הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק חוץ בהתאם לתקנה 3א(א) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993 לבניית אסטרטגית מיתוג ושיווק למערכת ההשכלה הגבוהה בישראל לסטודנטים בינלאומיים
תאריך אחרון להגשה 04/01/2018
תאריך פרסום 18/12/2017
סוג
התקשרות עם ספק יחיד
סטאטוס
לא פעיל

1. המל"ג/ות"ת מודיעה בזאת על כוונתה להתקשר בפטור עם ספק חו"ל, בהתאם לסעיף 3(31) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג, 1993 (להלן "התקנות"), לצורך מיתוג ושיווק של המערכת להשכלה גבוהה בישראל לסטודנטים בינלאומיים ברחבי העולם, בתיאום ושיתוף פעולה עם הגורמים הרלוונטיים במל"ג/ות"ת וזאת לאור חוות דעתה המקצועית של ממונה תחום סטודנטים בינלאומיים, שלפי מיטב ידיעתה אין בנמצא בישראל ספק מתאים לביצוע השירות הנ"ל. חוות הדעת המקצועית מצ"ב.

 

2. השירותים הנדרשים כוללים, בין היתר:

  • עריכת מחקר שוק מקיף לזיהוי, פילוח ואפיון של קהלי היעד המתאימים של סטודנטים בינלאומיים ברחבי העולם שעל מל"ג/ות"ת לפנות ולכוון את מאמצי השיווק שלה. על החברה יהיה לקחת בחשבון את עקרונות המדיניות של מל"ג/ות"ת, התחרות הקיימת בשוק, והסיכוי של קהלי יעד אלו יחליטו ללמוד בישראל. המחקר יכלול ניתוחים פנימיים וחיצוניים. הסגמנטציה (ברמת המדינה, הערים הרלוונטיות וקהלים הספציפיים) תכלול מידע על מערכות ההשכלה הגבוהה במדינות, מאפיינים של סטודנטים בקהלי היעד, אופן בחירת מקום ללימודים בחו"ל כולל מניעים וחסמים, התחרות הקיימת מול מדינות אחרות, ההתייחסות של קהלי היעד המוגדרים ללימודים בינלאומיים, האופן שבו אלו תופסים את מדינת ישראל בכלל וכיעד אקדמי בפרט, והמניעים של הסטודנטים לבחור את ישראל כיעד לימודים, ועוד.
  • בהתבסס על נתוני המחקר, על החברה יהיה לפתח מיתוג ייחודי ומתאים למערכת ההשכלה הגבוהה בישראל, אשר לוקח בחשבון את יתרונות המערכת הישראלית ואת המגמות המתפתחות בשוק ההשכלה הבינלאומית. על עבודת המיתוג לכלול יצירת זהות ורבלית וויזואלית, והגדרת האופן שבו על מל"ג/ות"ת ליישם את אותם רעיונות.
  • על חברת הייעוץ יהיה לפתח אסטרטגית שיווק ברורה המתארת את הדרך היעילה והאפקטיבית ביותר לשווק את מדינת ישראל כיעד לימודים בינלאומי עבור קהלי היעד הרלוונטיים. על האסטרטגיה לכלול, בין היתר, התייחסות לאופן יישום המיתוג והתאמתו לקהלי היעד השונים, מיפוי והמלצות לגבי ערוצי השיווק השונים כגון ירידים, כנסים, ערוצים דיגיטליים וכיו"ב המופנים לסטודנטים בינלאומיים בקהלי היעד והמלצות לתמהיל הנכון למל"ג/ות"ת (בהתבסס על הניסיון וההצלחה של מדינות אחרות הפועלות בתחום), מיפוי של תחום הסוכנים בקהלי היעד והמלצות על התייחסות מל"ג/ות"ת לנושא, ועוד.
  • על החברה יהיה ליצור תכנית שיווק המתארת את מפת הדרכים לביצוע אסטרטגית השיווק בין השנים 2022-2018 לרבות הפעילויות הנדרשות, לוחות זמנים, תקציבים נדרשים, מדדים להצלחה (Key Performance Indicators), ומיפוי של הארגונים והספקים הרלוונטיים אשר יוכלו לסייע ביישום התכנית.

3. תנאי הסף למבצע השירותים
מל"ג/ות"ת מבקשת להתקשר עם חברה בעלת ניסיון מוכח בבניית אסטרטגיות מיתוג ושיווק לסטודנטים בינלאומיים. כמו כן, על החברה להיות בעלת ניסיון בינלאומי הכולל עבודה עם ממשלות וגופים לאומיים בתחום ההשכלה הגבוהה והסטודנטים הבינלאומיים. בנוסף, על מבצע השירותים להיות בעל ניסיון משמעותי, מומחיות ויכולת לערוך מחקרים רלוונטיים ברחבי העולם, ובפרט, בארה"ב סין והודו.

 

4. ניתנת בזאת האפשרות להודיע כי לעמדת הפונה קיימים בישראל גופים העומדים בתנאי הסף הנ"ל והמתאימים לביצוע השירותים המפורטים בחוות דעת זו.

 

5. פנייה כאמור תיעשה באמצעות דו"אל mechrazim@che.org.il לא יאוחר מיום 4.1.2018

 

6. על הפנה לוודא קבלת פנייתו באמצעות טלפון 02-5094596 / 02-5094584 בשעות העבודה המקובלות.

 

7. ועדת המכרזים של המל"ג תדון בכל פנייה שתתקבל ותודיע לפונה דבר החלטתה.

 

8. ככל שוועדת המכרזים תשתכנע שלא קיים בישראל גורם מתאים לבצע את השירותים בהם מדובר, היא תבצע הליך תחרותי בין כמה ספקי חוץ שיימצאו מתאימים.