הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק חוץ בהתאם לתקנה 3א(א) לתקנות חובת המכרזים תשנ”ג-1993 בנושא יעוץ והדרכה בנושא ההכרה ברגולציה של לימודי הרפואה על ידי הארגון הבינלאומי לחינוך רפואי (WFME)
תאריך אחרון להגשה 09/04/2019
תאריך פרסום 21/03/2019
סוג
התקשרות עם ספק יחיד
סטאטוס
לא פעיל

רקע:

כל הבוגרים של בתי ספר לרפואה מחוץ לארה”ב, המעוניינים להשתלב בתחום הרפואי בארה”ב כעובדים בתחום או לצרכי לימודים, צריכים לקבל את אישורו של ארגון ה- ECFMG (Educational Commission for Foreign Medical Graduates ).

בשנת 2010 פרסם ארגון ה ECFMG כי החל משנת 2023, רק בוגרי בתי ספר לרפואה ממדינות שבהן יוכר הרגולטור המקומי (מל”ג) על ידי  ארגון ה- WFME (Education (World Federation of Medical, יוכלו לקבל את אישורו על מנת להשתלב בתחום הרפואי בארה”ב לצרכי  לימודים/התמחות/עבודה.

בפועל, תנאי זה יחול כבר על הסטודנטים שהחלו את לימודי הרפואה שלהם בשנת 2017.

למרות היותם של תהליכי ההכרה מורכבים ותובעניים, יש בכך הזדמנות לקידום ושיפור האיכות של החינוך הרפואי בישראל. הקריטריונים בהם צריכים לעמוד בתי הספר לרפואה בתהליך קבלת ההכרה האמריקאית, מהווים רף גבוה מאוד אליו שואפת ההשכלה הרפואית בישראל להגיע, ולפיכך תהליך ההכרה מהווה תמריץ לשיפורה של המערכת.

במסגרת תהליך ההכרה, מדינת ישראל צריכה להוכיח כי יש לה מנגנון פעיל של הערכה והבטחת איכות אקדמית על בתי הספר לרפואה בארץ.

הבקרה על המנגנון הרגולטורי כוללת את כל תהליכי הערכת האיכות המתבצעת על ידי המל”ג ובכלל זה:

  • תהליך ההערכה העצמית של בתי הספר לרפואה
  • הערכה וביקור ועדת איכות חיצונית בינלאומית בבית הספר
  • דיונים פנימיים בוועדת המשנה ובמל”ג על ממצאי ועדת האיכות הבינלאומית
  • קבלת החלטות כפועל יוצא מדוחות הוועדה והדיונים

מעבר לכך, תהליך הבקרה של ארגון ה WFME כולל מרכיבים נוספים:

  1. קביעת סטנדרטים לחינוך הרפואי אשר נקבעים בשיתוף ובהסכמה של כלל בתי הספר לרפואה (בוצע בסוף שנת 2017). בתהליך הערכת האיכות, אמורים בתי הספר להתייחס לאופן עמידתם בסטנדרטים אלה.
  2. הקמת ועדת ליווי מקצועית לנושא החינוך הרפואי. הוועדה הוקמה בסוף שנת 2018 בראשותה של פרופ’ רבקה כרמי.
  3. ביקור של נציגי ארגון ה WFME לצורך תצפית על תהליך הערכת האיכות הבינלאומיים שמבוצע על ידי המל”ג בבתי הספר לרפואה ובדיונים בוועדות המל”ג.

יישום:

השתתפות המל”ג בהובלת האגף להערכת איכות בתהליך קבלת ההכרה הבינלאומית בלימודי הרפואה בישראל, היא חיונית והכרחית. המל”ג והות”ת מכירות בחשיבותו הרבה של התהליך, ואף הקצו את המשאבים הדרושים ליישומו, בשיתוף עם ור”ה ובתי הספר לרפואה בישראל.

על מנת לסייע בתהליך ההכרה המורכב והמאתגר, והעובדה כי זאת הפעם הראשונה שמדינת ישראל ובתי הספר לרפואה בארץ עוברים תהליך הכרה מסוג זה, יש צורך לגייס יועץ מנוסה ומקצועי אשר ילווה וינחה את המל”ג ובתי הספר לרפואה במהלכו.

המועצה להשכלה גבוהה הוקמה מכוח חוק המל”ג התשי”ח – 1958 (להלן “החוק”) כתאגיד סטטוטורי עצמאי ובלתי תלוי. הקמתה נועדה ליצור הפרדה בין המערכת הפוליטית לבין מערכת ההשכלה הגבוהה, על מנת להבטיח שלא תהיה פגיעה בחופש האקדמי. החוק מגדיר את סמכויותיה, הרכבה, ואופן פעולתה של המועצה.

המל”ג הינה הגוף הרגולטורי היחיד האמון על מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל ככלל ועל המוסדות להשכלה גבוהה בפרט. המערכת להערכת איכות במל”ג הוקמה בהחלטת מל”ג בשנת 2003, ופועלת כאגף עצמאי במל”ג משנת 2010. הגוף היחידי המקביל לפעילות המל”ג בארץ הינו מל”ג יו”ש, עם זאת, גוף זה אמון על המוסדות להשכלה גבוהה בתחומי יו”ש בלבד, ותהליכי הערכת האיכות במוסדות אלו מתקיימים גם הם במסגרת פעילותו של האגף להערכת איכות במל”ג ישראל.

מאחר ותהליך ההכרה כולו מבוסס על הארגון לחינוך רפואי בארה”ב– LCME  ((Liaison Committee on Medical Education, אנו מבקשים להיעזר בפרופ’ דן האנט ששימש בעבר כמנהל בכיר בארגוןLCME  ומכיר את פרטי הארגון ודרישותיו לעומק. אין ספק כי הניסיון והידע שלו בתחום יסייעו בהצלחת התהליך במדינת ישראל וקבלת ההכרה.

פרופ’ דן האנט מעורב בתהליך כבר בראשיתו כשנשכר כיועץ לנושא מטעם ור”ה. הוא הגיע לארץ מספר פעמים (מיוני 2017) וקיים פגישות עם נציגי בתי הספר לרפואה, דיקאנים וכן עם המל”ג. כמו כן פרופ’ האנט ליווה וייעץ בתהליך כתיבת הסטנדרטים של בתי הספר לרפואה, מה שהיווה שלב חיוני ומשמעותי לתהליך ההכרה הבינלאומי.

בנוסף, אירגן פרופ’ האנט את השתתפותה של נציגת האגף להערכת איכות בתהליך דומה שנערך במוסד אקדמי בו עבד, בארה”ב בחודש אוגוסט 2018.

מניסיוננו בעבודה מולו, התרשמנו מידיעותיו, מומחיותו וניסיונו הרב בתחום.

בשלב זה,  ועל מנת לעמוד בדרישות הארגון הבינלאומי, מבקשת המל”ג לקיים בחודש יוני 2019 סדנא מקצועית לנציגים של כל בתי הספר לרפואה, במסגרתה יתקיימו דיונים ויוצע ליווי ויעוץ מעשי למשתתפים. סדנא זאת מהווה חלק והמשך ישיר לתהליך בו היה פרופ’ דן האנט מעורב מלכתחילה ולכן מבקשת המל”ג להיעזר בו גם בשלב זה ליעוץ ולהנחיית סדנא זאת.

בנוסף, מבדיקות שערכנו, ארגון ה WFME, מציע שרותי יעוץ וסדנאות למדינות העוברות את תהליך ההכרה, ונבקש לפנות גם אליהם כדי שיציעו מישהו מטעמם להשתתפות בהנחיית הסדנא.

עלויות משוערות:

1. פרופ’ דן האנט:

2000$ ליום ליעוץ/הנחיית סדנא. 5 ימים סה”כ- 10,000$ (בנוסף לעלויות נסיעה וארוח).

2. נציג ארגון WFME:

500$ ליום (3 ימים. סה”כ 1,500$) + 2000$ דמי טיפול מטעמם (בנוסף לעלויות נסיעה וארוח).

מהיכרותנו את המערכת ובהתייעצות עם גורמים מקצועיים נוספים בתחום, מצאנו כי בשלב זה אין במדינת ישראל מומחים מתאימים שמכירים ומנוסים בתהליך מסוג זה אשר יוכלו לתת מענה לליווי וההנחיה. לפיכך, אנו מבקשים לגייס מומחים מחו”ל.

ניתנת בזאת האפשרות להודיע כי לעמדת הפונה קיימים בישראל גופים המתאימים לביצוע השירותים.

פנייה כאמור תיעשה באמצעות דו”אל Mechrazim@che.org.il לא יאוחר מיום 9.4.2019

על הפונה לוודא קבלת פנייתו באמצעות טלפון 02-5094596/84  בשעות העבודה המקובלות.

ועדת המכרזים של המל”ג תדון בכל פנייה שתתקבל ותודיע לפונה דבר החלטתה.