הודעה בדבר כוונה להתקשר במיזם משותף בהתאם לתקנה 3(30) לתקנות חובת המכרזים תשנ”ג-1993 הקמת תכנית "למידה משלבת התנסות"– עידוד מנהיגות במוסדות המתוקצבים ע”י ות”ת
תאריך אחרון להגשה 09/04/2019
תאריך פרסום 21/03/2019
סוג
מיזם משותף
סטאטוס
לא פעיל

1. המל”ג/ות”ת מודיעה בזאת על כוונתה להתקשר עם עמותת אלומה (להלן – “אלומה“) בפטור מיזם משותף בהתאם לתקנה 3(30) לתקנות חובת המכרזים תשנ”ג, 1993 (להלן – “התקנות“), לשם הפעלת תכנית "למידה משלבת התנסות" במוסדות המתוקצבים ע”י ות”ת (להלן “התכנית“).

2. רציונל ומטרות התכנית

בשנים האחרונות ישנה הבנה הולכת וגוברת כי אנו מצויים בעידן של מציאות משתנה וכי ישנו צורך להתאים את מערכת ההשכלה הגבוהה על גורמיה השונים, לשינויים התכופים ולחידושים בעולם הידע והטכנולוגיה. כחלק מהבנה זו, המל"ג והות"ת הציבו כיעד לקידום במסגרת התכנית הרב-שנתית לשנים תשע"ז-תשפ"ב, את נושא עידוד החדשנות בהוראה ובלמידה, ובהתאם לכך נעשים צעדים רבים לקידום הנושא.

החדשנות בהוראה כוללת הבנה כי מעבר לכישורים האקדמיים, לידע הדיסציפלינארי הרחב ומיומנויות הלמידה והמחקר שעל הסטודנט לרכוש במהלך לימודי התואר, על הסטודנט לסיים את לימודיו עם ארגז כלים אשר יסייע לו להשתלב בשוק התעסוקה ולהתמודד עם האתגרים הרבים העומדים לפניו בזירה זו. מכאן עולה הצורך בחיבור בין האקדמיה ושוק התעסוקה, בעיקר עבור הסטודנטים הלומדים מקצועות שאינם פרופסיונאליים, בפרט בתחומי מדעי הרוח ומדעי החברה, בין היתר על ידי  למידה המשלבת התנסות מעשית.

לצד המודעות ההולכת וגוברת לחשיבות השילוב בין עולם התעסוקה ועולם האקדמיה, ניכר כי ישנם חסמים והיעדר תכנון מתאים אשר מקשים על שילוב בפועל של קורסים מעשיים במסגרת לימודי התואר האקדמי הראשון. אנו עדים לפעולות הנעשות לטובת הנושא, בלמעלה מ-20 מוסדות להשכלה גבוהה, אולם פעולות אלה מתקיימות עד כה בהיקפים קטנים בלבד. המטרה היא להביא ללימודים משלבי התנסות מעשית בהיקפים רחבים יותר, באופן אשר יסייעו בהנגשת הלמידה המעשית לכלל ציבור הסטודנטים הלומדים לקראת תואר ראשון, בעיקר בתחומי מדעי הרוח והחברה.

3. מטרת התכנית

על מנת להתאים את חווית הלמידה באקדמיה לאתגרי העידן החדש ולספק לסטודנט את ארגז הכלים לו הוא זקוק להתמודדות עם המציאות המשתנה ובחיבור בין התיאוריה לפרקטיקה, החליטו ות"ת/מל"ג לעודד את המוסדות לפתח קורסים  שעיקרם "למידה משלבת התנסות", כמתודת הלמידה וההערכה המרכזית בהם, אשר יוצעו לסטודנט במסגרת לימודיו לתואר הראשון. הקורסים האמורים יפותחו בתחומים שאינם כוללים התמחות/הכשרה מעשית כחלק מדרישות התואר או הפרופסיה (תחומים פרה רפואיים, הוראה, עבודה סוציאלית, משפטים, חשבונאות וכיוצ"ב).

4. הפעלת התכנית- רציונאל

בכדי להוציא לפועל את המטרה הנ"ל, החליטה ותת להתקשר עם  גוף מפעיל במיזם משותף ל-3 שנים באופן שות"ת והגוף המפעיל יישאו במימון התכנית בחלקים שווים. הגוף ישמש כמפעיל של התכנית. המיזם יציע תמיכה מקצועית וכספית למוסדות אשר ייענו לאתגר זה, ואשר יפתחו 'מערך מוסדי ללמידה מבוססת התנסות' בהתאם לקווים המנחים אשר ייקבעו מראש. הפעלת התכנית כמיזם משותף תאפשר להגדיל את המשאבים המיועדים לנושא מכספי פילנתרופיה וכן לייצר תשתית מרכזית באחריות הגורם המפעיל, אשר בנוסף על התמיכה הכספית והמקצועית תעניק בקרת איכות על ההתנסויות וכן תבצע מחקר הערכה ומדידה כולל ומקיף לנושא.

5. המיזם המשותף
עמותת אלומה מפעילה כיום באופן עצמאי את תכנית המתמחים 'הדבר הבא' ויש לה ניסיון של 7 שנים בתחום. אלומה מפעילה את תכנית ההתמחויות בפריסה ארצית, ב-15 מוסדות אקדמיים שונים (6 אוניברסיטאות ו9 מכללות) עם עשרות קורסים אקדמיים, המלווים בהתנסות מעשית. לפיכך, לאור הניסיון הרב והייחודי של "אלומה" בתחום, אי מציאת גופים נוספים בעלי ידע וניסיון בתחום, והמשאבים אשר "אלומה" מתחייבת להביא ממקורותיה לנושא, החליטה ועדת המכרזים של המועצה להתקשר במיזם המשותף עם עמותת "אלומה".

6. המיזם המשותף יפעל במסגרת תקציבית כוללת של 24 מיליון ₪ על פני 3 שנים, כאשר ות"ת תעמיד לטובת הנושא 12 מיליון ₪ והגורם המפעיל השותף לתכנית יעמיד ממקורותיו 12 מיליון ₪ (בהתאם לכללי מיזם משותף).

7. ועדת המכרזים של המל”ג דנה בבקשה למתן פטור ממכרז בגין עריכת מיזם משותף, בהתאם לתקנה 3(30) לתקנות חובת המכרזים תשנ”ג-1993 וקבעה כי מדובר בפרויקט רכישת שירותים ולא במתן תמיכה.

8. ניתנת בזאת האפשרות לאדם המבקש לבצע מיזם דומה למיזם המפורט במודעה זו, לפנות לוועדת המכרזים, פנייה כאמור תיעשה באמצעות דו”אל mechrazim@che.org.ilלא יאוחר מיום 9.4.2019 .

9. על הפנה לוודא קבלת פנייתו באמצעות הטלפונים: 02-5094584/02-5094584 בשעות העבודה המקובלות.

10. ועדת המכרזים של המל”ג תדון בכל פנייה שתתקבל ותודיע לפונה דבר החלטתה.