הודעה בדבר כוונה להתקשר במיזם משותף בהתאם לתקנה 3(30) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993 הקמת תכנית עתודות לישראל – עידוד מנהיגות במוסדות המתוקצבים ע"י ות"ת –תכנית "מובילים באקדמיה"
תאריך אחרון להגשה 26/03/2018
תאריך פרסום 06/03/2018
סוג
מיזם משותף
סטאטוס
לא פעיל

1. המל"ג/ות"ת מודיעה בזאת על כוונתה להתקשר עם קרן אדמונד דה רוטשילד קיסריה (להלן – "הקרן") בפטור מיזם משותף בהתאם לתקנה 3(30) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג, 1993 (להלן – "התקנות"), לשם הקמת תכנית עתודות לישראל – עידוד מנהיגות במוסדות המתוקצבים ע"י ות"ת –תכנית "מובילים באקדמיה" (להלן "התכנית").

רציונל ומטרות התכנית

2. המוסדות להשכלה גבוהה בישראל מנוהלים על ידי אנשי אקדמיה בכירים אשר עיקר עיסוקם והכשרתם הינו מחקר והוראה, זאת לצד סגל מינהלי (מנכ"לים, סמנכ"לים, מזכירים אקדמיים וכד'). כיום, אין מסגרת או מערכת סדורה בה אנשי אקדמיה ומינהל בתפקידי ניהול בכירים (בעיקר: נשיאים, רקטורים, דיקנים) רוכשים מיומנויות מקצועיות הנדרשות למילוי תפקידם בעידן החדש בהצלחה. המיומנויות המקצועית אותן רכשו אנשי אקדמיה לא מכשירות אותם בהכרח לתפקידי ניהול בכירים במוסדות כולל באוריינטציה דיגיטלית וחדשנית. לכן, לצד היותם מצטיינים במחקר והוראה עליהם לרכוש ידע ניהולי רב הכולל הכשרה במגוון נושאים: הכרת המערכות האקדמיות הפנימיות כמו גם מוסדות מקבילים, תקציב, קביעת יעדים, תעדוף, תכנון, ניהול אנשים, רגולציה, עבודה בעידן הדיגיטלי, הכרת מערכות בינלאומיות וכיו"ב. לגבי הסגל המינהלי – נדרשת הבנה והכרה משמעותית של החשיבה הניהולית-אקדמית ליצירת מסגרת עבודה סינרגטית.

3. ממשלת ישראל, בהחלטתה מיום 10.7.2016 (החלטה מס' 1653, להלן – "החלטת הממשלה"), החליטה על ייסוד והקמה של רצף תכניות עתודה ניהוליות ומקצועיות במגזר משרתי הציבור בישראל במטרה לשפר את תהליכי פיתוח ההון האנושי במגזר זה. הרצף מתחיל באתוס מְשָרֵת הציבור, עובר בערוצי הזנת מצוינות, תכניות צוערים, נמשך בתכניות עתודה המכשירות דרגי ביניים ומגיע עד תכניות מנהיגות מערכתיות לסגל בכיר.

4. לאור האמור לעיל ולאור החלטת הממשלה החליטו מל"ג/ות"ת להקים תכנית עתודה המיועדת לקדם ולפתח את המנהיגות הניהולית והאקדמית במוסדות המתוקצבים להשכלה גבוהה בישראל כך שתנוהל בצורה יעילה ומקצועית, תוך הבנת מרחב הפעילות, הכרת ה"שחקנים" והבנת תפקידי מערכת ההשכלה הגבוהה גם בזירה הלאומית וגם בזירה הבינלאומית.

5. מטרת התכנית היא איתור והכשרה של עתודה ניהולית ומקצועית באקדמיה אשר תשתלב בתפקידי ניהול אקדמיים ומנהליים בכירים במוסדות מתוקצבים להשכלה גבוהה ותוביל בצורה טובה יותר את מערכת ההשכלה גבוהה בישראל להתמודד עם אתגרי העתיד.

6. חזון התכנית הוא בניית קבוצת השפעה עתידית של סוכני שינוי, מכלל המוסדות האקדמיים המתוקצבים בישראל, שתפעל לקידומה של מערכת מצטיינת, לומדת, חדשנית, יוזמת וצופה פני עתיד לטובת קידום המחקר הבסיסי, המחקר היישומי, הסטודנטים וכלל המשק.

פרטי התכנית

7. היקף תכנית הלימודים יהיה כ 400-300 שעות לימוד, כ 30 ימים סה"כ (כולל סיור לימודי בחו"ל) ותכלול שני אשכולות למידה עיקריים:

א. סוגיות ניהול אקדמיות (תקצוב, מחקר, רגולציה, שיתופי פעולה, בינלאומיות, סביבה דיגיטלית וכיו"ב)

ב. סוגיות וכישורי ניהול כלליים (כלכלה, מימון, כלים משפטיים, שיווק, ניהול מערכות מידע, ניהול ידע, חשבונאות, אסטרטגיה וכיו"ב)

המשתתפים בתכנית

בתכנית ישתתפו כ 30 -40  משתתפים: דיקנים, דיקני משנה, ראשי/ראשות מכונים/מחלקות גדולות,  סמנכ"לים, ראשי מדורים מובילים, מזכיר אקדמי ובעלי תפקידים בכירים בעמדות מפתח במוסדות מתוקצבים להשכלה גבוהה.

הצורך הגדול בתכנית מסוג זה בא לידי ביטוי בעיקר באוניברסיטאות שהינן מוסדות גדולים שמצבת העובדים שלהם גדולה באופן ניכר ואשר בעלי התפקידים הבכירים בהן,  ניצבים בפני דילמות מורכבות בשל מבנה ואופי המוסד כגון: ריבוי פקולטות, יחידות מחקר, שיתופי פעולה עם מוסדות בארץ ובחו"ל וכיו"ב. כמו כן, הוחלט לשלב גם מספר מצומצם של מכללות שיבחרו בתיאום עם  ור"מ בהתאם לצרכים.

משרות המטרה של בוגרי התכנית: נשיא, סגני נשיא, רקטור, סגני רקטור ומנכ"ל.

המיזם המשותף

8. התכנית תתבצע באמצעות מיזם משותף בין מל"ג/ות"ת עם קרן אדמונד דה רוטשילד. סך התקציב למחזור יעמוד על כשלושה מיליון ₪, מתוכו 1.5 מש"ח תקציב ות"ת ו-1.5 מש"ח לפחות מתוך תקציב הקרן. בשלב זה, מתוכננים שלושה מחזורים לשנים תשע"ט, תש"פ ותשפ"א,

9. קרן אדמונד דה רוטשילד מובילה חזון פילנתרופי המתמקד בבניית חברה מלוכדת, צמצום פערים חברתיים, קידום מצוינות, גיוון ומנהיגות באמצעות השכלה גבוהה ומניעה תהליכים עמוקים של שינוי חברתי באמצעות עשרות פרויקטים חדשניים ברחבי הארץ, המספקים הזדמנויות להעצמה עבור קהילות רבות בישראל.

הקרן פועלת לקידום התחומים הבאים:

1.מיצוי ההשכלה הגבוהה בקרב אוכלוסיות פריפריאליות

2. מצוינות אקדמית ומחקר

3. יזמות עסקית-חברתית ומנהיגות

4. אומנות בקהילה

10. ועדת המכרזים של המל"ג דנה בבקשה למתן פטור ממכרז בגין עריכת מיזם משותף, בהתאם לתקנה 3(30) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993 וקבעה כי מדובר בפרוייקט רכישת שירותים ולא במתן תמיכה.

11. ניתנת בזאת האפשרות לאדם המבקש לבצע מיזם דומה למיזם המפורט במודעה זו, לפנות לוועדת המכרזים, פנייה כאמור תיעשה באמצעות דו"אל mechrazim@che.org.il לא יאוחר מיום 26.03.2018

12. על הפנה לוודא קבלת פנייתו באמצעות הטלפונים: 02-5094584/02-5094584 בשעות העבודה המקובלות.

13. ועדת המכרזים של המל"ג תדון בכל פנייה שתתקבל ותודיע לפונה דבר החלטתה.