הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק חוץ בהתאם לתקנה 3א(א) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993 בנושא קידום שיתוף פעולה אקדמי עם קנדה
תאריך אחרון להגשה 09/02/2021
תאריך פרסום 25/01/2021
סוג
התקשרות עם ספק חוץ
סטאטוס
לא פעיל

רקע:

במסגרת המדיניות של מל"ג/ות"ת לקידום בינלאומיות, אישרה ות"ת בישיבתה מיום 14.08.2019 קווי מדיניות בנושא שיתופי פעולה מחקריים בילטרליים. במסגרת המדיניות נקבעה רשימה של 20 מדינות מועדפות לשיתופי פעולה מחקריים על בסיס שני קריטריונים: היקף הקשרים האקדמיים הקיימים עם ישראל ומצוינות אקדמית ביחס לממוצע העולמי של האחוז העליון של המאמרים המצוטטים ביותר (Highly Cited Papers). המדיניות נותנת מסגרת ובסיס להתנעת וחיזוק שיתופי פעולה של מל"ג/ות"ת עם מדינות אלו, הן מבחינת תמיכה במחקרים משותפים והן מבחינת תמיכה בניידות של תלמידי מחקר וחוקרים. כמו כן, אישרה ות"ת מסגרת תקציבית של 9 מלש"ח בשנים תש"פ-תשפ"ב לצורך התנעה וקידום שיתופי פעולה עם המדינות ברשימה. קנדה נמצאת בין 10 המדינות הראשונות ברשימה זו.

על מנת ליישם את המדיניות שנקבעה, פועל הצוות המקצועי על קידום הסכמים ושיתופי פעולה עם גופים רלוונטיים במדינות המועדפות שבמסגרתם שני הצדדים יתמכו בשיתופי פעולה מחקריים. בהקשר זה, נוצר קשר עם גוף קנדי בשם Mitacs, שזהו ארגון ללא מטרות רווח אשר פועל לקידום המחקר בקנדה באמצעות שת"פ עם הממשלה, האקדמיה והתעשייה. Mitacs מוביל כבר שנים רבות תכניות לקידום ניידות סטודנטים בין קנדה למדינות אחרות. בנוסף, Mitacs תומך במחקר בסיסי ויישומי ובהכשרות מקצועיות לסטודנטים וחוקרים באוניברסיטאות קנדיות. מקור המימון של Mitacs הוא הממשלה הקנדית והתעשייה.

אחרי תהליך של עבודה משותפת עם מל"ג/ות"ת, גובש הסכם שיתמוך בניידות תלמידי דוקטורט ובתר-דוקטורנטים בין ישראל לקנדה.

להערכתנו, להסכם ערך רב ממספר בחינות:

  • ההסכם יתמוך בניידות תלמידי מחקר ובתר-דוקטורנטים, קבוצות שהוגדרו בישיבת ות"ת מיום 22.6.2016 כיעד מרכזי מבחינת הבאה של סטודנטים בינלאומיים
  • ההסכם יעזור לתלמידי דוקטורט ופוסט-דוקטורנטים ישראלים לצבור ניסיון בינלאומי רלוונטי
  • ההסכם צפוי לחזק קשרים בין חוקרים וקבוצות מחקר באוניברסיטאות המחקר בישראל ובקנדה וייתן בסיס להרחבת שיתוף הפעולה עם קנדה בהמשך.
  • ההסכם יביא מימון משלים לתקציב ות"ת לבינלאומיות ובכך ימנף את תכנית ות"ת/מל"ג לקידום בינלאומיות

יצוין כי בינואר 2014 נחתם הסכם מסגרת בין שתי המדיניות הכולל סעיפים לעידוד וקידום שיתופי פעולה אקדמיים.

יישום:

בישיבתה מיום 16.12.2020 אישרה ות"ת את תכנית המלגות הנ"ל ולהלן עיקרי התכנית כפי שאושרה בות"ת:

התכנית תכלול תמיכה בתלמידי דוקטורט ובתר–דוקטורנטים ישראלים וקנדים שייסעו לתקופה של 12-24 שבועות כדי לעבוד על פרויקט מחקר עם חוקר ישראלי/קנדי באוניברסיטה במדינת ישראל/קנדה. התכנית תתמוך בשהייה של עד 14 תלמידי דוקטורט או בתר-דוקטורנטים מכל מדינה מידי שנה כאשר מוצע לקיים את התכנית במשך שני מחזורים בשנים תשפ"א ותשפ"ב.

תיתנן מלגה של 6,000 דולר קנדי (15,000 שקל) לכל משתתף בתכנית, כאשר Mitacs וות"ת יישאו בחצי מהעלות של כל מלגה. שני הצדדים יעבירו את השתתפותם בכל מלגה דרך האוניברסיטאות שבארצן שמארחות/שולחות את הסטודנטים, כאשר האוניברסיטאות אחראיות על העברת המלגה לסטודנטים לפני נסיעתם למדינה השנייה. המודל התקציבי הזה מיועד לשמור על השתתפות שווה של שני הצדדים (50/50%). שני הצדדים יעשו מאמץ כדי שיהיה איזון בין מספר המשתתפים הישראלים והקנדים, אבל ייתכן שהמספר לא יהיה זהה בכל שנה (זה תלוי במספר הבקשות ובהחלטות של ועדות השיפוט). יצוין כי גובה המלגה המוצע אינו מכסה את כל עלות הנסיעה/שהייה וכי בהרבה מקרים המנחים מוסיפים לה ממקורותיהם. ההשתתפות בתכנית תהיה תחרותית.

התקציב להפעלת התכנית בשנים תשפ"א ותשפ"ב יעמוד על 220 אלף ₪ מידי שנה ובסה"כ כ-0.5 מלש"ח. מקור התקציב לתכנית הינו המסגרת התקציבית שאושרה לצורך התנעה וקידום שיתופי פעולה עם מדינות מעודפות (9 מלש"ח לשנים תש"פ-תשפ"ב).

מבדיקה מקיפה שערכנו ובהתייעצות עם גורמים מקצועיים נוספים, ובהתייחס למטרה של ההסכם עם Mitacs שהיא קידום וחיזוק שיתוף פעולה אקדמי עם קנדה, מצאנו כי, נכון להיום, אין במדינת ישראל גופים מתאימים שיכולים למלא את התפקיד של Mitacs, הן מבחינת היכולת לקדם ולנהל את התכנית בצד הקנדי, והן מבחינת ההשתתפות בתקציב התכנית.

ההתקשרות היא מיום חתימה על ההסכם עד ל-31 באוגוסט 2022 כאשר למל"ג נתונה האופציה להאריך את ההתקשרות בתקופות נוספות של עד שלוש שנים בהתאם להחלטה של שני הצדדים.

ניתנת בזאת האפשרות להודיע כי לעמדת הפונה קיימים בישראל גופים המתאימים לביצוע השירותים.

פנייה כאמור תיעשה באמצעות דו"אל mechrazim@che.org.il לא יאוחר מיום 9.2.2021

על הפונה לוודא קבלת פנייתו באמצעות טלפון 050-6237074 /0506238069  בשעות העבודה המקובלות.

ועדת המכרזים של המל"ג תדון בכל פנייה שתתקבל ותודיע לפונה דבר החלטתה.