הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק חוץ בהתאם לתקנה 3א(א) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993 למיתוג ובניית אסטרטגית שיווק לקידום הבינלאומיות במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל
תאריך אחרון להגשה 12/04/2018
תאריך פרסום 19/03/2018
סוג
התקשרות עם ספק יחיד
סטאטוס
לא פעיל

בימים אלו עובד האגף להערכת איכות במועצה להשכלה גבוהה על פיתוח תכנית הכשרה מקצועית בתחומי ההערכה השונים, בדגש על ניהול ועדות והכשרת סוקרים/חברי ועדות, פיתוח מנגנוני הערכה פנימית במוסדות להשכלה גבוהה, ותהליכי הערכת איכות מוסדית.

 

המועצה להשכלה גבוהה הוקמה מכוח חוק המל”ג התשי”ח – 1958 (להלן "החוק") כתאגיד סטטוטורי עצמאי ובלתי תלוי. הקמתה נועדה ליצור הפרדה בין המערכת הפוליטית לבין מערכת ההשכלה הגבוהה, על מנת להבטיח שלא תהיה פגיעה בחופש האקדמי. החוק מגדיר את סמכויותיה, הרכבה, ואופן פעולתה של המועצה.

 

המל"ג הינה הגוף הרגולטורי היחיד האמון על מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל ככלל ועל המוסדות להשכלה גבוהה בפרט. המערכת להערכת איכות במל"ג הוקמה בהחלטת מל"ג בשנת 2003, ופועלת כאגף עצמאי במל"ג משנת 2010. הגוף היחידי המקביל לפעילות המל"ג בארץ הינו מל"ג יו"ש, עם זאת, גוף זה אמון על המוסדות להשכלה גבוהה בתחומי יו"ש בלבד, ותהליכי הערכת האיכות במוסדות אלו מתקיימים גם הם במסגרת פעילותו של האגף להערכת איכות במל"ג ישראל.

 

הטכניון ומכון ויצמן מקיימים תהליכי הערכת איכות פנים מוסדיים סדורים ותקופתיים, בעלי דמיון רב לפעילותו של האגף להערכת איכות. עם זאת, מדובר במנגנונים קטנים, הייחודיים למוסדות אלו, בקנה מידה מצומצם, ללא היכרות של המערכת הרחבה להשכלה גבוהה בארץ, על גווניה השונים. יתרה מזאת, מוסדות אלו גם הם עוברים הערכת איכות ע"י האגף להערכת איכות של המל"ג, ולכן נעדרים את הידע המקצועי והמומחיות הנדרשת לפיתוח תכנית ההכשרה המבוקשת.

 

לפיכך, לאור ייחודיות פעילותו של האגף להערכת איכות והיעדר גופים מקבילים בארץ וההכשרה הנדרשת לא מצאנו כל גורם בארץ אשר יכול לספק למל"ג את השירות המבוקשת ולפיכך מתחייבת לשם כך התקשרות עם ארגון/ספק מחו"ל.

 

מבדיקה שנערכה על ידינו במקורות מידע רלוונטיים, כולל סקירה של מערכות רגולטוריות המקבילות למל"ג בעולם, ופגישות עם מקבילינו בתחום הערכת האיכות באירופה ובארה"ב במסגרת כנסים ונסיעות לימודיות, נמצאו מספר מדינות בהן יש ארגוני אקרדיטציה והערכת איכות להם ניסיון רב שנים הרלוונטי לתחומי ההכשרה הנדרשים עבור האגף.

מסקירה עולמית מצאנו כי:

 • צפון אמריקה:
  • ארה"ב – בעוד שבארה"ב פועל מספר בלתי מבוטל של ארגוני אקרדיטציה, השיטה האמריקאית לאקרדיטציה והערכת איכות שונה באופן מהותי מצרכיה של המערכת הקיימת בארץ כיום. השיטה האמריקאית מבוססת רה-אקרדיטציה לפי מדינות/אזורים בארה"ב (בהיותה מדינה פדרלית) ו/או תחומי לימוד ספציפיים (רפואה/מנהל עסקים/מדעים מדויקים וכו'). לאור הבדלים אלו, ארגונים מארה"ב נמצאו לא מתאימים לנושא.
  • קנדה –בדומה לארה"ב, ארגוני הערכת איכות בקנדה הם אזוריים (לפי פרובינציות) ואין רגולטור מרכזי. ההבדל הסטרוקטוראלי הינו שוני מהותי בין ישראל לבין קנדה ולכן הארגונים הקנדים השונים נמצאו לא מתאימים לנושא.
 • אמריקה הלטינית:

ארגוני האקרדיטציה וההערכה במדינות אמל"ט אינם מפותחים דיו בשלב זה לצרכים של המל"ג.

 • אסיה:

ארגוני האקרדיטציה וההערכה במדינות אסיה השונות אינם מפותחים דיו בשלב זה לצרכים של המל"ג. כמו כן, שיטת השלטון הנהוגה בחלק ממדינות אסיה (מדינות מרכז אסיה, סין, וסינגפור) יוצרת פער משמעותי במדיניות ובתרבות ההשכלה הגבוהה והחופש האקדמי בינן לבין ישראל.

 • אוסטרליה:

ארגון TEQSA האוסטרלי עוסק בתחומים הרלוונטיים ודומים לתחומי העיסוק של האגף להערכת איכות במל"ג. עם זאת, מדובר בארגון צעיר יחסית שהוקם בשנת 2008 והחל את פעילותו בשנת 2011. לאור זאת, לא מצאנו כי הארגון הינו מבוסס דיו בתחומי ההתמחות הרצויים.

 • אירופה:

באירופה קיימות מספר מערכות רגולטוריות בתחום ההשכלה הגבוהה להן דמיון ורלוונטיות למקרה הישראלי. לאחר מספר סקירות של המערכות בשנים האחרונות, כמו גם שתי נסיעות לימודיות להכרה מעמיקה של המערכות במדינות הבאות: דנמרק, אנגליה, נורבגיה והולנד, נמצא כי שתי המערכות הרלוונטיות ביותר הן המערכת הבריטית והמערכת ההולנדית.

 

המערכת הבריטית – ארגון ה QAA:

ארגון ה Quality Assurance Agency for Higher Education הבריטי (QAA), הינו ארגון הערכת איכות האחראי על המוסדות להשכלה גבוהה בבריטניה, סקוטלנד וויילס. הארגון פועל משנת 1997 ומקיים הערכות איכות תקופתיות הן של תכניות לימודים והן של מוסדות.

 • רגולטור מרכזי אחד במערכת, מתמקד בהערכת איכות ולא באקרדיטציה.
 • מקיים הן הערכת איכות של תכניות לימודים והן הערכת איכות מוסדית. ההערכה היא מודולרית, בהתאם לגודל/ותק/היסטורית איכות של המוסד, ופותחה בשנת 2009.
 • קיימת שונות רבה בסוגי המוסדות ואיכותם – אוניברסיטאות מחקר ותיקות לצד מכללות קטנות/פרטיות צעירות.
 • ארגון הקיים משנת 1997, בעל ניסיון רב בתחום הערכת איכות.
 • בעל ניסיון במתן הכשרות לגופים חיצוניים.

 

המערכת ההולנדית – ארגון ה NVAO:

 • רגולטור מרכזי אחד במערכת.
 • בדומה להערכת איכות בארץ, עד 2011 התמקדו בהערכת איכות של תכניות לימודים. לאחר 2011 התחילו בשילוב של הערכת איכות מוסדית.
 • הערכת האיכות ההולנדית מתמקדת בקיומם ובקידומם של מנגנונים פנים מוסדיים להערכת איכות במוסדות להשכלה גבוהה.
 • קיימת שונות במערכת הן מבחינת סוגי המוסדות – אוניברסיטאות מחקר ואוניברסיטאות טכניות והן מבחינת איכותם של המוסדות.

 

מבדיקה שקיימנו, הNVAO אינו מציע הכשרות לגורמים חיצוניים. לאור זאת ומאחר ולמיטב בדיקתנו והבנתנו אין ארגון אחר המספק הכשרות מסוג זה, אשר מוכן לתת את השירות המפורט לאגף להערכת איכות והבטחתה במל"ג, נבקש לאשר התקשרות עם הQAA בפטור ממכרז בהיותו הספק היחיד המסוגל לספק את השירות המבוקש על ידינו.

 

ניתנת בזאת האפשרות להודיע כי לעמדת הפונה קיימים בישראל גופים המתאימים לביצוע השירותים.

פנייה כאמור תיעשה באמצעות דו"אל  mechrazim@che.org.il  לא יאוחר מיום 12/04/2018

על הפנה לוודא קבלת פנייתו באמצעות טלפון 02-5094596 או 02-5094584 בשעות העבודה המקובלות.

ועדת המכרזים של המל"ג תדון בכל פנייה שתתקבל ותודיע לפונה דבר החלטתה.