעת לעת, עם מומחים אקדמיים ממוסדות בחו"ל בפטור עם ספק חוץ, בהתאם לסעיף 3(31) לתקנות חובת המכרזים תשנ”ג, 1993, לצורך הקמת ועדות הערכה בינלאומיות וועדות אקרדיטציה בינלאומיות לבדיקת דוקטורט וזאת לתקופה של 14 חודשים, דהיינו עד ליום 31.12.2020.

5. ניתנת בזאת האפשרות להודיע כי לעמדת הפונה קיימים בישראל מומחים המתאימים לביצוע השירותים המפורטים בחוות דעת זו.

6. פנייה כאמור תיעשה באמצעות דו”אל mechrazim@che.org.il לא יאוחר מיום 26.11.2019

7. על הפנה לוודא קבלת פנייתו באמצעות טלפון 02-5094596 / 02-5094584 בשעות העבודה המקובלות.

8. ועדת המכרזים של המל”ג תדון בכל פנייה שתתקבל ותודיע לפונה דבר החלטתה.