הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק חוץ בהתאם לתקנה 3א(א) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993 בנושא פרסום האקדמיה הישראלית לסטודנטים בינלאומיים באמצעות יחסי ציבור בהודו
תאריך אחרון להגשה 29/07/2020
תאריך פרסום 16/07/2020
סוג
התקשרות עם ספק חוץ
סטאטוס
לא פעיל

רקע:

המועצה להשכלה גבוהה והוועדה לתכנון ותקצוב הציבו את קידום הבינלאומיות בהשכלה גבוהה בכלל, ובהוראה בפרט, כיעד מרכזי בתכנית הרב שנתית (תשע"ז-תשפ"ב).

בהמשך להחלטות מל"ג וות"ת בישיבותיהן מיום 22.6.16 ומיום 19.7.16, בהן קבעו מדיניות בנושא סטודנטים בינלאומיים בישראל, לרבות התייחסות להקמת מערך לאומי לשיווק ולמיתוג האקדמיה הישראלית עבור סטודנטים בינלאומיים, ובהמשך להחלטת ות"ת מיום 30.7.19, לפיה הוקצה תקציב לשנת תש"ף לטובת קידום הבינלאומיות במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל, והמלצותיה של חברת  Institute of International Educationאיתה התקשרה מל"ג/ות"ת לשם גיבוש אסטרטגיית מיתוג ושיווק לסטודנטים בינלאומיים, החליטה ות"ת בישיבתה מיום 27.11.20 לאשר קידום פעילות למיתוג ושיווק להבאת סטודנטים בינלאומיים לישראל, הכוללת את הסעיפים הבאים:

  • פיתוח ושיווק תכניות מלגות
  • חיזוק הקשר עם בוגרים בינלאומיים
  • שיווק ישיר לסטודנטים ולבעלי עניין המשפיעים על החלטותיהם של הסטודנטים היכן ללמוד
  • בניית שותפויות בין-מוסדיות עם מוסדות להשכלה גבוהה בחו"ל
  • שיווק דיגיטלי ויחסי ציבור

בהתאם לקווי מדיניות של מל"ג/ות"ת בנושא סטודנטים בינלאומיים, הודו מוגדרת כמדינת יעד אסטרטגית לשיווק האקדמיה הישראלית לסטודנטים בינלאומיים.

יישום:

לפי מחקר השוק שערכנו בשנה שעברה עם ארגון IIE, סטודנטים פוטנציאליים בהודו אינם מכירים את מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל ואינם תופסים אותה כמצוינת. בהתאם לכך, המסקנה של הסקרים בעניין זה הייתה שחוסר מודעות והכירות הוא המכשול המרכזי בגיוס סטודנטים הודים ללימודים בישראל. לכן, המטרה המרכזית בפעילות של study in israel הינה העלאת המודעות על האקדמיה הישראלית ויתרונותיה.

בנוסף למחקר שוק, ארגון IIE הגישה לנו המלצות לאסטרטגיית שיווק מול סטודנטים הודים –  הדגישו כי יש צורך בנוכחות פיזית בהודו ובעבודה באמצעות אנשים שמכירים את התרבות ההודית. הם פירטו מספר ערוצי שיווק רלוונטיים תוך דגש על שיווק דיגיטלי ויחסי ציבור – פרסום דרך מדיה, עבודה עם עיתונים ואתרים/בלוגים. בנוסף לעבודה ביחסי ציבור ושיווק דיגטלי, IIE גם המליצו על שיווק ישיר לסטודנטים פוטנציאליים ומשפיעים עליהם (בעלי עניין באוניברסיטאות, יועצים אקדמיים, וכיו"ב).

על בסיס האמור לעיל, אנו מעניינים לעבוד עם חברת יחסי ציבור אסטרטגית בהודו שתסייע לנו לקדם את Study in Israel ולהעלות את המודעות על האקדמיה הישראלית. נוכחות של החברה בהודו הכרחית להצלחת הפעילות, לצורך מעקב לאחר הפעילות והכרות של התרבות ההודית.

עלויות משוערות:

העלות המשוערת היא 5,500 דולר לחודש.

מבדיקה מקיפה שערכנו ובהתייעצות עם גורמים מקצועיים נוספים באוניברסיטאות, מצאנו כי, נכון להיום, אין במדינת ישראל חברת יחסי ציבור אסטרטגית בעלת יכולות לשיווק ומיתוג האקדמיה הישראלית לסטודנטים פוטנציאליים בהודו, שכולל נוכחות פיזית בהודו. לפיכך, אנו מבקשים להתקשר עם חברת Good Relations לצורך קידום יחסי ציבור, מיתוג ושיווק האקדמיה הישראלית בהודו.

ההתקשרות היא ל- 12 חודשים כאשר למל"ג נתונה האופציה להאריך את ההתקשרות בתקופות נוספות בנות 12 חודשים כ"א ועד למקסימום של 4 שנים בסה"כ.

ניתנת בזאת האפשרות להודיע כי לעמדת הפונה קיימים בישראל גופים המתאימים לביצוע השירותים. פנייה כאמור תיעשה באמצעות דו"אל mechrazim@che.org.il לא יאוחר מיום 29.7.2020 על הפנה לוודא קבלת פנייתו באמצעות
טלפון 02-5094596/02-5094584  בשעות העבודה המקובלות.

ועדת המכרזים של המל"ג תדון בכל פנייה שתתקבל ותודיע לפונה דבר החלטתה.