הודעה בדבר כוונת המועצה להשכלה גבוהה להתקשר במיזם משותף בהתאם לתקנה 3(30) לתקנות חובת המכרזים תשנ”ג-1993 להפעלת תכנית לעידוד קליטת חברי סגל ישראלים מצטיינים מארה"ב וקנדה באוניברסיטאות המחקר בישראל בתחומי ה-STEM
תאריך אחרון להגשה 09/06/2020
תאריך פרסום 24/05/2020
סוג
מיזם משותף
סטאטוס
לא פעיל

המל”ג/ות”ת מודיעה בזאת על כוונתה להתקשר עם Zucerman Institute (להלן – “קרן צוקרמן“) בפטור מיזם משותף בהתאם לתקנה 3(30) לתקנות חובת המכרזים תשנ”ג, 1993 (להלן – “התקנות“), לשם הפעלת תכנית לעידוד קליטת חברי סגל ישראלים מצטיינים מארה"ב וקנדה באוניברסיטאות המחקר בישראל בתחומי ה-STEM (להלן “התכנית“).

רקע

לאור הסקירה שקבלה הועדה לתכנון ולתקצוב (ות"ת) באשר לקשיי קליטתם של חוקרות וחוקרים ישראלים מצטיינים אשר השתלמו בתכניות בתר-דוקטורט באוניברסיטאות בתחומי ה- STEM בארצות הברית ובקנדה, החליטה ות"ת בישיבתה מיום 20.5.2020 על גיבוש תכנית רב-שנתית לעידוד קליטתם מחדש כחברי סגל אקדמי בארץ.

הצדדים מבקשים לשתף פעולה לתמיכה בתכנית זו, לצורך קידום הנושא, כמפורט להלן.

מתווה התכנית:

1. התכנית תעודד קליטת חוקרים ישראלים שהשתלמו בבתר-דוקטורט בתחום ה- STEM בארצות הברית ובקנדה כחברי סגל באוניברסיטאות המחקר בישראל.

2. התכנית תחול על מחקר בתחומי ה-STEM והם: מדעי המחשב, הנדסה, מתמטיקה, מדעים פיזיקאליים, מדעי החיים ורפואה.

שיתוף הפעולה להפעלת התכנית יהיה למשך שני מחזורים ויחול על שנות הלימודים האקדמיות תשפ"א-תשפ"ב (3. 2020/1-2021/2).

4. בהתאם ליעדי התוכנית ולמטרותיה של התכנית לקליטת חברי סגל מצטיינים מארה"ב, לקדם מחקר בתחומי ה-STEM ברמה האקדמית הגבוהה ביותר, החליטה קרן צוקרמן כי יהיו רשאיות להשתתף במסגרת שיתוף הפעולה עם הקרן, אוניברסיטאות מחקר בישראל אשר לגביהן ערכה הקרן בדיקה מעמיקה של מצויינות אקדמית של המוסד ובכלל זה: התרשמות מרמת הקמפוס, רמת התשתיות הפיסיות הקיימות במוסד, רמת מעבדות המחקר, מחוייבות החוקרים למחקר בכלל ולבינלאומיות בפרט, מחוייבות הנהלת המוסד בדגש על המדע והמצויינות האקדמית וכו'. קרן צוקרמן תשיא תרומתה לתכנית עבור מועמדים המגיעים לאוניברסיטאות מחקר התואמות את השיקולים האקדמים המצויינים לעיל.

לאור דחיפות אישור התכנית, ולאור משבר החירום הלאומי והעולמי שהוכרז עקב נגיף הקורונה וההגבלות שהוטלו בעקבותיו, לא היה ביכולתה של הקרן לערוך בדיקה של אוניברסיטת אריאל כמפורט לעיל בדבר המצויינות האקדמית (הכוללת גם ביקור פיסי במוסד), כפי שעשתה לגבי יתר אוניברסיטאות המחקר, לשם השתתפותה בשני מחזורי התכנית, ולפיכך לא תוכל הקרן לאשר בעת הזו כי אוניברסיטת אריאל עומדת בקריטריון המצויינות האקדמית מטעמה להשתתפות במסגרת שיתוף הפעולה, זאת הואיל והקול הקורא למחזור הראשון כבר פורסם והקול הקורא למחזור השני מתפרסם בחודש יולי הקרוב. לפיכך, ככל ויהיה מועמד מטעם אוניברסיטת אריאל הוא ימומן ע"י ות"ת בלבד.

5. כל אוניברסיטת מחקר המשתתפת בתכנית תוכל לזכות בתמיכה למלגה בעבור חבר/ת סגל אחד/ת בשנה. שבע אוניברסיטאות המחקר שנמצאו עומדות בקריטריון הקרן תוכלנה בהתאם לזכות במצטבר עד בשבע מלגות בשנה.

6. המלגה מיועדת לסיוע במימון הוצאות לצרכים אקדמיים מחקריים ובהם רכישת ציוד ייעודי לצרכי מחקר, שיפוץ או התאמת מעבדה, מלגות לעוזרי מחקר לחבר הסגל וכיוצ"ב.

7. גובה המלגה בתכנית יעמוד בין 350 אלף דולר (ארה״ב) לבין 500 אלף דולר לחוקר. סכום המלגה יקבע לפי גובה סל הקליטה שקיבל המועמד מאוניברסיטת המחקר בו הוא נקלט בהתאם לשיקול דעת האוניברסיטה הקולטת אותו. יובהר כי גובה המלגה לא יעלה על 50% משווי סל הקליטה שקיבל המועמד מאוניברסיטת המחקר כאמור, וזו תשלם את יתרת הסכום הנותר לפי חישוב שווי סל הקליטה במימון תואם משלים (matching) מטעמה עבור החוקר הנקלט במסגרתה.

8. במידה ובשנה מסוימת לא ימצא כל מועמד מתאים למי מבין האוניברסיטאות הנכללות בשיתוף הפעולה, יזקפו דמי המלגה השנתיים במסגרת התכנית לזכות אותה אוניברסיטה לשנה האקדמית העוקבת בלבד. דמי הזכייה יפקעו במידה ולא יעשה בהם שימוש עד מועד זה.

9. בחודש יולי של כל שנה קלנדרית, יפרסמו הצדדים במשותף קול קורא לאוניברסיטאות המחקר להצעת מועמדים לתכנית. כל אוניברסיטת מחקר תציע עד שני מועמדים/ות תוך צירוף קורות החיים מעודכנים, ומסמכים נוספים שיקבעו על ידי ועדת שיפוט שתוקם לתכנית.

10. ועדת השיפוט שתבחר את המועמדים תורכב מהרקטורים של כל אוניברסיטאות המחקר המשתתפות. הוועדה תתכנס פעם אחת בשנה לדיון במועמדים ותבחר את המלגאים בהתאם לשיקולי מצוינות אקדמית. נציג ות"ת ונציג קרן צוקרמן יוזמנו כמשקיפים ללא זכות הצבעה בוועדה. במסגרת דיון במועמדים לתכנית יהא כל רקטור מנוע מלהשתתף ו/או להצביע בעבור מועמד מוצע מטעם אוניברסיטת המחקר מטעמו.

11. ות״ת וקרן צוקרמן יפקחו על השגת יעדי התכנית ועל תקינות הליך בחירת הזוכים.

12. סך תקציב התכנית לשנת לימודים יעמוד על 3,500,000 דולר (ארה״ב) לכל היותר כמוסבר, כאשר מתוכם השתתפות צוקרמן בתכנית תעמוד על 1,750,0000 דולר והשתתפות ות"ת תעמוד על – 1,750,000 דולר לכל היותר. סך התקציב המרבי עבור שני מחזורי התכנית יעמוד על 7,000,000 דולר בחלוקה שווה בין ות"ת לקרן צוקרמן. בנוסף, הצדדים יקצו סכום שנתי שווה בגובה של 75,000 דולר (ארה״ב) כ״א, לצורך שיווק משותף של התכנית. סכום זה יוקצה ללא קשר למספר הזכאים למלגות.

13. כספי המימון לתכנית מטעם קרן צוקרמן יועברו לאוניברסיטאות המחקר המשתתפות באמצעות הטכניון, אשר יעביר את דמי המלגות לאוניברסיטאות השונות ללא עלות תקורה. לשם כך יתבקשו האוניברסיטאות לחתום על כתב הסמכה, בנוסח המצורף בזאת, בו הן מביעות את הסכמתן לנקבע לעיל.

14. תנאי הסף לחוקרים:

א. החוקר/ת הינו/ה אזרח או תושב קבע ישראלי.

ב. החוקר/ת ת/ישלים השתלמות בתר-דוקטורט באוניברסיטה בארצות הברית או קנדה.

ג. החוקר/ת ת/יועסק באוניברסיטת המחקר לא יאוחר משנים-עשר חודשים לאחר זכייתו/ה במלגה על בסיס הזמנתו/ה מראש מאת אוניברסיטת המחקר.

 

ועדת המכרזים של המל”ג דנה בבקשה למתן פטור ממכרז בגין עריכת מיזם משותף, בהתאם לתקנה 3(30) לתקנות חובת המכרזים תשנ”ג-1993 וקבעה כי מדובר בפרוייקט רכישת שירותים ולא במתן תמיכה.

ניתנת בזאת האפשרות לאדם המבקש לבצע מיזם דומה למיזם המפורט במודעה זו, לפנות לוועדת המכרזים, פנייה כאמור תיעשה באמצעות דו”אל mechrazim@che.org.il לא יאוחר מיום 09/06/2020.

על הפנה לוודא קבלת פנייתו באמצעות הטלפונים: 02-5094596/02-5094584 בשעות העבודה המקובלות.

ועדת המכרזים של המל”ג תדון בכל פנייה שתתקבל ותודיע לפונה דבר החלטתה.